Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Pozvánka na náhradní 27. členskou schůzi BD

Pozvánka na náhradní 27. členskou schůzi

Bytového družstva Skuteckého-Laudova, IČO 24128228

 

 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého-Laudova, IČO 24128228, se dílem Praha 6, Řepy, Laudova 1385/31 svolává náhradní 27. členskou schůzi BD.

 

Datum a čas konání:    16. 12. 2021 od 18:00 hodin

Místo konání:               Kulturní centrum Průhon

                                     Socháňova 1220, 163 00 Praha 17-Řepy

Program schůze:          

1.     Kontrola usnášeníschopnosti

2.     Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora

3.     Potvrzení platnosti usnesení 26. ČS a 26. náhradní ČS

4.     Schválení převodu NBJ 1386/101 a způsobu vypořádání členů družstva

5.     Soudní spory a škody v družstvu (zveřejněno ve složce Dokumenty)

6.     Odvolání člena ing. Rábka z funkce člena představenstva BD

7.     Úprava sazebníku úhrad (zvýšení poplatku za převod do OV o 1000Kč, uvedení poplatku za GS do souladu s částkami od Spolku Garáží)

8.     Volba členů kontrolní komise

9.     Diskuze, závěr

 

Veškeré podkladové materiály k členské schůzi jsou publikovány na webové stránce družstva

www.druskula.cz v zabezpečené části ve složce 27. členská schůze->podklady.

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 15 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost jeho držitele. V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena družstva, kterého zastupuje. Generální plné moci musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy zmocnitele.

Konání členské schůze se bude řídit aktuálními hygienickými nařízeními platnými v době jejího konání.

 

za představenstvo BD

 

Bc. Tomáš Soukup, v.r.

předseda představenstva BD

 

Július Szabó, v.r.

místopředseda představenstva BD

30.11.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Aktuální protiepidemická opatření při konání členské schůze

Vážené členky a vážení členové družstva,


v souvislosti s konáním členské schůze bytového družstva dne 25.11.2021 od 18:00 v Kulturním domě Bílá Hora si Vás dovolujeme upozornit na aktuálně platná protiepidemická (mimořádná a ochranná) opatření:V případě konání valné hromady, členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 20 osob, jsou to:

  • každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
  • osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).


Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání schůze
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
  • absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách.


Žádáme Vás, abyste pro hladký průběh měli k dispozici potvrzení o prodělání nemoci nebo potvrzení o aplikaci očkování nebo potvrzení o absolvování PCR testu a abyste dodržovali zmíněná opatření.


Děkujeme za pochopení.

24.11.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Pozvánka na 27. členskou schůzi

Pozvánka na 27. členskou schůzi

Bytového družstva Skuteckého-Laudova, IČO 24128228

 

 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého-Laudova, IČO 24128228, se dílem Praha 6, Řepy, Laudova 1385/31 svolává 27. členskou schůzi BD.

 

Datum a čas konání:    25. 11. 2021 od 18:00 hodin

Místo konání:               Kulturní dům Bílá Hora,

                                     Ke Kulturnímu domu 439/14, 163 00 Praha 17-Řepy

Program schůze:          

1.     Kontrola usnášeníschopnosti

2.     Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora

3.     Potvrzení platnosti usnesení 26. ČS a 26. náhradní ČS

4.     Schválení převodu NBJ 1386/101 a způsobu vypořádání členů družstva

5.     Soudní spory a škody v družstvu (zveřejněno ve složce Dokumenty)

6.     Odvolání člena ing. Rábka z funkce člena představenstva BD

7.     Úprava sazebníku úhrad (zvýšení poplatku za převod do OV o 1000Kč, uvedení poplatku za GS do souladu s částkami od Spolku Garáží)

8.     Volba členů kontrolní komise

9.     Diskuze, závěr

 

Veškeré podkladové materiály k členské schůzi jsou publikovány na webové stránce družstva

www.druskula.cz v zabezpečené části ve složce 27. členská schůze->podklady.

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 15 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost jeho držitele. V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena družstva, kterého zastupuje. Generální plné moci musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy zmocnitele.

Konání členské schůze se bude řídit aktuálními hygienickými nařízeními platnými v době jejího konání.

 

za představenstvo BD

 

Bc. Tomáš Soukup, v.r.

předseda představenstva BD

 

Július Szabó, v.r.

místopředseda představenstva BD

09.11.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Informace o plánované členské schůzi BD

Vážení družstevníci,

 

dovolte, abychom Vás informovali o proběhlém jednání představenstva BD. Během jednání jsme probrali a předběžně se dohodli na bodech členské schůze, kterou bychom rádi zorganizovali v prvním listopadovém týdnu. Hlavním bodem této schůze bude schválení převodu nebytové jednotky 1386 a k tomu příslušného usnesení tak, abychom získané prostředky mohli spravedlivě a v souladu s legislativou přerozdělit mezi nás - družstevníky. Jedná se o značné částky a jako představenstvo si nemůžeme dovolit pochybení, proto znění usnesení připraví právník a tato usnesení pak budou sloužit i pro převody dalších nebytových jednotek.

 

Při projednávání agendy soudních byl konfrontován Ing. Rábek s obsahem soudních spisů, které nám byly zaslány soudem. U řady dokumentů je totiž jako autor uveden právě pan Ing. Rábek a často také paní Mgr. Hloušková. Dokonce se zde objevují i neanonymizované výpisy z bankovního účtu družstva - z digitálních záznamů, kterými banka výpisy označuje, je evidentní, že byly vyhotoveny rovněž p. Rábkem. Tuto skutečnost během jednání Ing. Rábek připustil. Bohužel za situace, kdy člen statutárního orgánu komplikuje a často blokuje činnost představenstva a zároveň vytváří dokumenty a podklady pro žalující strany, je zcela absurdní a dokazuje, že pan Ing. Rábek není loajální k bytovému družstvu. Za takové situace máme značné problémy hájit zájmy Vás, družstevníků.

 

Za zmínku jistě stojí i zjištění, že statutární orgán SVD Laudova podal návrh na předběžné opatření (viz přílohu), kterým mělo být zabráněno družstvu nakládat s nebytovými jednotkami v Laudově ulici (nikoliv však ve Skuteckého). Toto předběžné opatření bylo soudem zamítnuto jako neodůvodněné a zároveň soud sdělil, že dodané podklady ani nenaznačují, že by BD špatně hospodařilo. Toto obsáhlé předběžné opatření nebylo zřejmě nikdy projednáváno ve výboru SVD Laudova. Podáno bylo v době, kdy SVD Laudova žádalo po svých členech peníze na údajnou revizi plynu v jednotkách (řádnou revizní zprávu dodnes nikdo neobdržel). Apelujeme na Vás, kdo jste zároveň i členy SVD Laudova, k zájmu o činnost Vašeho statutárního orgánu. Peníze, které platíte do SVD, totiž mohly být použity proti Vám a Vašim zájmům. 

 

Na základě výše uvedených skutečností a celé řady dalších zjištěných škod přesahujících 2 mil. Kč. Bude navrženo odvolání pana Ing. Rábka z představenstva, resp. jeho nahrazení novým členem.

 

Družstvo zároveň obdrželo zprávu auditora k tzv. rekonstrukci účetnictví 2011 - 2014 (konkrétně 2014). Ze zprávy plyne, že dílo obsahuje řadu vad a chyb. Do odstranění vad si nedovolíme Vám předložit fakturu ke schválení. Část této zakázky už bohužel byla proplacena minulým představenstvem. Navzdory našim stížnostem a reklamacím řeší dodavatel věc soudní cestou a s námi nekomunikuje.

 

Veškeré dokumenty naleznete zde:

Dokumenty > Zápisy ze schůzí představenstva BD > 11_jednání představenstva

 

Samotný zápis pak zde (přímý odkaz):

https://webdomu.cz/rest/unit/druskula/documents/1082742/z%C3%A1pis+11.+p%C5%99edstavenstvo+BD.pdf

 

 

Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD

12.10.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Vyhodnocení nabídek na odkup nebytové jednotky 1386/101

Vážení členové družstva,


včera, 23.9.2021 v 18:00 hodin, proběhlo otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení výběrového řízení na převod nebytové jednotky. Celkem se přihlásili dva zájemci z řad členů družstva. Nižší nabídka byla na částku 3.333.333 Kč, vyšší - vítězná nabídka pak 3.660.000 /tři miliony šest set šedesát tisíc/ Kč. Oba účastníci podali nabídku řádně a předepsaným způsobem.


Otevírání obálek i vyhodnocení nabídek proběhlo za přítomnosti obou účastníků a všech členů představenstva. Nebyla vznesena žádná námitka. V nejbližší době bude svolána členská schůze. Abychom se o tyto peníze mohli řádně podělit, je potřeba přijmout příslušná usnesení, která budou připravena advokátem - chceme mít naprostou právní jistotu postupu. V průměru se jedná o více než 20 000Kč pro každého člena družstva (menší byty méně, větší více).


Doufáme, že výše nabídek přesvědčila každého, kdo pochyboval o reálné prodejní ceně a tedy i o výši škody, která vznikla zcizením nebytové jednotky ve vchodě 1383 za částku lehce převyšující jeden milion korun. V případě prodeje na volném trhu lze předpokládat ještě výrazně vyšší částky.


Zápis z jednání představenstva BD a otevírání obálek bude zveřejněn v nejbližších dnech.


Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD


Július Szabó

místopředseda představenstva BD


24.09.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)