TOPlist

Elektronická evidence tržeb (EET) a bytová družstva

Pokud Vaše bytové družstvo přijímá nájemné, zálohy na služby či jejich nedoplatky, různé administrativní poplatky apod., pak byste měli být na pozoru, protože pokud od 1.3.2018 (dle ústavního soudu je 3. a 4. vlna EET odložena až do doby přijetí novely zákona o EET ve smyslu rozhodnutí ústavního soudu) nezrušíte příjmy v hotovosti, může se EET týkat také Vašeho bytového družstva.

Povinnost evidovat tržby má podnikatel, tj. také bytové družstvo, který přijímá „evidované tržby“.  Evidovanou tržbou je dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZoET) platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 ZoET), která zahrnuje rozhodný příjem (§ 6 ZoET) a nevztahuje se na ni výjimka dle § 12 ZoET. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem.

Výjimka se dle § 6 a § 12 ZoET bohužel nevztahuje na „tržby“ v podobě nájemného (ať už se nazývá jakkoliv, třeba fond oprav, přijatá dlouhodobá záloha na opravy apod.) a na příjmy ze záloh na služby či vybírání jejich nedoplatků. Jedná o příjmy dle klasifikace NACE pod kódem 68.20 - Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí. 

Z EET jsou vyloučeny pouze příjmy, které nejsou dle zákona o dani z příjmů předmětem daně, na rozdíl od příjmů, které jsou od daně osvobozeny. Podle § 19 zákona o dani z příjmů se příjmy bytového družstva z nájemného a z úhrad za plnění poskytované s užíváním bytu a nebytového prostoru pronajatého členovi družstva, považují za příjmy od daně osvobozené, tj. dle ZoET o příjmy podléhající EET! EET se týká rovněž dalších vybíraných poplatků v hotovosti ze strany bytového družstva, jako je poplatek za podnájem, převod členství či další administrativní úkony.

Dle § 6 ZoET elektronické evidenci nepodléhají tržby, které jsou z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělé, tj. zcela mimořádně se vyskytující druh příjmů, který není pro daného poplatníka obvyklý. Za takový příjem je podle nás v podmínkách družstva možné považovat například v hotovosti přijatá náhrada způsobené škody, poplatek za vystavení duplikátu klíče apod.

Dle § 12 ZoET elektronické evidenci nepodléhají tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne, pokud tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu. Tyto tržby stanoví nařízením vláda.

Doufejme, že do 1.3.2018 se v nařízení vlády příjmy bytových družstev objeví  a EET se bytových družstev nebude vůbec dotýkat.

Jinak nezbývá nic jiného, než tyto „tržby“ evidovat v rámci EET, anebo přijímat platby pouze bankovním převodem nebo prostřednictvím služby SIPO. Pokladna družstva tak bude sloužit pouze k výdajovým účelům družstva.

Na rozdíl od bytových družstev mohou být společenství vlastníků v klidu, neboť příjmy společenství vlastníků jednotek z dotací, příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor nejsou dle § 18 zákona o dani z příjmů předmětem daně, tj. dle § 6 ZoET nejsou příjmem, který by podléhal EET.

Poznámka: Jiné zdroje uvádějí, že príjmy bytových družstev z nájemného a služeb svých členů nejsou příjmy z podnikání a proto EET vůbec nepodléhaji. My se však s tímto názorem neztotožňujeme z těchto důvodů. Zákon o dani z příjmů (ZPD) příjmy z nájemného a služeb svých členů za příjmy z podnikání považuje, a to v § 19 odst. 1 písm. c). ZDP tyto příjmy sice dále od daně osvobozuje, avšak osvobozené příjmy evidenci dle EET podléhají! ZOK, NOZ, ZoEET či ZDP nikde neuvádějí, že zajišťování bytových potřeb svých členů, respektive příjmy z těchto činností nejsou příjmem z podnikání a EET tak nepodléhají. Výklad, že příjmy bytových družstev z nájemného členů není příjmem z podnikání byl přijat finanční správou pouze v souvislosti s obratem bytových družstev ve vztahu k obratu podle zákona o DPH, nikoliv však ve vztahu k dani z příjmů, na nějž je ZoEET přímo navázán. 


Upozorňujeme na účinnost nařízení GDPR - ochrana osobních údajů již od 28.5.2018! Jste připraveni?  

Buďte také moderní, buďte on-line, založte si u nás nezávazně webové stránky pro Vaše bytové družstvo nebo SVJ. Shlédnout demo.zpět do Aktualit