Poslat členům upozornění o vložení příspěvku na informační desku

Upozornění se týká těchto vchodů:

A těchto skupin:

Upozornění formou SMS nelze využít ve zkušebním režimu.

Chvíli strpení prosím.
Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Zřízení stránek SVJ

Vážení vlastníci / členové SVJ,

stránky webDOMU.cz jsme zřídili z důvodu efektivního informování členů SVJ o aktuálním dění v našem domě (odečty, schůze, revize), o hospodaření, a také z důvodu zlepšení vzájemné komunikace a možnosti on-line hlasování.

Na stránkách se můžete seznámit s dokumenty (stanovy, domovní řád, zápisy ze shromáždění, PENB...), případně si stáhnout vzory (plná moc na shromáždění, zmocnění společného zástupce, oznámení o přenechání jednotky do nájmu apod..). 

Stránky využívají nejvyšší úroveň zabezpečení dat a jsou bez reklam. V rámci stránek vede SVJ seznam členů, avšak Vaše osobní údaje ostatní uživatelé stránek nevidí! K údajům má přístup pouze statutární orgán, případně jim určený správce stránek.

Pro vzájemnou komunikaci je potřeba, abyste nám poskytli Váš e-mail, na který obdržíte unikátní přihlašovací heslo. Abyste se vždy dozvěděli o nové zprávě na informační desce SVJ, po vložení zprávy obdržíte notifikační e-mail či SMS.

Po přihlášení na stránky (e-mail a heslo) dále získáte přístup do neveřejných částí stránek SVJ, např. dokumentů určených pouze pro členy SVJ, můžete se účastnit hlasování apod.

V záložce "členové" si můžete rovněž doplnit své kontaktní údaje (zasílací adresu, číslo účtu pro vrácení přeplatku, další e-mail pro zasílání notifikačních zpráv apod.). Tyto údaje uvidí pouze přihlášené oprávněné osoby, nikoliv ostatní uživatelé či návštěvníci stránek!

Další důvody pro zřízení stránke zde a Info pro členy SVJ.

S pozdravem výbor

30.04.2016 vložil Nováková Zuzana (předseda výboru/SVJ)
Upraveno 03.12.
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Hlasování o účetní závěrce 2019 způsobem per rollam (v elektronické + tištěné podobě)

Vážení členové,

do konce roku musíme schválit účetní závěrku a zprávu hospodaření za rok 2019. Vzhledem ke stále přetrvávající covidové situaci, rozhodl výbor dne 26.10.2020, že uskuteční hlasování všech vlastníků mimo shromáždění (písemnou formou = elektronicky + v tištěné podobě). Hlasování per rollam nám umožňuje § 19 Zákona č. 191/2020, který zmírňuje dopady epidemie.

Dle § 562/1 NOZ je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Výbor proto rozhodl o využití možnosti hlasování přímo na těchto webových stránkách SVJ (je zachována písemná forma i vlastnoruční podpis člena - viz. níže).

Členové, kteří poskytli SVJ svůj e-mail, budou moci po přihlášení na stránky hlasovat zde. 

Hlasování bude probíhat od 23.11.2020 do 8.12.2020!  Na spuštění hlasování budete automaticky upozorněni.

Členové, kteří neposkytli SVJ e-mail, mohou hlasovat v tištěné podobě – tito členové obdrží hlasovací formulář prostřednictvím domovní schránky dne 23.11.2020, který po odhlasování vrátí zpět do schránky SVJ, a to nejpozději do 8.12.2020. Nebydlícím členům bude formulář zaslán téhož dne na adresu uvedenou v katastru nemovitostí, případně na jinou adresu určenou pro doručování.

Hlasovat můžete těmito způsoby (prosím použijte pouze jeden z nich)!:

1.   Hlasovat přímo zde na stránkách po přihlášení Vašim e-mailem, který jste nám poskytli (v případě spoluvlastnictví jednotky hlasuje ten ze spoluvlastníků, který je v záložce "členové" označen jako společný zástupce dle § 1185 NOZ)

2.   Odevzdat vyplněný a podepsaný návrh usnesení do schránky SVJ nebo poštou na adresu SVJ

3.   Vyplněný návrh usnesení (naleznete v dokumentech) s naskenovaným podpisem odeslat na e-mailem SVJ.

V případě spoluvlastnictví jednotky hlasuje za jednotku pouze určený společný zástupce (§ 1185 NOZ)!

Vzhledem k tomu, že k přijetí usnesení způsobem per rollam je zapotřebí získat nadpoloviční většinu všech hlasů, prosíme, abyste všichni v rámci hlasování vyjádřili svůj názor. DĚKUJEME


Dle 561/1 NOZ se k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právní předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými prostředky písemnost elektronicky podepsat. Na základě Zákona č. 297/2016 Sb. a Nařízení EU č. 910/2014, tzv. eIDAS lze mezi soukromoprávními osobami uznat za vlastnoruční podpis také prostý elektronický podpis, který nenaplňuje požadavky kladené na vyšší formy elektronických podpisů (tj. zaručený elektronický podpis či kvalifikovaný elektronický podpis). Elektronický podpis je přitom definován jako data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání. Za vlastnoručně podepsaný dokument lze tak jistě uznat také dokument odeslaný z e-mailu, který člen poskytl pro komunikaci se SVJ, je veden v seznamu členů SVJ a tudíž nelze mít pochyb o tom, kdo dokument odeslal, bez ohledu, zda je na dokumentu naskenovaný podpis či nikoliv.

Elektronické hlasování v rámci aplikace webdomu.cz všechny tyto požadavky na písemné hlasování a na vlastnoruční podpis člena splňuje (člen se přihlašuje svým e-mailem, který je uveden v seznamu členů SVJ, a jeho individuálním heslem, u hlasování je uvedeno jeho jméno a příjmení, datum a čas hlasování a celý návrh usnesení, o němž hlasoval).  

29.10.2020 vložil Gajdová Pavla (místopředseda výboru)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Upozornění na daňové a jiné povinnosti v souvislosti s ubytováním přes Airbnb, Booking apod.

Vážení vlastníci, vzhledem k tomu, že je v domě celá řada z Vás, kteří poskytují ubytování přes Airbnb, Booking

či přes jiné portály nebo na přímo, dovolujeme si Vás upozornit na daňové a jiné povinnosti spojené s ubytováním,

případně s pronájmem a také zasíláme odkaz na kalkulačku odvodů spojených s ubytováním či pronájmem.


Daňové a jiné povinnosti spojené s ubytováním a pronájmem

Kalkulačka odvodů z ubytování či pronájmu

20.02.2020 vložil Gajdová Pavla (místopředseda výboru)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Oznamovací povinnost vlastníka jednotky vůči SVJ dle § 1177 a § 1185 NOZ

Vlastník jednotky musí oznámit:

1) nabytí jednotky, a to bez zbytečného odkladu vč. uvedení svého jména a adresy (§ 1177 NOZ).

2) počet osob, které mají v bytě domácnost (§ 1177 NOZ), a to bez zbytečného odkladu.

3) přenechání jednotky do užívání jiné osobě - pokud vlastník neužívá byt osobně, ale byt přenechá do užívání jiné osobě na dobu nikoliv přechodnou (např. na základě pronájmu či ubytování apod.), pak toto musí předem a bez zbytečného odkladu oznámit SVJ. V oznámení uvede také jméno a bydliště těchto osob (§ 1177 NOZ).

5) změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování, a to písemně a bez zbytečného odkladu (§ 12 Zákona č. 67/2013 Sb.). V případě nesplnění této povinnosti je možné v souladu s § 13 téhož zákona žádat pokutu ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení.

6) stavební úpravu uvnitř svého bytu (§ 1182 NOZ), a to předem.

7) podnikání nebo jinou činnost v bytě (např. ubytování, pronájem), která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou. Oznámení je potřeba učinit předem (§ 1182 NOZ).

23.11.2018 vložil Gajdová Pavla (místopředseda výboru)
Upraveno 25.09.
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Nezapomeňte na přiznání k dani z nemovitých věcí!

Koupili jste v roce 2018 byt či jinou nemovitost? Nebo jste ji prodali? Nezapomeňte do 31.1.2019 přiznat daň z nemovitých věcí /bez sankce až do 7.2.2019/

Kdy se podává přiznání k dani z nemovitosti

V případě, že ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím došlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně z nemovitostí, je poplatník povinen daň přiznat do 31. ledna zdaňovacího období. Bez sankce je však možné přiznání podat ještě do 5 pracovních dnů po uplynutí řádného termínu, tj. letos do 7.2.2019.

Za změnu okolností se považuje zejména prodej či pořízení nemovitosti (bytu v osobním vlastnictví, domu, garáže, pozemku..) jakoukoliv formou (koupě, výstavba svépomocí, darování, dědictví, směna, dražba...), další jiná změna v osobě poplatníka daně, změna v užívání nemovitosti (komerční či nekomerční), nástavba, přístavba apod. Pokud jste tedy v uplynulém roce prodali či koupili nějakou nemovitost, nezapomeňte podat přiznání k dani z nemovitých věcí u místně příslušného finančního úřadu. Pokud například vlastníte byt v Praze a přikoupili jste byt v Ostravě, je potřeba podat přiznání k dani z nemovitosti pro místně příslušný finanční úřad v Ostravě. Přiznání pro Prahu se nemění.

Neplést s daní z nabytí nemovitosti

UPOZORNĚNÍ: neplést s 4 % daní z nabytí nemovitých věcí, kde se přiznání podává do 3 měsíců po nabytí nemovitosti! O dani z nabytí nemovitosti se můžete dočíst v našem příspěvku.

Vše o dani z nemovitých věcí - kdy se nepodává přiznání, kdy a jak se daň platí, kdo podává přiznání v případě spoluvlastnictv,....

30.01.2019 vložil Gajdová Pavla (místopředseda výboru)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.
Přidat obrázek
Nahrávám obrázek.