Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Aktuální informace o dění v BD

Vážení družstevníci,

 

rádi bychom Vás informovali o dění v družstvu a o posledním jednání představenstva BD.

 

Představenstvo přijalo další žádosti o převody bytů, které ihned začalo řešit. Všem žadatelům budou zaslány platební instrukce k požadovaným datům doplacení. Převody do osobního vlastnictví, které čekají od ledna, jsou řešeny přednostně.

 

Byly vyplaceny všechny přeplatky za rok 2019 v zákonném termínu.

 

BD neuspělo v několika soudních sporech o malé částky a na doporučení advokáta byly zahájeny kroky k ukončení obdobného, dosud soudem neprojednaného sporu, neboť je zřejmé, že by bylo družstvo stejně tak neúspěšné.

 

U dalšího soudního sporu bude prověřena jeho smysluplnost, neboť se zdá být spíše osobním aktem bývalého představenstva, než skutečným zájmem družstva - jedná se o spor, kdy se soud na návrh BD zabývá platností členství jednoho člena cizí právnické osoby v tamním představenstvu. Očekáváme, že tento spor bude také co nejdříve ukončen mimosoudně.  

 

S ohledem na usnesení členské schůze jsme zahájili kroky k uvolnění nebytovek, které jsou tzv. pronajaty. Zároveň jsme zahájili přípravu prodeje nebytovky v Laudově ul. 1386, která je v tuto chvíli volná a existuje na ni i znalecký posudek. Záměr prodeje bude zveřejněn a prodej bude probíhat obálkovou metodou přesně dle usnesení členské schůze, která bude i samotný prodej schvalovat.

 

Důležitým bodem jednání představenstva BD byla také rekonstrukce účetnictví a s tím souvisejících možných přeplatků, resp. nespotřebovaných záloh na opravy - bohužel přinesl víc otázek, než odpovědí. Z jednání vyplynulo, že tabulky, které před časem zveřejnil pan Rábek, představenstvo před zveřejněním neprojednalo a dokonce ani nevidělo. Pan Rábek přitom sám nemá informace, jaká byla metodika výpočtu, jak se k číslům došlo a je tedy zřejmé, že neproběhla ani žádná kontrola. Není například jasné, na základě jakého právního předpisu či normy se odečítá střecha jen lidem, kteří v době platby za střechu neměli převedený byt do osobního vlastnictví, a naopak vlastníkům bytů nikoliv, přestože jsou stále družstevníky. Není ani jasné, proč ve stavu v roce 2014 je vůbec řešena oprava střechy, která byla placena v roce 2016, ani proč byla panem Rábkem zveřejněna výzva podle těchto částek, které ovšem v letech 2015 - 2020 byly nadále spotřebovávány. Navíc, navzdory tomu, že byla prodána jedna nebytovka za milion Kč, není v možnostech družstva částky vyplatit, neboť peníze byly spotřebovány například na schody Laudova - cca 140 000 Kč, právní služby - stovky tisíc korun, neschválené investice do nebytovek - téměř 500 000 Kč, vyplacené pokuty za pozdní vyřízení reklamací ve výši 900 000 Kč, rekonstrukce účetnictví - za stovky tisíc korun, ale i odměny představenstva, které již velmi dlouhou dobu byly hrazeny z těchto prostředků. V tuto chvíli urgujeme správce s dotazy na objasnění metodiky a postupů jak se k číslům došlo, avšak jak správcovská firma, tak pan Rábek, nemají vůli toto řádně vysvětlit.

 

V souvislosti s celou řadou podivných a neschválených „transakcí“ realizovaných minulým představenstvem za značné částky, současné představenstvo rozhodlo nechat je posoudit advokátní kanceláří. Přestože jsme oba avizovali, že nemáme zájem přihazovat další spory na beztak již dost velkou kupu soudních sporů, které BD často nesmyslně vede, a navyšovat výdaje za právní služby, považujeme za povinnost vůči členům BD nechat tyto „transakce“ nechat posoudit odborníkem, neboť se zdá, že škoda je a ještě může být značná. Např. v případě netransparentně prodané nebytovky, je rozdíl prodejní ceny a posudku znalce 2 miliony korun, což rozhodně není málo.

 

Jak jsme vás také informovali dříve, bývalou předsedkyní byl podán návrh na opatrovníka družstva a opatrovníkem byl navržen náš stávající právník, pan Mgr. Suttner, který by v případě rozhodnutí soudu převzal plnou kontrolu nad družstvem a nahradil představenstvo. K tomuto návrhu podal za bytové družstvo souhlasné stanovisko pan Rábek, ačkoliv není oprávněn za družstvo samostatně jednat. Soud nakonec návrhu nevyhověl a návrh zamítl.

 

Byť jsme původně nic takového nezamýšleli, po těchto událostech jsme se rozhodli k okamžité změně advokátní kanceláře, a to za stejných cenových podmínek v souladu s platným advokátním tarifem. Tímto krokem rozhodně nedochází k ukončení probíhajících soudních sporů.

 

Celý zápis z jednání představenstva naleznete v sekci dokumenty.

 

 

Bc. Tomáš Soukup                             Július Szabó

předseda představenstva BD               místopředseda představenstva BD


04.09.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Představenstvo zapsáno v OR, informace o další činnosti představenstva

Vážení členové bytového družstva,


představenstvo bytového družstva je již zapsáno v obchodním rejstříku a také získalo přístup k bankovnímu i úvěrovému účtu družstva.


Nyní začneme pracovat na tom, aby pokračovaly převody bytů do osobního vlastnictví, tak jak o to někteří z vás v posledních měsících požádali. Upozorňujeme, že se blíží podzimní termín (31.10.2020) pro bezplatné doplacení dalšího členského vkladu a následný převod bytu do osobního vlastnictví.


Začneme také postupně vyřizovat všechny žádosti, které představenstvu dorazily, ať už se týkaly čehokoliv. V této souvislosti bychom ale rádi upozornili, že e-maily, které jste poslali na adresu podatelna@druskula.cz před 24.7.2020 12:00, jsme bohužel neobdrželi, resp. tyto e-maily byly nevratně vymazány (viníka této události není bohužel možné spolehlivě určit). Žádosti a podněty došlé po tomto datu, resp. čase, budou projednány představenstvem příští týden. Děkujeme za trpělivost.


Ihned po navedení příkazů správcem budou také vyplaceny přeplatky na energiích za rok 2019.


V soudním řízení o neoprávněně vyplacené odměny bývalému představenstvu BD prohrálo ve dvou sporech. Ve třetím sporu nám AK Suttner doporučila stažení žaloby, neboť pravděpodobnost úspěchu, s ohledem na předchozí dvě prohrané pře, je minimální. Žaloba na společnost ADUMA byla soudem zamítnuta. Bytové družstvo bylo také vyzváno orgány činnými v trestním řízení (policií) k zodpovězení řady dotazů ohledně prodeje nebytových jednotek. Odpověď nyní zpracováváme.21.08.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Informace o aktuálním dění v BD

Vážení členové bytového družstva,


představestvo dne 21. 7. 2020 odsouhlasilo, že rejstříkovému soudu podá návrh na zápis změny v orgánech bytového družstva, návrh byl soudu doručen dne 27.7. a soud svým usnesením dne 30.7. návrhu vyhověl. Předseda a místopředseda 30. 7. soudu v souladu se stanovami BD sdělili, že se BD vzdává práva na odvolání tak, aby usnesení nabylo ihned právní moci a zápis byl promítnut do veřejné části OR.


Dne 3. 8. 2x podal z datové schránky BD pan Ing. Rábek odvolání proti usnesení o zápisu změn, přestože stanovy jasně uvádějí, že za BD jedná v písemné podobě jen předseda s mítopředsedou, případně předsedna nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. Soud se nyní podáním zabývá. Předseda a místopředsda BD podali soudu na jeho výzvu k odvolání vysvětlení.


Představenstvo BD tedy dosud není zapsané v celém složení ve veřejné části OR, a proto jsou jeho možnosti v jednání se třetími stranami, zejména s bankou, i nadále velmi omezené.


Dne 6.8.2020 obdrželo BD do své datové schránky výzvu Městského soudu v Praze k tomu, aby se vyjádřilo k návrhu na ustanovení opatrovníka bytovému družstvu, který učinila paní Hloušková. Paní Hloušková se u soudu domáhá, aby soud určil, že pan Mgr. Suttner, který dosud poskytoval a poskytuje BD právní služby, bude namísto představenstva vykonávat jeho pravomoci.


O vývoji zmíněných řízení vás budeme informovat

06.08.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

přerušení dodávky teplé vody

Vážení členové družstva,


Veolia Energie ČR, a.s. oznamuje, že nejdéle do 29.07.2020 bude přerušená dodávka teplé vody z důvodu plánovaných oprav primárních tepelných sítí.

28.07.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Ustavující schůze představenstva BD v novém složení

Vážení členové družstva,

 

dne 21.7.2020 proběhla ustavující schůze představenstva BD, přítomni byli všichni tři členové představenstva, tedy pan Rábek, pan Szabó a pan Soukup. Představenstvo zvolilo svého nového předsedu, kterým se stal pan Tomáš Soukup. Místopředsedou byl zvolen pan Július Szabó. Zápis z jednání představenstva najdete v dokumentech.

 

Představenstvo podalo návrh na zapsání změn do obchodního rejstříku, aby mohlo co nejdříve začít pracovat a řešit problémy družstva.

 

V první řadě to bude provedení a dokončení převodu bytových jednotek do osobního vlastnictví u těch členů, kteří o to požádali nebo již dokonce splatili celou anuitu, dále pak v souladu s aktuálním usnesením členské schůze řešení prodeje nebytových jednotek tak, aby mohl být členské schůzi předložen návrh na jejich výhodné zpeněžení.

 

Představenstvo již také získalo přístup do e-mailové adresy podatelna@druskula.cz.

 

za představenstvo BD

Július Szabó, místopředseda

27.07.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)