Poslat členům upozornění o vložení příspěvku na informační desku

Upozornění se týká těchto vchodů:

A těchto skupin:

Upozornění formou SMS nelze využít ve zkušebním režimu.

Chvíli strpení prosím.
Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.
Vložit příspěvek na informační desku

Zřízení stránek družstva

Vážení členové našeho družstva,

stránky webDOMU.cz jsme zřídili z důvodu efektivního informování členů družstva o aktuálním dění v našem domě (odečty, schůze, revize), o hospodaření, a také z důvodu zlepšení vzájemné komunikace a možnosti on-line hlasování.

Na stránkách se můžete seznámit s dokumenty (stanovy, domovní řád, zápisy ze schůzí, PENB...), případně si stáhnout vzory (plná moc na schůzi, žádost o souhlas s podnájmem, oznámení počtu osob apod.). 

Stránky využívají nejvyšší úroveň zabezpečení dat a jsou bez reklam. V rámci stránek vede družstvo seznam členů (§ 580 ZOK), avšak Vaše osobní údaje ostatní uživatelé stránek nevidí! K údajům má přístup pouze statutární orgán, případně jim určený správce stránek.

Pro vzájemnou komunikaci je potřeba, abyste nám poskytli Váš e-mail, na který obdržíte unikátní přihlašovací heslo. Abyste se vždy dozvěděli o nové zprávě na informační desce družstva, po vložení zprávy obdržíte notifikační e-mail či SMS.

Po přihlášení na stránky (e-mail a heslo) dále získáte přístup do neveřejných částí stránek družstva, např. dokumentů určených pouze pro členy, můžete se účastnit hlasování apod.

V záložce "členové" si můžete rovněž doplnit své kontaktní údaje (zasílací adresu, číslo účtu pro vrácení přeplatku, další e-mail pro zasílání notifikačních zpráv apod.). Tyto údaje uvidí pouze přihlášené oprávněné osoby, nikoliv ostatní uživatelé či návštěvníci stránek!

Další důvody pro zřízení stránkek zde a Info pro členy druzstva

S pozdravem představenstvo BD

30.04.2016 vložil KRÁLOVÁ Zuzana (bývalý člen družstva)
Upraveno 18.01.
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

  • info_pro_cleny_druzstva.pdf
UpravitOdstranitNahoruDolůPoslat upozornění

Příspěvek na energie pro rok 2022 a 2023

Příspěvek pro rok 2022


Domácnosti získají příspěvek na elektřinu v celkové výši 2000 – 3500 Kč již v zálohách od října do prosince 2022, a to automaticky (bez žádosti) prostřednictvím svého dodavatele elektřiny pro své odběrné místo. Nejsou-li stanoveny zálohové platby, pak se příspěvek přizná až ve vyúčtování. Jedná se o první část příspěvku bez ohledu na způsob a zdroj vytápění a ohřev vody. Výše příspěvku je stanovena podle distribuční sazby ke dni 23.8.2022 pro odběrné místo:


  • Distribuční sazba D01d, D02d, D25d výše příspěvku 3 500 Kč
  • Distribuční sazba D26d, D35d, D45d, D56d, D57d výše příspěvku 2 000 Kč


Kromě příspěvku bude dále odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje energie, který t.č. činí 599 Kč/MWh vč. DPH, a to za období říjen 2022 – prosinec 2023.


Příspěvek pro rok 2023 - info zde


02.09.2022 vložil VESELÁ Pavla (místopředseda družstva/představenstva)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána
UpravitOdstranitNahoruDolůPoslat upozornění

Pozvánka na členskou schůzi 30.11.2017

Zveme Vás tímto na členskou schůzi, konanou dne 30.11.2017 v 17:30 v suterénu našeho domu na ulici Vzorová 10/5

program:

  1. prezence a kontrola usnášeníschopnosti
  2. projednání oprav a investic na období 2018
  3. schválení rozpočtu 2018
  4. diskuze

Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, zplnomocněte jinou osobu, Plnou moc najdete přiloženou v této zprávě, případně v záložce "formuláře".

Představenstvo BD Vzorová

02.04.2014 vložil KRÁLOVÁ Zuzana (bývalý člen družstva)
Upraveno 25.09.
E-mail byl odeslán 12.06.2014
SMS nebyla odeslána

UpravitOdstranitNahoruDolůPoslat upozornění

Hlasování per rollam (v písemné a elektronické podobě)

Vážení členové,

vzhledem ke stále přetrvávající covidové situaci, rozhodlo představenstvo dne 4.1.2021, že uskuteční hlasování všech členů družstva způsobem per rollam (písemnou formou = elektronicky a v tištěné podobě). Hlasování per rollam nám umožňuje § 19 Zákona č. 191/2020, který zmírňuje dopady epidemie.

Dne 22.1.2021 bude v dokumentech na těchto webových stránkách umístěn návrh usnesení vč. podkladů potřebných pro Vaše rozhodování a zároveň bude spuštěno elektronické hlasování. O vložení návrhu usnesení a o spuštění el. hlasování budete informování prostřednictvím e-mailové a SMS notifikační zprávy. Návrh usnesení Vám bude rovněž dne 21.1.2021 vložen do Vaší poštovní schránky. Nebydlícím členům, kteří nám neposkytli e-mail, bude návrh zaslán obyčejně poštou na adresu, uvedenou v seznamu členů pro doručování.

Hlasovat můžete od 22.1.2021 do 6.2.2021 těmito způsoby (prosím použijte pouze jeden z nich):

  1. Hlasovat přímo zde na stránkách po přihlášení Vašim e-mailem, který jste nám poskytli
  2. Odevzdat vyplněný a podepsaný návrh usnesení do schránky družstva ve vchodě 10/5 nebo poštou na adresu družstva
  3. Vyplněný návrh usnesení s naskenovaným podpisem odeslat e-mailem na demodruzstvo@webdomu.cz

Za společné členy (zpravidla manžely) hlasuje pouze jeden z nich!

Vzhledem k tomu, že k přijetí usnesení způsobem per rollam je zapotřebí získat nadpoloviční většinu všech hlasů, prosíme, abyste všichni v rámci hlasování vyjádřili svůj názor. DĚKUJEME


Dle § 562/1 NOZ je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Dle 561/1 NOZ se k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právní předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými prostředky písemnost elektronicky podepsat.

Na základě Zákona č. 297/2016 Sb. a Nařízení EU č. 910/2014, tzv. eIDAS lze mezi soukromoprávními osobami uznat za vlastnoruční podpis také prostý elektronický podpis, který nenaplňuje požadavky kladené na vyšší formy elektronických podpisů (tj. zaručený elektronický podpis či kvalifikovaný elektronický podpis). Elektronický podpis je přitom definován jako data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání. Za vlastnoručně podepsaný dokument lze tak jistě uznat také dokument odeslaný z e-mailu, který člen poskytl pro komunikaci s družstvem, je veden v seznamu členů družstva a tudíž nelze mít pochyb o tom, kdo dokument odeslal, bez ohledu, zda je na dokumentu naskenovaný podpis či nikoliv.

Elektronické hlasování v rámci aplikace webdomu.cz splňuje také případné požadavky stanov družstva (ZOK u družstva nevyžaduje) na písemné hlasování a na vlastnoruční podpis člena (člen se přihlašuje svým e-mailem, který je uveden v seznamu členů družstva, a jeho individuálním heslem, u hlasování je uvedeno jeho jméno a příjmení, datum a čas hlasování a celý návrh usnesení, o němž hlasoval). 

29.10.2020 vložil VESELÁ Pavla (místopředseda družstva/představenstva)
Upraveno 18.02.
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána
UpravitOdstranitNahoruDolůPoslat upozornění

Oznamovací povinnosti člena družstva (počet osob, podnájem, stavební úpravy)

Vážení členové Bytového družstva,

rádi bychom Vám připomenuli Vaše zákonné ohlašovací povinnosti, spojené s nájmem bytu, podnájmem bytu a se stavebními úpravami bytu:

1)     Změny počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb

-       Příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu (neprodleně) změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

-       Osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb je nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období (kalendářní rok), a dále  osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt (např. v případě podnájmu bytu).  

-       Při porušení oznamovací povinnosti je družstvo oprávněno dle Zákona č. 67/2013 Sb. uplatnit pokutu ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení.

-       Není tedy rozhodné trvalé bydliště uvedeno v osobním dokladu, ale skutečnost, že osoba v bytě fyzicky žije a spotřebovává společné služby (elektřina, úklid).

2)     Podnájem bytu

-       V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou formu. Dá-li nájemce byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě bez souhlasu družstva, hrubě tím poruší svou povinnost.

-       Dle stanov družstva se souhlas uděluje na dobu maximálně 1 roku s tím, že může být udělen opakovaně. Souhlas je zpoplatněn dle rozhodnutí členské schůze, výše poplatku je odvislá od velikosti bytu, a to ve výši 40 Kč/m2 rok.

-       Představenstvo pro udělení souhlasu s podnájmem bytu vyžaduje uvedení těchto údajů o podnájemcích: jméno, příjmení, trvalé bydliště, kontaktní telefon a e-mail. Bez uvedení těchto údajů nebude žádost kladně vyřízena.

-       V případě, že členové družstva – pronajímatelé, nebudou plnit své ohlašovací povinnosti (ohlášení podnájmu, změny počtu osob) a nebudou společně s žádostí hradit uvedený poplatek, nebude souhlas s podnájmem udělen či obnoven.  

3)     Stavební úpravy v bytě

-       Nájemce není oprávněn provádět v bytě jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby, či měnit konstrukci nebo charakter bytu, apod., a to ani na své náklady, bez předchozího písemného souhlasu představenstva

Závažné nebo opakované porušení povinností člena družstva může být důvodem pro vyloučení z družstva.


08.03.2019 vložil VESELÁ Pavla (místopředseda družstva/představenstva)
Upraveno 28.02.
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána
UpravitOdstranitNahoruDolůPoslat upozornění
Zobrazit odstraněné příspěvky
Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.
Přidat obrázek
Nahrávám obrázek.