SVJ nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů, přiznání a vyúčtování již pouze elektronicky v pdf formátu

vloženo 10.03.2014

Dle zákona o dani z příjmů (ZDP) ve znění platném od 1.1.2014 již není SVJ považováno za poplatníka, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání, tj. není možné nadále postupovat dle § 20 zákona o dani z příjmů a snižovat základ daně.

Z pohledu účetnictví však SVJ nadále postupuje podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

Podle § 38mb ZDP však není SVJ od r. 2014 povinno podat přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud má pouze příjmy: 

1) které nejsou předmětem daně dle § 18 odst. 1 písm. f) ZDP, jedná se o příjmy z

  • dotací,
  • příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
  • úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor,
  • od 1.7. 2017 příjmy pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.

2) od daně osvobozené nebo, 

3) z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (úroky z běžného a termínovaného účtu).

SVJ nemá ani oznamovací povinnost vůči správci daně, že mu nevznikla povinnost podat přiznání k dani. Pokud však má SVJ jiné zdanitelné příjmy -  úroky z prodlení, smluvní sankce, do 30.6.2017 náhrady od pojišťovny, bude muset přiznání podat. Pokud má SVJ zpřístupněnou datovou schránku (od 31.3.2023 již vždy), je povinno přiznání podat výhradně elektronicky ve formátu xml. Na přiznání či vyúčtování učiněná v jiném formátu (např. pdf) nebo v tištěné podobě, se hledí, jako by nebyla vůbec podána. 


Buďte také moderní, buďte on-line, založte si u nás nezávazně webové stránky pro Vaše bytové družstvo nebo SVJ https://webdomu.cz/s/zalozit-vlastni-webzpět do Aktualit