Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Výměna vodoměrů v domě Skuteckého 1379-1383

Vážení členové družstva,


na začátku února proběhne v domech Skuteckého 1379-1383 k výměně vodoměrů.


Správce nemovitosti pověřil výměnou vodoměrů společnost ista Česká republika s.r.o.


Při výměně v jednotlivých vchodech bude postupováno od shora dolů. Výměny proběhnout v jednotlivých vchodech v těchto dnech a časech:


Skuteckého 1379 // 1.2.2021 (14.00 - 19.00hod)

Skuteckého 1380 // 2.2.2021 (14.00 - 19.00hod)

Skuteckého 1381 // 3.2.2021 (14.00 - 19.00hod)

Skuteckého 1382 // 4.2.2021 (14.00 - 19.00hod)

Skuteckého 1383 // 5.2.2021 (14.00 - 19.00hod)


V případě nejasností kontaktujte prosím přímo společnost ista Česká republika na čísle 602370022, případně organizace pověřenou správou a údržbou nemovitosti HADRMAN s. r. o. na č. tel. 222769861.

28.01.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Úspěch u soudu v kauze "Střecha"

Vážení členové BD,


BD včera, v úterý 24.11.2020, u Městského soudu v Praze vyhrálo soudní řízení ve věci náhrady škody za opravu střechy (kauza "Střecha"). Družstvo bylo zcela úspěšné a soud přiznal BD nárok na náhradu škody v plné výši. Rozhodnutí zatím není pravomocné, očekáváme písemné vyhotovení rozsudku, se kterým Vás také ihned seznámíme.


Věříme, že tím byly rozptýleny nepravdy těch, kteří tvrdili, že nově složené představenstvo BD s novou advokátní kanceláří bude chtít vybrané soudní spory ukončovat v neprospěch družstva. Je to právě naopak a po sérii prohraných sporů je tento prvním úspěšným. Věříme, že další budou následovat.


Děkujeme za Vaši důvěru, kterou nám vyjadřujete i prostřednictvím e-mailů. Bez ní bychom nemohli pokračovat.


Bc. Tomáš Soukup, předseda BD Július Szabó, místopředseda BD


25.11.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Informace z jednání představenstva BD

Vážení družstevníci,dovolujeme Vás informovat o proběhlém jednání představenstva BD, které se uskutečnilo v pátek 20.11.2020 prostřednictvím online služby Google Meet.


I přesto, že pozvánka včetně programu byla řádně odeslána v souladu se stanovami, 2 dny před jednáním požádal p. Rábek o změnu času konání. Takto rychle mu bohužel nemohlo být vyhověno, jednání se nezúčastnil a označil ho za pouhou diskuzi. Podklady ke své agendě zaslal 45minut před konáním jednání a nebylo možné se s nimi seznámit – jedná se o seznam dlužníků, který má správce každý měsíc zasílat představenstvu, ačkoliv tak již několik měsíců nečiní. Původ tohoto podkladu je tak nejasný. Zřejmě se jedná o další z celé řady snah pana Rábka komplikovat činnost představenstva a ochromit činnost družstva, s cílem chránit své soukromé zájmy na úkor zájmů družstva a tedy společného zájmu nás všech.


O čem jsme jednali:


-         Projednali jsme agendu převodů bytů a od roku 2021 bude v družstvu zřejmě jen 5 družstevních bytů


-         Projednali jsme agendu soudních sporů vedených na ochranu zájmů BD a také těch, kde se musíme či budeme muset bránit. P. Soukup informoval o tom, že byla napadena usnesení náhradní členské schůze a také o tom, že dva nájemci nebytových jednotek v domě Laudova, kterým byla zaslána výpověď, se brání proti výpovědi soudní cestou.


-         Bylo také vzato na vědomí, že správce DOSPRA vypověděl bytovému družstvu smlouvu, přípravou podkladů pro výběr nového poskytovatele těchto služeb byl s ohledem na své profesionální zkušenosti v této oblasti pověřen pan Rábek. Společnost DOSPRA fakturuje BD přes 180 tisíc korun za rekonstrukci účetnictví, které ale bohužel zatím nepředala v řádném stavu. Stále se snažíme o smírné řešení, ale v tuto chvíli DOSPRA navzdory běžící smlouvě přestala s představenstvem komunikovat.


-         Skutečnost, že rozdíl mezi stavem účtu v lednu 2017 a dnešním stavem, je cca 6 milionů Kč, aniž by členská schůze schvalovala významnější investice, nás vede k tomu, že jsme se rozhodli pověřit advokátní kancelář analýzou, zdali nedošlo při nakládání s majetkem družstva k nesprávnému hospodaření s majetkem družstva. Pokud by bylo něco takového zjištěno, budeme nutno vzniklou škodu vymáhat.


-         Uzavřeme smlouvu se spolkem pověřeným správou garáží a budeme hradit předepsané platby za garáže.


Podrobný zápis z jednání představenstva je přiložen.Bc. Tomáš Soukup, předseda představenstva BD

Július Szabó, místopředseda představenstva BD


24.11.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Odpovědi na žádosti o vrácení záloh

Vážení členové bytového družstva,v minulých dnech jsme těm z Vás, kteří na soukromou radu pana Rábka požádali o vrácení různých údajně nespotřebovaných záloh z dávnějších let, zaslali odpověď.


Většina z Vás naše vysvětlení přijala s pochopením, za což Vám děkujeme. Vážíme si Vaší důvěry.


Chtěli bychom ještě jednou všechny ubezpečit, že jsme rozhodně pro to, aby, jakmile budou řádně a důvěryhodně vyúčtovány nespotřebované zálohy, byly všem jejich peníze vyplaceny!


V souvislosti s příjmem výše uvedených žádostí jsme se setkali s různými způsoby doručování písemností – někdy až nesmyslně krkolomnými. E-mailová adresa podatelna@druskula.cz je plně funkční a příchozí e-maily jsou zároveň přesměrovány všem třem členům představenstva. Dále přijímáme poštu pomocí datové schránky a také standardní poštou – zde doporučujeme využít služeb České pošty, nikoliv jen vhazovat obálky do schránky. Samozřejmě můžete také využívat datovou schránku.


Rádi bychom Vám umožnili mít přehled a kontrolu nad hospodařením – správce sice dle smlouvy měl dodávat různé přehledy o hospodaření, o stavu „fondu oprav“ atd. – vše je popsáno v příloze smlouvy, která je v sekci Dokumenty. Jak vidno, celá řada bodů smlouvy se neplnila, či se ani plnit nemohla. Rozhodli jsme se začít zveřejňovat pravidelně výpisy z účtu – výdajovou část s ohledem na GDPR. 


Děkujeme.Bc. Tomáš Soukup                Július Szabó

Předseda představenstva BD místopředseda představenstva BD

17.11.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Aktuální události v BD a vyjádření k aktivitě p. Rábka

Vážení družstevníci,


omlouváme se, že nejste pravidelně informováni o tom, co se v BD děje, resp., co jsme v představenstvu udělali. Událo se mnoho věcí, se kterými Vás nyní seznámíme. Měli jsme plné ruce práce s hašením potíží – viz dále v textu. Hned na úvod se musíme vyjádřit k aktivitě pana Rábka a obsahu jeho sdělení, kterým obesílá družstevníky. V souvislosti s tím shrneme i aktuality. 


Před časem zde bylo zveřejněno p. Rábkem několik dokumentů, které mají údajně uvádět, jaký má kdo nárok na nespotřebované zálohy. Už na konci srpna jsme se (jak je patrno ze zápisu z jednání představenstva) snažili zjistit, jak se k číslům došlo. P. Rábek nám k tomu nedokázal nic říct a ani neměl podklady. K vyúčtování nespotřebovaných záloh 2011-2012 se nám podařilo získat tabulku, kde jsou provedeny výpočty. Zjistili jsme ve výpočtech nesrovnalosti – stručně řešeno – peníze se vybírali částečně podle podlahové plochy a částečně paušálem. Ovšem výpočet je udělán tak, že se všechno, co přišlo za tyto dva roky na družstevní účet, sečte a od této cifry se odečte vše, co se platilo. Rozdíl se má vrátit dle plochy. Dokonce je v tom zahrnut i členský vklad. Toto je přímo v rozporu se zákonem i logikou. Navíc, členská schůze jasně řekla, že tyto peníze se mají použít na opravy, vyhotovení „prohlášení vlastníka“ atd. Toto se však v kalkulaci vůbec nezohledňuje. Zajímavé je, že za tyto roky se téměř nic neplatilo a účetní závěrky byly schváleny členskou schůzí. Minulé představenstvo objednalo rekonstrukci těchto let a půlky roku 2013 za 35 000Kč. Důvod není znám.

Výpočet nespotřebovaných zálohy za roky 2013 – 2014 je mnohem nejasnější. Od záloh vybíraných v těchto letech se podle neznámého klíče odečítají další výdaje z pozdějších let. Správce na přímé dotazy dosud na příkladu jednoho bytu neuvedl, jaké konkrétní platby se na uvedeném zůstatku podílejí a proč. Ani po dvou měsících, co se tímto zabýváme, nám toto není jasné – není jasné, zdali a jak se v těchto číslech promítá půl milionu za opravy nebytovek, skoro milion na pokutách, statisíce za právní služby a další a další výdaje, ke kterým členové zjevně nikdy nedali souhlas a asi o nich ani nevěděli.

Zajímavé také je, že nájemci nebytovek jsou dle podkladů vyloučeni z vyplácení části těchto záloh. Opět důvod neznámý.

Skutečně rádi bychom akceptovali výstupy z této tzv. rekonstrukce účetnictví, ovšem nemůžeme se ztotožnit s tím, že by družstvo mělo vyplatit zálohy za roky 2011 – 2014, přičemž částka je vyšší, než aktuální zůstatek účtu. Nemůže se tedy jednat jen o zálohy z let, kdy se peníze nespotřebovávaly, ale je potřeba je vyúčtovat celkově, za všechny roky, včetně těch, kdy se zálohy spotřebovávaly.


Vyjádření k aktivitě pana Rábka:

Pokud jste panem Rábkem ještě nebyli osloveni, přikládáme jeho email v příloze, abychom mu ušetřili práci – doufáme, že se konečně začne zabývat agendou dlužníků, která mu s jeho souhlasem byla v představenstvu přidělena – nebo čímkoliv jiným, prospěšným družstvu. Veškerá dosavadní činnost by se dala shrnout jako neoprávněné jednání za bytové družstvo s cílem jej poškodit a stálo nás to na právních službách zbytečné peníze. Asi nepřekvapí, že provozovatel emailu nám potvrdil, že emailová schránka, ze které nám byla vymazána veškerá pošta, je chráněna osobním emailem p. Rábka, a tedy není nikdo jiný, kdo poštu mohl smazat.

Na srpnovém jednání představenstva pan Rábek všechny klíče, které měl, vrátil s tím, že do kanceláře BD už nikdy chodit nebude. Zároveň odešel během jednání – to je ostatně i v zápisu. A veškerou příchozí emailovou korespondenci má přesměrovanou do své emailové schránky, má přirozeně přístup do datové schránky a účastní se všech rozhodování. Také má přístup k bankovnímu účtu, kde může zadávat a společně s jedním dalším členem představenstva potvrzovat platby.


Prosíme všechny o trpělivost. Nezahrnujte nás žádostmi o vyplacení něčeho, co na účtu není. Nemůžeme tomu vyhovět a nemůžeme takovým číslům ani věřit. Smyslem výzvy pana Rábka není Vám zajistit nějaké peníze, ale vybrat celý účet družstva a následně urychleně prodat nebytovky za jakoukoliv, tedy pro vás nevýhodnou cenu. Bez ohledu na případné „oběti“. Jak jsou dva z „nájemníků“ spojeni s bývalým představenstvem, je přece známo a koupit 3+1 s balkonem v Praze za milion a něco je silná motivace k čemukoliv.


Situace kolem nebytovek:

Byly odeslány první dvě výpovědi nebytovek a oba nájemnící si výpovědi převzali – v případě jednoho z nich jsme se jej snažili měsíc kontaktovat všemi způsoby, než se to podařilo. Další výpovědi budou následovat. V jedné nebytovce vede BD soudní spor a zatím se nedaří najít smírné řešení. Předpokládáme, že se do ní přestěhuje po uvolnění nájemníkem kancelář družstva a ta stávající, stejně jako nebytovky 1384 a 1385, budou prodány v první vlně za ceny cca 3 000 000Kč jedna, jak určil znalec – zde samozřejmě záleží na nejvyšší nabídce.

V případě prodané nebytovky (cca 2 000 000kč pod cenou) aktuálně dokončujeme právní analýzu. Pokud se zjistí, že se opravdu jedná o škodu, budeme s péčí řádného hospodáře žádat odpovědné osoby o náhradu.


Soudní spory:

Veškeré soudní spory zatím probíhají – tedy vč. „Střechy“. Spor „Střecha“ měl jedno stání, kde soud zatím nerozhodl a ve sporu ADUMA bylo podáno odvolání proti zamítnutí žaloby. Ve všech sporech jsme požádali o součinnost bývalé představenstvo. V případě jednoho soudního sporu (platnost předsedy SVJ Skuteckého) jednáme o smírném řešení, neboť tento spor je z našeho pohledu nepochopitelný a jiná motivace než osobní je vyloučena.


Správa financí:

Současný správce nárokuje proplacení rekonstrukce účetnictví za 180 000 Kč. K této zakázce neexistuje smlouva, pouze velice vágní jednořádková objednávka. Není zřejmé, co a do kdy se má dělat a ani proč. Vzhledem k tomu, že jsme nedohledali souhlas členské schůze s takovou objednávkou, odmítli jsme ji proplatit do vyjasnění a do chvíle, než bude jisté, že je dílo alespoň správně provedeno. Po řadě vesměs nezodpovězených dotazů správce vypověděl družstvu smlouvu. Aktuálně tedy budeme hledat i někoho, kdo zkontroluje a převezme účetnictví. Vzhledem k situaci zvažujeme přizvat znalce v oboru k posouzení celé situace.


Převody bytů

Převody bytů nyní již pokračují a řešíme každého žadatele. Očekáváme, že začátkem příštího roku budou v družstvu poslední 4 družstevní byty.Tomáš Soukup                                                                               Július Szabó

předseda představenstva BD                                                   místopředseda představenstva BD

08.11.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)
Upraveno 09.11.