Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Sdělení námitek ke svolanému Shromáždění SVD Laudova 1384-1386

Vážení členové bytového družstva,

 

 

představenstvo BD Skuteckého Laudova zastupující Bytové družstvo Skuteckého-Laudova (BD), jako právoplatného vlastníka v SVD Laudova 1384-1386, sdělilo Výboru SVD Laudova 1384-1386 (SVD) své námitky ke svolanému tzv. „shromáždění“, resp. ke svolané on-line besedě a hlasování o bodech uvedených v programu tohoto tzv. „shromáždění“, resp. besedy.

 

1)     BD zásadně nesouhlasí s tím, že není umožněna řádná kandidatura do orgánů SVD jiných kandidátů než těch, které si vybral stávající výbor SVD. Shodou okolností jsou to stejní kandidáti, kteří v současné době jsou ve Výboru SVD a jejichž řádný mandát vypršel dne 15.11.2021. Požadavek na zaslání kandidátních listin v určené formě, určeným způsobem a do určeného, nad to velmi krátkého, termínu zcela postrádá oporu ve Stanovách a právních předpisech, přesahuje oprávnění výboru a zasahuje do práv vlastníků volit a být volen.

 

Spolu s tím považuje BD za zcela nemravné to, že společně s pozvánkou předal výbor vlastníkům do poštovních schránek také plnou moc předvyplněnou na současného člena výboru SVD, p. Rábka. S nemožností kandidovat ostatním zájemcům je takové chování v příkrém rozporu s principii demokratické samosprávy SVD i dobrými mravy.

 

2)     BD považuje za zcela bezdůvodné požadavky na ověřené podpisy např. na plných mocech k zastupování na tzv. „shromáždění“. Stanovy SVD jasně říkají, že „plná moc nemusí být úředně ověřena“ (sic!).

 

3)     BD nesouhlasí s formou svolaného tzv. „shromáždění“, neboť takto svolané tzv. „shromáždění“ je v rozporu se stanovami SVD, které umožňují svolat shromáždění formou per rollam pouze v případě, kdy shromáždění není usnášeníschopné a v případech, které shromáždění předem schválí. Ani jedna z těchto možností však nenastala. Epidemiologická opatření v souvislosti se šířením onemocnění Covid 19 navíc již dlouhodobě, nejméně od 20. 11. 2021, umožňují bezpečné konání členských a obdobných schůzí, tedy také shromáždění SVJ. Je také nejasné, jedná-li se o běžné jednání shromáždění s tajnou volbou, nebo se jedná o jednání shromáždění „per rollam“ a jaké postavení má ohlášená online beseda. V tomto světle považuje BD svolané tzv. „shromáždění“ za zcela nejasné a tedy naprosto zmatečné.

 

Z výše uvedených důvodů vyzývá BD výbor SVD, aby odvolalo svolání tzv. „shromáždění“ a svolalo řádné Shromáždění SVD a řádně umožnilo všem zájemcům kandidovat do orgánů SVD.


Ač by se mohlo zdát, že se jedná o věc, která se BD netýká, BD je pravoplatným vlastníkem (tedy "členem") SVD Laudova 1384-1386 a je potřeba, aby byl majetek družstva spravovaný společenstvím spravován řádně.

 

Zároveň žádáme a apelujeme na ostatní vlastníky, aby vyjádřili svůj nesouhlas s takto bezprecedentně samovládným a nedemokratickým způsobem řízení SVD, a aby se zapojili do samosprávy společenství a dění v něm.

 

Děkujeme a přejeme vše dobré.

 

S úctou

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Tomáš Soukup                                                                Július Szabó

předseda představenstva BD                                               místopředseda představenstva BD


17.01.2022 vložil SZABÓ Július (místopředseda družstva/představenstva)

Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru 1380/101

Představenstvo BD vyhlašuje záměr pronajmout velkou místnost o rozměrech 35 m2 v nebytové jednotce 1380/101.


Minimální cena je stanovena usnesením členské schůze na 32 Kč / m2 / měsíc. V případě více zájemců je kritérium pro výběr celková finanční výhodnost pro družstvo, tedy doba pronájmu v kombinaci s nabídnutou cenou.


Záměrem je pronajmout místnost co nejdříve po vyhodnocení nabídek, a to v režimu Občanského zákoníku.


Místnost není možné využít pro podnikatelskou činnost.


Minimální doba nájmu a minimální doba, kterou je potřeba uhradit předem, jsou 3 měsíce.


Nabídky je možné posílat na e-mailovou adresu nabidky@druskula.cz nebo prostřednictvím datové schránky BD do 14.1.2022 včetně.


Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD


Július Szabó

místopředseda představenstva BD

06.01.2022 vložil SZABÓ Július (místopředseda družstva/představenstva)

informace o vyplacení přeplatků DČV

Vážení členové družstva,


informujeme, že účetní firma s kontrolou účetnictví zároveň vyčíslila přeplatky dalších členských vkladů u jednotlivých družstevníků, kteří se v minulosti podíleli na splácení úvěru. Tyto přeplatky budou vyplaceny na Vaše bankovní účty. Přeplatky vznikaly kontinuálně od roku 2015, kdy byl snížen úrok úvěru u banky o více jak 2 % a toto nebylo nijak zohledněno v předpisu úhrad pro jednotlivé družstevníky.


Rádi bychom Vám poděkovali za svěřenou důvěru v uplynulém roce. Bez ní by nemělo smysl pokračovat v naší práci. Dovolte nám, abychom Vám ještě jednou popřáli veselé Vánoce a mnoho úspěchů a zdraví v novém roce 2022.


Představenstvo pro Vás bude opět k dispozici v roce 2022.


S úctouBc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD


Július Szabó

místopředseda představenstva BD

23.12.2021 vložil SZABÓ Július (místopředseda družstva/představenstva)

Poděkování za účast na náhradní členské schůzi

Vážení členové družstva,


dne 16. 12 .2021 proběhla náhradní 27. členská schůze našeho bytového družstva. Rádi bychom Vám poděkovali, že jste dorazili v tak hojném počtu i v tento předvánoční čas.


Podařilo se schválit převod nebytové jednotky a související podmínky.


Po emotivním projevu člena představenstva p. Rábka proběhlo hlasování o jeho odvolání z představenstva BD. Pan Rábek byl drtivou většinou odvolán.


Do kontrolní komise se přihlásili dva kandidáti, ani jeden z nich však nezískal dostatečný počet hlasů pro zvolení. Kontrolní komise tak zůstává i nadále neobsazena.


Rádi bychom poděkovali všem, kdo nám pomáhali s organizací celé schůze. Zápis bude zveřejněn ihned po jeho vyhotovení a ověření.


Přejeme Vám poklidné prožití Vánoc a v novém roce 2022 především hodně zdraví.S úctou


Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD


Július Szabó

místopředseda představenstva BD

19.12.2021 vložil SZABÓ Július (místopředseda družstva/představenstva)

Informace o soudním sporu ve věci výpovědi nájmu nebytových prostor, náklady na soudní spory

Vážení členové družstva,


rádi bychom Vás informovali, že Městský soud v Praze rozsudkem rozhodl, že nájemní smlouvy uzavřené s nájemci nebytových jednotek minulým představenstvem jsou neplatné. Zároveň s tím také rozhodl, že z důvodu neplatnosti smluv jsou logicky neplatné i námi podané výpovědi těchto smluv. Důvodů je celá řada, ale jedná se zejména o porušení stanov, usnesení členské schůze, rozporu s dobrými mravy ad. Hlavní odůvodnění začíná odstavcem 100. Rozsudek je v příloze. 


V chráněné sekci webu zde naleznete přehled veškerých výdajů družstva za právní služby v přehledné tabulce s vysvětlením, o co jde a jaká je situace v konkrétní kauze. Výdaje jsou od 1.1.2020 do dnešního dne a zahrnují i soudní poplatky. Z přehledu je patrno, že prakticky všechny spory byly zahájeny minulým představenstvem, v případě nových sporů se pak zpravidla jedná o situaci, kdy na družstvo byla podána žaloba a jednoduše je nuceno se bránit. Samostatnou kapitolou jsou pak soudní výlohy přímo vyvolané členem představenstva, či bývalými členy představenstva, případně kauzy, které nemají pro BD žádný význam, ale souviseli s osobními spory - např. spor s panem Zítko.


Veškeré dotazy budeme připraveni zodpovědět na členské schůzi. Svůj dotaz můžete také vložit do diskuze na webu druskula.cz (po přihlášení), případně poslat e-mailem nebo se telefonicky dotázat předsedy. 


S přáním hezkého dneBc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD

15.12.2021 vložil SZABÓ Július (místopředseda družstva/představenstva)