Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Informace o plánované členské schůzi BD

Vážení družstevníci,

 

dovolte, abychom Vás informovali o proběhlém jednání představenstva BD. Během jednání jsme probrali a předběžně se dohodli na bodech členské schůze, kterou bychom rádi zorganizovali v prvním listopadovém týdnu. Hlavním bodem této schůze bude schválení převodu nebytové jednotky 1386 a k tomu příslušného usnesení tak, abychom získané prostředky mohli spravedlivě a v souladu s legislativou přerozdělit mezi nás - družstevníky. Jedná se o značné částky a jako představenstvo si nemůžeme dovolit pochybení, proto znění usnesení připraví právník a tato usnesení pak budou sloužit i pro převody dalších nebytových jednotek.

 

Při projednávání agendy soudních byl konfrontován Ing. Rábek s obsahem soudních spisů, které nám byly zaslány soudem. U řady dokumentů je totiž jako autor uveden právě pan Ing. Rábek a často také paní Mgr. Hloušková. Dokonce se zde objevují i neanonymizované výpisy z bankovního účtu družstva - z digitálních záznamů, kterými banka výpisy označuje, je evidentní, že byly vyhotoveny rovněž p. Rábkem. Tuto skutečnost během jednání Ing. Rábek připustil. Bohužel za situace, kdy člen statutárního orgánu komplikuje a často blokuje činnost představenstva a zároveň vytváří dokumenty a podklady pro žalující strany, je zcela absurdní a dokazuje, že pan Ing. Rábek není loajální k bytovému družstvu. Za takové situace máme značné problémy hájit zájmy Vás, družstevníků.

 

Za zmínku jistě stojí i zjištění, že statutární orgán SVD Laudova podal návrh na předběžné opatření (viz přílohu), kterým mělo být zabráněno družstvu nakládat s nebytovými jednotkami v Laudově ulici (nikoliv však ve Skuteckého). Toto předběžné opatření bylo soudem zamítnuto jako neodůvodněné a zároveň soud sdělil, že dodané podklady ani nenaznačují, že by BD špatně hospodařilo. Toto obsáhlé předběžné opatření nebylo zřejmě nikdy projednáváno ve výboru SVD Laudova. Podáno bylo v době, kdy SVD Laudova žádalo po svých členech peníze na údajnou revizi plynu v jednotkách (řádnou revizní zprávu dodnes nikdo neobdržel). Apelujeme na Vás, kdo jste zároveň i členy SVD Laudova, k zájmu o činnost Vašeho statutárního orgánu. Peníze, které platíte do SVD, totiž mohly být použity proti Vám a Vašim zájmům. 

 

Na základě výše uvedených skutečností a celé řady dalších zjištěných škod přesahujících 2 mil. Kč. Bude navrženo odvolání pana Ing. Rábka z představenstva, resp. jeho nahrazení novým členem.

 

Družstvo zároveň obdrželo zprávu auditora k tzv. rekonstrukci účetnictví 2011 - 2014 (konkrétně 2014). Ze zprávy plyne, že dílo obsahuje řadu vad a chyb. Do odstranění vad si nedovolíme Vám předložit fakturu ke schválení. Část této zakázky už bohužel byla proplacena minulým představenstvem. Navzdory našim stížnostem a reklamacím řeší dodavatel věc soudní cestou a s námi nekomunikuje.

 

Veškeré dokumenty naleznete zde:

Dokumenty > Zápisy ze schůzí představenstva BD > 11_jednání představenstva

 

Samotný zápis pak zde (přímý odkaz):

https://webdomu.cz/rest/unit/druskula/documents/1082742/z%C3%A1pis+11.+p%C5%99edstavenstvo+BD.pdf

 

 

Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD

12.10.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Vyhodnocení nabídek na odkup nebytové jednotky 1386/101

Vážení členové družstva,


včera, 23.9.2021 v 18:00 hodin, proběhlo otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení výběrového řízení na převod nebytové jednotky. Celkem se přihlásili dva zájemci z řad členů družstva. Nižší nabídka byla na částku 3.333.333 Kč, vyšší - vítězná nabídka pak 3.660.000 /tři miliony šest set šedesát tisíc/ Kč. Oba účastníci podali nabídku řádně a předepsaným způsobem.


Otevírání obálek i vyhodnocení nabídek proběhlo za přítomnosti obou účastníků a všech členů představenstva. Nebyla vznesena žádná námitka. V nejbližší době bude svolána členská schůze. Abychom se o tyto peníze mohli řádně podělit, je potřeba přijmout příslušná usnesení, která budou připravena advokátem - chceme mít naprostou právní jistotu postupu. V průměru se jedná o více než 20 000Kč pro každého člena družstva (menší byty méně, větší více).


Doufáme, že výše nabídek přesvědčila každého, kdo pochyboval o reálné prodejní ceně a tedy i o výši škody, která vznikla zcizením nebytové jednotky ve vchodě 1383 za částku lehce převyšující jeden milion korun. V případě prodeje na volném trhu lze předpokládat ještě výrazně vyšší částky.


Zápis z jednání představenstva BD a otevírání obálek bude zveřejněn v nejbližších dnech.


Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD


Július Szabó

místopředseda představenstva BD


24.09.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – NEBYTOVÁ JEDNOTKA Č. 1386/101

Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech. Zejména upozorňujeme že:

 • výběrové řízení je řešeno obálkovou metodou.
 • cena minimálního podání vychází ze „srovnávací“ metody znaleckého posudku na 2.880.000 Kč.
 • jednotka je stavebně dokončena a úpravy jsou zkolaudovány.
 • jednotku je možné si přijít prohlédnout dne 25.8.2021 v 17:00 nebo 1.9.2021 v 17:00.
 • členská schůze bude svolána ihned po výběru nejlepší nabídky – tedy v první polovině října.
 • získané peníze budou v případě přijetí vhodného usnesení členskou schůzí vypořádány družstevníkům bez zbytečného prodlení.


 

 1. Nabídku může podat pouze člen družstva nebo jeho zástupce na základě plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Na ostatní nabídky nebude brán zřetel.
 2. Nabídku je možné podat pouze na nabídkovém formuláři zveřejněném představenstvem družstva. Formulář pro podání nabídky vč. dokumentace pro realizaci převodu nebytové jednotky bude zveřejněn na stránkách BD (https://webdomu.cz/druskula) dne 20. 8. 2021
 3. Nabídku je možné podat následujícími způsoby:
 4. Formou datové zprávy do datové schránky družstva (ID DS vjf4mds), přičemž zpráva musí být dodána nejpozději dne 23. 9. 2021 v 18:00 hodin a označena slovy „PODÁNÍ NABÍDKY – NEOTVÍRAT“; upozorňujeme, že u tohoto způsobu podání nelze zajistit, že datová zpráva nebude otevřena dříve, a proto doporučujeme podání tímto způsobem realizovat až na poslední chvíli.
 5. Přinést ji osobně v zalepené obálce v čase od 17:30 do 18:00 hodin do kanceláře družstva na adrese Laudova 1386/33, Praha 6 -Řepy - místnost č. 101 v den otevírání obálek (viz níže);
 6. Prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu advokátní kanceláře BD: A3K spol. s r.o., Plaská 614/10, Praha 5 - Malá Strana; poštovní zásilka musí být doručena nejpozději dne 23. 9. 2021 v 16:00 hodin. Poštovní zásilka musí být označena slovy „PODÁNÍ NABÍDKY – NEOTVÍRAT“ a adresována k rukám Mgr. Petra Morávka.
 7. Na nabídky dodané po výše uvedených termínech nebude brán zřetel. Riziko pozdního doručení a důsledky s tím spojené nese podavatel nabídky.
 8. Nabídka musí být v případě osobního doručení či doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb podepsána a podpis musí být úředně ověřen.
 9. Pro účast ve výběrovém řízení je stanovena záloha 50.000 Kč. Tato záloha musí být připsána na účet bytového družstva nejpozději dne 22. 9. 2021 do 23:59 hodin. Do zprávy pro příjemce bude uvedeno „VŘ NEBYTOVKA-ZÁLOHA - [jméno podavatele nabídky]“.
 10. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. Obálky, resp. datové zprávy, budou otevřeny a nabídky vyhodnoceny dne 23. 9. 2021 v 18:00 hodin. O otevírání a vyhodnocení nabídek bude představenstvem družstva pořízen protokol.
 11. Družstevníkovi s nejvyšší nabídkou bude tato částka následně započítána do jím nabízené částky (tj. částka k doplacení bude o 50.000 Kč nižší). Ostatním účastníkům se záloha vrací do pěti (5) pracovních dní od vyhodnocení nabídek. Taktéž, pokud účastník stáhne nabídku do 22. 9. 2021 23:59, bude mu záloha vrácena. V případě osobního doručení či doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je rozhodující datum dodání družstvu.
 12. Schválení realizace převodu nebytové jednotky na základě podané nabídky podléhá souhlasu členské schůze BD. Pokud převod družstevníkovi s nejvyšší nabídkou nebude schválen členskou schůzí, nabídkové řízení se ruší a družstevníkovi nevzniká vůči BD nárok na jakékoli plnění. V takovém případě se záloha družstevníkovi rovněž vrací a to do pěti (5) pracovních dnů od zamítavého rozhodnutí členské schůze BD.
 13. Představenstvo po schválení členskou schůzí do 30 dní uzavře s družstevníkem dohodu o úhradě dalšího členského vkladu ve znění zveřejněném na stránkách BD spolu s nabídkovým formulářem dne 20. 8. 2021 a následný převod se bude řídit stejným postupem jako pro družstevní byty.
 14. V případě, že by k podpisu dohody o úhradě dalšího členského vkladu nedošlo ve stanovený termín z důvodů na straně družstevníka s nejvyšší nabídkou, záloha se nevrací a bude vypsáno nové výběrové řízení. Pokud došlo ke stažení nabídky po 22. 9.2021 23:59, záloha se nevrací. V případě osobního doručení či doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je rozhodující datum dodání družstvu.
 15. Minimální nabídková cena musí být vyšší než 2.880.000 Kč (dva miliony osm set osmdesát tisíc korun českých). Nabídky je možné podávat pouze v korunách českých.
 16. Práva a povinnosti účastníků tohoto řízení se dále řídí platnými předpisy a rozhodnutími BD, zejména usnesením č. 6 z náhradní 26. členské schůze konané dne 14. 07. 2020, usnesením představenstva č. 17/2021 ze dne 09. 07. 2021, směrnicí č. 5 upravující zásady prodeje družstevních podílů vztahujících se k volným družstevním bytům, stanovami bytového družstva a platnými právními předpisy České republiky.20. 8. 2021

 

Bc. Tomáš Soukup v. r .

předseda představenstva BD


Július Szabó v. r.

místopředseda představenstva BD

20.08.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Informace o stavu účetnictví BD

Vážení družstevníci,


v minulosti jste nás opakovaně žádali o vrácení přeplatků za roky 2011 – 2014, které byly zveřejněny Ing. Rábkem a nebyly nijak projednány ani k nim nebylo možné dohledat přezkoumatelné podklady. Předchozí správce dostal od minulého představenstva objednávku na rekonstrukce účetnictví za roky 2011 – 2016, přičemž výstupy z rekonstrukce 2011 – 2014 předal představenstvu začátkem tohoto roku po dlouhém vyjednávání. Za tuto rekonstrukci si nárokuje doplatek cca 180 000 Kč – v tuto chvíli soudní cestou, přičemž 120 000 Kč mu již bylo uhrazeno minulý rok opět bez projednání. Současná účetní firma – pí. Muzikantová, byla požádána, aby se vyjádřila k rekonstruovanému účetnictví a posoudila, zdali uveřejněné přeplatky odpovídají účetnictví a zdali je možné je tedy vyplatit. Vzhledem k tomu, že účetní měla k těmto výstupům řadu výhrad, požádali jsme formou poptávky u Komory Auditorů o pomoc a nechali auditovat rok 2014. Kompletní zpráva bude koncem července, ovšem dostali jsme již nyní předběžnou zprávu, která účetnictví označila termínem „nepodává věrný a pravdivý obraz k předmětu účetnictví“ a také neodpovídá zákonu o účetnictví.


To je velmi špatná zpráva. V družstvu zůstává posledních několik bytů a otázka vypořádání s vlastníky je tak velice aktuální. Auditorka analyzuje možnosti, jak situaci vyřešit s co nejmenšími náklady. Provádět několik let rekonstrukci účetnictví za statisíce korun se nám v tuto chvíli nejeví jako ideální varianta.


Zároveň z neznámých důvodů nám po ukončení spolupráce předchozí správcovská firma odmítá vrátit účetnictví za rok 2020 – v tuto chvíli tedy nemáme podané daňové přiznání ani dokumenty pro úvěrovou banku. Škody ve formě správních pokut a ceny za účetnictví, které bude muset dodělat někdo jiný apod. Vám předložíme na členské schůzi a sami rozhodnete, zdali je budeme, či nebudeme chtít vymáhat.


V příloze naleznete předběžnou zprávu auditora. Celková cena auditu je 30 000 Kč.


Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD


Július Szabó

místopředseda představenstva BD

14.06.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Informace o škodě BD - prodej nebytové jednotky

Vážené členky a členové družstva,


jak jsme avizovali v minulém příspěvku, budeme Vás postupně seznamovat s jednotlivými případy vzniklých škod, které vedly ke snížení majetku družstva. Jako řádní hospodáři se všemi škodami zabýváme a snažíme se nalézt řešení, které by bylo především v zájmu družstva.


Na základě usnesení představenstva BD byla zadána právní analýza možných škod při prodeji nebytové jednotky 1383/10, což je v tuto chvíli jediná prodaná nebytovka.


Výsledkem je zjištění, že družstvu (tedy nám všem) vznikla škoda více jak 1.500.000,- Kč.


Z právní analýzy, provedené také na základě odhadované ceny dle ceny obdobné nebytové jednotky stanovené znaleckým posudkem podaným ústavem kvalifikovaným pro výkon znalecké činnosti, vyplývá, že jednotka byla prodána hluboko pod tržní cenou a že transakce byla v rozporu se stanovami BD, usneseními členské schůze i směrnicemi BD.  


Jsme si vědomi, že soudní řízení je velmi nákladná věc a náhrada vynaložených peněz je možná až na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Vzhledem k tomu, že bytové družstvo je účastníkem řady dalších soudních sporů, je pro nás zahájeni nového sporu až možností poslední volby a chceme nejprve využít všechny mimosoudní cesty, které by mohly vést ke sjednání nápravy v této věci. Kontaktovali jsme proto všechny členy předchozího představenstva a rádi bychom s nimi zahájili jednání k možným způsobům řešení vzniklé škody. 


Pevně věříme, že bude možné najít dohodu - stále jsme sousedé.


Přejeme Vám pevné zdraví.


Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD


Július Szabó

místopředseda představenstva BD12.04.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)