Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Vyzvednutí kopie smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví

Vážení členové BD,

žádám ty členy Bytového družstva, kteří mají nově převedené bytové jednotky (garážová stání) do osobního vlastnictví, kteří si ještě v kanceláři BD nevyzvedli své kopie smluv o převodu jednotky do vlastnictví, aby tak co nejdříve učinili.

Jelikož mi je výměnou zámkové vložky ze strany druhého člena představenstva p. Soukupem zabráněn přístup do kanceláře družstva, nemohu nyní jako člen představenstva BD vykonávat žádné administrativní úkony a proto se se svými požadavky obracejte na p. Soukupa.

S pozdravem

Ing. Roman Rábek

člen představenstva BD

09.07.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)

Zhodnocení úspor ve výdajích BD a navržení řešení finančního propadu BD

Vážení členové BD,

na základě usnesení členské schůze BD byl představenstvem BD poptán odborník, který měl zhodnotit příjmy BD a náklady na jeho provoz, identifikovat možné úspory ve výdajích BD a navrhnout řešení finančního propadu BD.

Dne 16. 5. 2020 byl auditorkou pí. Ing. Suttnerovou ze společnosti FINELA.CZ s.r.o. předán dokument "Zhodnocení úspor ve výdajích BD a navržení řešení finančního propadu BD" (viz Příloha 01). Vyjádření správce je uvedeno v Příloze 02.

Některé z doporučení auditorky již byly správcem realizovány. Jedná se především o vypočítání anuitní splátky ve správné výši a vyplacení přeplatků, správné zaúčtování "zisku" z prodeje dvou bytových jednotek bez nutnosti dodatečně platit daň včetně několikaleté sankce, která hrozila. Dále na základě dokončování rekonstrukce účetnictví budou vyplaceny přeplatky na dlouhodobých zálohách na opravy členům BD s převedenou BJ do osobního vlastnictví, vyplaceny zálohy na média, které členové BD platili v letech 2011 a 2012 a další.

Po dokončení rekonstrukce účetnictví bude správcem připraven aktualizovaný návrh záloh dle poznatků auditora.

Ing. Roman Rábek

člen představenstva BD

28.06.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)

26. Náhradní členská schůze

Bc. Tomáš Soukup, člen Bytového družstva Skuteckého – Laudova

se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy, na základě písemného zmocnění

s v o l á v á[1]

v souladu se Stanovami bytového družstva, čl. 35,

26. Náhradní členskou schůzi bytového družstva,

která se koná v úterý dne 14.7.2020 od 18:00 hodin v: 

Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00, Praha 6 - Řepy

 

Program členské schůze:

1)    Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti

2)    Volba zapisovatele, ověřovatele, skrutátorů a volební komise,

3)    Informace o stavu bytového družstva (pronájem a prodej nebytových jednotek, stav hospodaření), včetně předložení příslušných dokumentů členské schůzi

4)    Volba členů a náhradníků představenstva

5)    Snížení odměn členům představenstva

6)    Volba členů a náhradníků kontrolní komise

7)    Diskuse a závěr

 

 

 

Veškeré podkladové materiály k členské schůzi jsou publikovány na Informační desce nových webových stránek BD (www.druskula.cz) – ve členské sekci.

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 15 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost.

V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena družstva, kterého zastupuje. Počet plných mocí na jednoho člena je omezen na maximálně 3 ks.[2]

Generální plné moci musí obsahovat úředně ověřené podpisy zmocnitele i zmocněnce.

 

V Praze dne 22. 6. 2020

Bc. Tomáš Soukup v.r.


[1] podmíněno rozsahem aktuálních omezení Vládou ČR

[2] vzhledem k negativním zkušenostem, kdy někteří členové cíleně posbírali významný počet plných mocí a z členské schůze po zahájení odešli, aby členskou schůzi učinili neusnášeníschopnou

22.06.2020 vložil Soukup Tomáš (člen představenstva)

Aktuální informace k převodům jednotek a garážových stání do osobního vlastnictví

Vážení členové BD,

dnešním dnem byl ukončen převod posledních bytových jednotek a garážových stání do osobního vlastnictví z celkového počtu 21 bytových jednotek, které ještě podávala bývalá předsedkyně BD pí. Mgr. Hloušková a minulé představenstvo.

Jsem tomu rád a moc mě mrzí, čím vším jste si museli, jako aktuální vlastníci, procházet. Zvláště že vše jen bylo z důvodu naprosto zbytečných obstrukcí ze strany jednoho bývalého a jednoho aktuálního člena představenstva BD.

Přes proklamaci p. Soukupa ze dne 28. dubna na webové stránce BD, že převody bytů jsou naší společnou prioritou, vidím po 5 měsících vše méně optimisticky. Jak si jinak vysvětlit, že v oblasti převodů a celé související agendy, kterou má p. Soukup ve své gesci, nekoná. Neschopnost? Záměr? Nevím…

Ani po 5 měsících p. Soukup nezpracoval podklady pro provedení doplatku v rámci úvěrové banky ve věci doplacení dalšího členského vkladu členy, kteří doplatili další členský vklad ke dni 22. ledna 2020. A to ani po třech upomínkách z mé strany, ze strany Kontrolní komise i dotčených členů BD. Zároveň neustále ignoruje žádosti žadatelů o převod bytové jednotky do osobního vlastnictví a snaží se konat pouze u jednoho člena BD, který již začal p. Soukupovi a představenstvu BD vyhrožovat, že se obrátí na právníky ve věci nekonání povinností vyplývajících ze Stanov a Směrnic BD. Bohužel i v tomto případě není schopen připravit a zaslat kompletní podklady advokátovi, aby ten mohl připravit smlouvy. A to ani po urgencích jak z mé strany, tak i ze strany advokáta.

Jen se trochu bojím, aby po dovolbě třetího, stejně odborně zdatného a stejně pracovitého člena představenstva BD, převody bytových jednotek do osobního vlastnictví vůbec pokračovaly.

Čím dříve budou všechny bytové i družstevní nebytové jednotky převedeny do osobního vlastnictví, tím menší ztráty budou ze strany BD vygenerovány. Částka 250,- Kč od 16 členů BD neuhradí veškeré náklady na činnost BD. A spoléhat se na to, že k úhradě nákladů na činnost BD budou bez vašeho vědomí využívány vaše prostředky, které BD neoprávněně drží, je minimálně sprosťárna, nebo spíše plánovaná krádež. Výše vašich nespotřebovaných finančních prostředků, které jsou ze strany BD neoprávněně zadržovány, bude v nejbližších hodinách uveřejněna jako jeden z finálních výstupů rekonstrukce účetnictví. Řádově by se mělo jednat o desítky tisíc korun za bytovou jednotku převedenou do osobního vlastnictví, které vám v rámci vypořádání budou vráceny. Tedy vlastně až po odblokování účtu BD, které již podruhé nechal p. Soukup o své vůli zablokovat.

 

Ing. Roman Rábek

člen představenstva BD

15.06.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)

Střecha objektu Skuteckého ve světle nových skutečností

Vážení členové BD,

velmi mne potěšil a zároveň rozesmutnil poslední posudek na střechu objektu Skuteckého, který dne 28. 5. 2020 vyvěsil na náš web p. Soukup (příloha 21-Posudek střechy Skuteckého 2020). Tímto posledním dokumentem se mi bohužel potvrdilo, že akce oprava havarijního stavu střechy byla pouhá zástěrka na bezprecedendní vývod peněz z družstva.

 

Ale od začátku. Na počátku byla opravdu zatékající střecha, která potřebovala nový povrch. Bohužel v dané době bylo již vlastníkem objektu Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379 - 1383, které ještě nemělo z důvodu neschválených základních dokumentů převzatou správu objektu. Ponechávám stranou, kdo usilovně dělal vše pro to, aby k převodu správy nedošlo ani v roce 2016. Důležité je to, že na počátku roku 2016 přišlo tehdejší představenstvo ve složení p. Ryšavý, pí. Kafková a p. Ružička s tím, že střecha v objektu Skuteckého je v havarijním stavu. Jako důvod byly na členských schůzích družstva i na Shromáždění vlastníků uváděny propadlé nosné dřevěné konstrukce nad vchody 1379 a 1383. 

Uvedené představenstvo BD uspořádalo na jaře roku 2016 nevídané divadelní představení. Realizovalo poptávkové řízení, bez uveřejnění poptávkové dokumentace na některém poptávkovém portálu, nebo alespoň na webu BD. Paradoxem je, že poptávková dokumentace nikdy žádná nevznikla (nebyla nikdy dohledána).

Do e-mailové pošty BD dorazila pouze jedna nabídka (od firmy Sarnaroof), a to na základě osobní komunikace pí. Kafkové (příloha 03-Sarnaroof-Nabídka střecha BD Skuteckého-Laudova). Kde a jak se vzaly ostatní nabídky je záhadou. V archivu družstva o nich není žádný záznam a nebyly dohledány.

Následně proběhlo hodnocení komise, která vybrala nabídku od firmy Sarnaroof s podmínkou schválení této akce členskou schůzí. Oproti jakým nabídkám ve vyhodnocení zcela chybí, není ani k dispozici srovnávací cenová tabulka nabídek).

Další záhadou je, že tato jediná regulérní nabídka nebyla nikdy na žádné členské schůzi projednávána a předložena ke schválení, a to ani na 13. členské schůzi ze dne 23. 6. 2016, kdy tehdejší představenstvo mělo v ruce výsledek doporučení výběrové komise (příloha 05-Posouzení nabídek na opravu střechy).

Představenstvo však vedlo poměrně halasnou kampaň o tom, v jak havarijním stavu střecha je. Havarijním stavem také členové výše uvedeného představenstva zdůvodňovali, proč nenechali akci schválit členskou schůzi, a hlavně Shromážděním Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379 – 1383, jako osobu odpovědnou za správu domu (někteří jeho členové již v té době podávali písemné protesty proti akci).

Představenstvo následně dne 25. 7. 2016 podepsalo s firmou Sarnaroof smlouvu na opravu střechy. Součástí této opravy měla být také výměna části dřevěné střešní konstrukce (příloha 10-Sarnaroof-Smlouva-strecha smlouva, položka č. 4 Cenové nabídky - rozpočet).

Nebudu se vyjadřovat k tomu, jak rekonstrukce probíhala. Důležité je, že se nikdy při rekonstrukční pracích neobjevil materiál určený k výměně propadlých částí střechy, např. dřevěné trámky.

V listopadu 2016 bylo dílo převzato, a spolu s vícepracemi bývalým představenstvem také zaplaceno. Ačkoliv dle uzavřené smlouvy měla být součástí přebírky také dokumentace jako např. stavební deník, tak v archivu družstva žádné takové dokumenty nebyly.

Následující představenstvo ve složení paní Hloušková, pan Rábek a paní Kličková žádali o opakovaně své předchůdce i dodavatelskou firmu o dokumentaci včetně Stavebního deníku, ale nikdy nic neobdrželo.

Na počátku roku 2017 si objekt Skuteckého konečně převzal výbor Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379 - 1383. Jelikož ke střeše nebyla žádná dokumentace a obyvatelům i přes rekonstrukci zatékalo do bytů, nechal Výbor SV provést reklamační opravy, a hlavně nechal vypracovat posudek soudním znalcem. Soudní znalec provedl několik sond. Ve svém posudku nakonec na základě těchto sond prohlásil, že do střešní dřevěné konstrukce nikdy zasahováno nebylo, tudíž firma Sarnaroof objednanou a zaplacenou práci neodvedla (příloha 20-Posouzení stavu střechy Skuteckého soudním znalcem ze dne 17.7.2018, str.14).

Třešničkou na dortu se tedy stává poslední posudek uvedený na našem webu p. Soukupem, kde je výslovně napsáno, že stav dřevěné střešní konstrukce je v pořádku a zatím nepotřebuje žádnou opravu (příloha 21-Posudek střechy Skuteckého 2020).

 

Dle výše uvedených skutečností je tedy zřejmé, že tzv. havarijní stav střechy objektu Skuteckého byl pouze zastíracím manévrem, aby mohlo být firmě Sarnaroof vyplaceno za kupu polystyrenu a svrchní fólii 2 miliony Kč. Já se tedy ptám, komu šly peníze za nedodané dílo do kapsy a kdo zaplatí škodu družstvu.

V této chvíli je faktickými rukojmími 65 členů (kteří v době podpisu smlouvy na rekonstrukci střechy objektu Skuteckého byli členy BD - nájemci), kterým budou tyto 2 miliony odečteny ze záloh na nespotřebované zálohy na opravy. Tyto 2 miliony jim mohou být následně doplaceny v době, kdy budou vymoženy na vinících škody (příloha 16-Zápis z 19 členské schůze, usnesení členské schůze č. 3), které dnes naše družstvo vymáhá na p.Ryšavém, pí. Kafkové a p. Ružičkovi (příloha 18-Platební rozkaz k úhradě škody-Střecha).

V případě, že bude proces s viníky zastaven, těchto 65 členů své peníze nedostane, nebo se bude muset soudit s těmi, kteří proces zastaví.

Poslední záhadou je, že v rámci soudního řízení s firmou Sarnaroof (kterou naše družstvo vyhrálo) zástupce firmy Sarnaroof do spisu uvedl, že jeho firma veškerou dokumentaci k rekonstrukci střechy objektu Skuteckého ztratila.

S pozdravem

Ing. Roman Rábek

Člen představenstva BD


Přílohy uloženy ve skryté části WebDomu v sekci Dokumenty - složka Informace ke střeše objektu Skuteckého

13.06.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)
Upraveno 15.06.