Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Informace o škodě BD - prodej nebytové jednotky

Vážené členky a členové družstva,


jak jsme avizovali v minulém příspěvku, budeme Vás postupně seznamovat s jednotlivými případy vzniklých škod, které vedly ke snížení majetku družstva. Jako řádní hospodáři se všemi škodami zabýváme a snažíme se nalézt řešení, které by bylo především v zájmu družstva.


Na základě usnesení představenstva BD byla zadána právní analýza možných škod při prodeji nebytové jednotky 1383/10, což je v tuto chvíli jediná prodaná nebytovka.


Výsledkem je zjištění, že družstvu (tedy nám všem) vznikla škoda více jak 1.500.000,- Kč.


Z právní analýzy, provedené také na základě odhadované ceny dle ceny obdobné nebytové jednotky stanovené znaleckým posudkem podaným ústavem kvalifikovaným pro výkon znalecké činnosti, vyplývá, že jednotka byla prodána hluboko pod tržní cenou a že transakce byla v rozporu se stanovami BD, usneseními členské schůze i směrnicemi BD.  


Jsme si vědomi, že soudní řízení je velmi nákladná věc a náhrada vynaložených peněz je možná až na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Vzhledem k tomu, že bytové družstvo je účastníkem řady dalších soudních sporů, je pro nás zahájeni nového sporu až možností poslední volby a chceme nejprve využít všechny mimosoudní cesty, které by mohly vést ke sjednání nápravy v této věci. Kontaktovali jsme proto všechny členy předchozího představenstva a rádi bychom s nimi zahájili jednání k možným způsobům řešení vzniklé škody. 


Pevně věříme, že bude možné najít dohodu - stále jsme sousedé.


Přejeme Vám pevné zdraví.


Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD


Július Szabó

místopředseda představenstva BD12.04.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Aktuální informace představenstva BD

Vážení členky a členové družstva,


současná epidemiologická situace bohužel neumožňuje konání další členské schůze, kde by se projednávaly důležité záležitosti družstva. Jako představenstvo tedy v tuto dobu činíme úkony v rámci naší pravomoci, avšak žádné zásadní kroky bez členské schůze dělat nechceme ani nesmíme.


Rádi bychom Vás tedy touto cestou informovali o naší dosavadní činnosti a o nových událostech.


1) Prodej nebytovky:

V souladu se schváleným usnesením poslední členské schůze jsme připravili podklady k prodeji nebytovky ve vchodě 1386 (dosud užívána jako kancelář družstva). Rámcové podmínky jsou součástí zápisu z představenstva z 25.3.2021. Tak jak bylo schváleno usnesením členské schůze, v prvním kole budeme nebytovku nabízet pouze členům družstva. Vše bude transparentní a otevřené – vyhlášení bude předmětem samostatného příspěvku, jenž obdržíte během několika týdnů. O každém kroku bude vždy předem informováni.


2) Vypovězení smluv uživatelům nebytových jednotek

V souladu s usnesením poslední členské schůze jsme zaslali výpovědi "nájemcům" nebytových prostor tak, abychom je mohli začít připravovat k prodeji. Výzvu zatím akceptoval jeden nájemce - tímto mu chceme za jeho férový přístup poděkovat. Ostatní výzvu k vystěhování odmítli, snaží se vystěhování z nebytovky zabránit žalobou na neplatnost poslední členské schůze, kde jste o vypořádání nebytovek hlasovali, případně nekomunikují vůbec.


3) Nová účetní firma bytového družstva

V představenstvu jsme schválili novou účetní firmu – paní Muzikantovou. Je to stejná účetní, která spravuje finance i SVJ Skuteckého. Službu jsme poptali na poptávkovém serveru AAApoptávky, cenově byla nabídka v pásmu nižšího průměru (cca 1500 Kč měsíčně).

Hlavním argumentem byla dobrá zkušenost Spolku Garáže a skutečnost, že mezi SVJ Skuteckého a BD je řada nevyjasněných finančních transakcí a je potřeba tento stav co nejrychleji narovnat.

Smlouva je prozatím uzavřena na dobu jednoho roku.


4) Vrácení záloh, stav účetnictví

Vzhledem k tomu, že v posledních měsících jsme byli svědky "živelného" vracení finančních prostředků, jejichž výši nebylo možno nikde ověřit, a vzhledem k tomu, že zároveň na peníze, které nám náleží, všichni čekáme, požádali jsme p. Muzikantovou, aby se tímto přednostně zabývala.

Po dlouhé analýze a také na základě odborného doporučení nové účetní jsme dospěli k názoru, že jediným "bezpečným" řešením, vedoucím nejen k vrácení přeplatků, ale hlavně k dokončení rekonstrukce účetnictví, je audit. Rozhodli jsme se tedy zadat rok 2014 ke kontrole auditorem (členem komory auditorů). Obdrželi jsme dvě nabídky v relaci 20 – 30 000 Kč.

Jeden z auditorů má zkušenosti s auditem družstev po tunelování, věříme, že výsledky auditu pomohou i našemu družstvu v orientaci, co dál. O výsledcích Vás budeme neprodleně informovat.


5) Škody

Během analýzy dokumentů v účetnictví jsme objevili celou řadu nedoložených transakcí, které vysvětlují fakt, že během dvou let se účet družstva snížil z původních 11 milionů na současné 4 miliony, a to bez výraznějších oprav na bytových domech a nutných investic. Našimi právníky byly některé operace jednoznačně vyhodnoceny jako škoda a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Téma je poměrně dlouhé a bude předmětem samostatného příspěvku s konkrétními případy a částkami.


6) Soudní kauzy

V současné době je družstvo účastníkem řady soudních sporů, které enormně zatěžují rozpočet družstva.

I přesto, že družstvo od poslední členské schůze žádný nový soudní spor nezahájilo, vyšplhaly se náklady za právní služby v aktuálně vedených soudních sporech na zhruba 180 000 Kč.


Upozorňujeme, že právní služby jsou poskytovány za srovnatelných cenových podmínek, které byly ujednány s  předchozím advokátem družstva panem Mgr. Suttnerem s tím, že jednotlivé položky jsou účtovány zejména dle advokátního tarifu platného v ČR.


Z důvodu stávající finanční zátěže družstva plynoucí ze zastupování v aktuálních soudních sporech, například spor s panem Zítkem, jsme se rozhodli ukončit na základě usnesení představenstva, neboť pokračování ve sporu, kdy se družstvo domáhá zjištění, zda pan Zítko před mnoha lety byl či nebyl řádně zvolen do výboru SVJ Skuteckého je plýtvání prostředky.


Dále jednáme o vypořádání mimosoudní cestou s panem Šigutem tak, aby prostor, který dle našeho názoru neoprávněně užívá, byl co nejrychleji vyklizen a připraven k prodeji.


A konečně vypořádání mimosoudní cestou s uživateli nebytovek by bylo také řešením kauzy Nebytovky.


Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD


Július Szabó

místopředseda představenstva BD

31.03.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Výměna vodoměrů v domě Skuteckého 1379-1383

Vážení členové družstva,


na začátku února proběhne v domech Skuteckého 1379-1383 k výměně vodoměrů.


Správce nemovitosti pověřil výměnou vodoměrů společnost ista Česká republika s.r.o.


Při výměně v jednotlivých vchodech bude postupováno od shora dolů. Výměny proběhnout v jednotlivých vchodech v těchto dnech a časech:


Skuteckého 1379 // 1.2.2021 (14.00 - 19.00hod)

Skuteckého 1380 // 2.2.2021 (14.00 - 19.00hod)

Skuteckého 1381 // 3.2.2021 (14.00 - 19.00hod)

Skuteckého 1382 // 4.2.2021 (14.00 - 19.00hod)

Skuteckého 1383 // 5.2.2021 (14.00 - 19.00hod)


V případě nejasností kontaktujte prosím přímo společnost ista Česká republika na čísle 602370022, případně organizace pověřenou správou a údržbou nemovitosti HADRMAN s. r. o. na č. tel. 222769861.

28.01.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Úspěch u soudu v kauze "Střecha"

Vážení členové BD,


BD včera, v úterý 24.11.2020, u Městského soudu v Praze vyhrálo soudní řízení ve věci náhrady škody za opravu střechy (kauza "Střecha"). Družstvo bylo zcela úspěšné a soud přiznal BD nárok na náhradu škody v plné výši. Rozhodnutí zatím není pravomocné, očekáváme písemné vyhotovení rozsudku, se kterým Vás také ihned seznámíme.


Věříme, že tím byly rozptýleny nepravdy těch, kteří tvrdili, že nově složené představenstvo BD s novou advokátní kanceláří bude chtít vybrané soudní spory ukončovat v neprospěch družstva. Je to právě naopak a po sérii prohraných sporů je tento prvním úspěšným. Věříme, že další budou následovat.


Děkujeme za Vaši důvěru, kterou nám vyjadřujete i prostřednictvím e-mailů. Bez ní bychom nemohli pokračovat.


Bc. Tomáš Soukup, předseda BD Július Szabó, místopředseda BD


25.11.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Informace z jednání představenstva BD

Vážení družstevníci,dovolujeme Vás informovat o proběhlém jednání představenstva BD, které se uskutečnilo v pátek 20.11.2020 prostřednictvím online služby Google Meet.


I přesto, že pozvánka včetně programu byla řádně odeslána v souladu se stanovami, 2 dny před jednáním požádal p. Rábek o změnu času konání. Takto rychle mu bohužel nemohlo být vyhověno, jednání se nezúčastnil a označil ho za pouhou diskuzi. Podklady ke své agendě zaslal 45minut před konáním jednání a nebylo možné se s nimi seznámit – jedná se o seznam dlužníků, který má správce každý měsíc zasílat představenstvu, ačkoliv tak již několik měsíců nečiní. Původ tohoto podkladu je tak nejasný. Zřejmě se jedná o další z celé řady snah pana Rábka komplikovat činnost představenstva a ochromit činnost družstva, s cílem chránit své soukromé zájmy na úkor zájmů družstva a tedy společného zájmu nás všech.


O čem jsme jednali:


-         Projednali jsme agendu převodů bytů a od roku 2021 bude v družstvu zřejmě jen 5 družstevních bytů


-         Projednali jsme agendu soudních sporů vedených na ochranu zájmů BD a také těch, kde se musíme či budeme muset bránit. P. Soukup informoval o tom, že byla napadena usnesení náhradní členské schůze a také o tom, že dva nájemci nebytových jednotek v domě Laudova, kterým byla zaslána výpověď, se brání proti výpovědi soudní cestou.


-         Bylo také vzato na vědomí, že správce DOSPRA vypověděl bytovému družstvu smlouvu, přípravou podkladů pro výběr nového poskytovatele těchto služeb byl s ohledem na své profesionální zkušenosti v této oblasti pověřen pan Rábek. Společnost DOSPRA fakturuje BD přes 180 tisíc korun za rekonstrukci účetnictví, které ale bohužel zatím nepředala v řádném stavu. Stále se snažíme o smírné řešení, ale v tuto chvíli DOSPRA navzdory běžící smlouvě přestala s představenstvem komunikovat.


-         Skutečnost, že rozdíl mezi stavem účtu v lednu 2017 a dnešním stavem, je cca 6 milionů Kč, aniž by členská schůze schvalovala významnější investice, nás vede k tomu, že jsme se rozhodli pověřit advokátní kancelář analýzou, zdali nedošlo při nakládání s majetkem družstva k nesprávnému hospodaření s majetkem družstva. Pokud by bylo něco takového zjištěno, budeme nutno vzniklou škodu vymáhat.


-         Uzavřeme smlouvu se spolkem pověřeným správou garáží a budeme hradit předepsané platby za garáže.


Podrobný zápis z jednání představenstva je přiložen.Bc. Tomáš Soukup, předseda představenstva BD

Július Szabó, místopředseda představenstva BD


24.11.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)