Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Náhradní 25. členská schůze Bytového družstva Skuteckého-Laudova

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého - Laudova,


představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova, se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy, s v o l á v á v souladu s čl. 35 stanov bytového družstva náhradní ​25. členskou schůzi bytového družstva, 

která se koná ​v úterý dne 21. 1. 2020 od 18:15 hodin ve Společenském sále ​Kulturního centra PRŮHON, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy​ ​(zastávka tramvaje Blatiny). 

  

​Program členské schůze: 

1)  Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti 

2)  Volba volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu z členské schůze 

3)  Volba členů představenstva  

4)  Závěr 

Pozvánka na náhradní 25. ČS BD je přílohou.  


Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 15 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost 

vlastníka. V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena družstva, kterého zastupuje. 

Generální plné moci musí obsahovat úředně ověřené podpisy zmocnitele i zmocněnce. 

  

V Praze dne 6. 1. 2020 


Ing. Roman Rábek

místopředseda představenstva BD 

06.01.2020 vložil Rábek Roman (místopředseda družstva/představenstva)

realizace stavebních prací k úpravě nebytových jednotek do stavu odpovídajícímu Prohlášení vlastníka

Od 6. ledna 2020 započnou stavební práce k úpravě nebytových jednotek do stavu odpovídajícímu Prohlášení vlastníka, a to v objektu Skuteckého 1379 -1383, v již převzatých jednotkách nájemníky č. 1379/101, 1381/101, 1382/101 a 1383/101. Stavební firma začne jednotkami č. 1383/101 a 1382/101. Předpokládané období stavebních prací je leden 2020.


Žádáme vás, pokud se budete pohybovat v oblastech stavebních prací (přízemí vchodů 1379, 1381, 1382 a 1383, směrem do dvora), abyste dodržovali pokynů pracovníků stavební firmy.

Za hluk a omezení komfortu pohybu v oblastech stavebních prací se předem omlouváme.


Informaci o plánovaných stavebních úpravách jsme Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379 -1383 jsme odesílali dne 27. 11. 2019 a projekt včetně posudku statika jsme předávali dne 15. 10. 2019.

05.01.2020 vložil Hloušková Vladimíra (předseda družstva/představenstva)

Existující nebo potencionální soudní spory

Na žádost Kontrolní komise představenstvo zveřejňuje přehled existujících nebo potencionálních soudní sporů k dnešnímu dni.

27.12.2019 vložil Hloušková Vladimíra (předseda družstva/představenstva)

25. členská schůze Bytového družstva Skuteckého-Laudova

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého - Laudova,


představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova, se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,


s v o l á v á


v souladu s čl. 35 stanov bytového družstva


25. členskou schůzi bytového družstva


která se koná ​ve čtvrtek dne 2. 1. 2020 od 18:15 hodin 

ve Společenském sále ​Kulturního centra PRŮHON, 

Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy​ ​(zastávka tramvaje Blatiny) 

  

Program členské schůze: 

1)  Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti 

2)  Volba volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu z členské schůze 

3)  Volba členů představenstva  

4)  Závěr 

 

Veškeré podkladové materiály k členské schůzi jsou publikovány na Informační desce webových stránek BD (www.druskula.cz). 


Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 15 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.


V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena družstva, kterého zastupuje. Generální plné moci musí obsahovat úředně ověřené podpisy zmocnitele i zmocněnce.


Členská schůze je svolána na základě žádosti a pověření 54 členů družstva (viz Příloha - Žádost a pověření členů BD včetně podpisových archů).

Na základě požadavku pana Františka Ružičky upravujeme počet žádostí a pověření na 53 členů (viz příloha 20191218_žádost členů o svolání schůze)


V Praze dne 16. 12. 2019                        


Za Bytové družstvo Skuteckého - Laudova


Ing. Roman Rábek, místopředseda představenstva

16.12.2019 vložil Rábek Roman (místopředseda družstva/představenstva)
Upraveno 18.12.

Informace k rekonstrukci účetnictví

Vážení členové, 


dle informací od správce našeho družstva a výboru Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379 - 1383 nebude rekonstrukce účetnictví našeho družstva moci být ukončena před koncem tohoto roku. Důvodem je nedořešené vypořádání závazků Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379 - 1383 za minulá účetní období vůči našemu družstvu. Výbor Společenství chce nejprve nechat toto vypořádání schválit Shromážděním, které se má konat až ke konci tohoto roku.


Naše představenstvo předpokládá, že díky výše uvedené skutečnosti bude možné provést vyplacení nespotřebovaných záloh na opravy na počátku roku 2020. 

23.11.2019 vložil Hloušková Vladimíra (předseda družstva/představenstva)