TOPlist

Aktuálně platná mimořádná opatření od 22.10.2020 do 3. listopadu 2020, zákaz shromažďování

vloženo 22.10.2020

Aktualizace platných mimořádných opatření v oblasti shromažďování a volného pohybu osob

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 • I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
  • 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
  • 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
  • 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
  • 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
  • 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
  • 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
   • a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
   • b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
   • c) individuální duchovní péče a služby,
   • d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
   • e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
   • f) veterinární péče,
  • 8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
  • 9. cest za účelem vycestování z České republiky,
  • 10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
  • 11. cest zpět do místa svého bydliště;
 • II. nařizuje
  • 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,
  • 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
  • 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
   • členů domácnosti,
   • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
   • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
   • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
   • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
  • a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;
 • III. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének; naše poznámka: nelze aplikovat pro konání shromáždění SVJ a konání členských schůzí!
 • VI. doporučuje
  • 1. zaměstnavatelům
   • a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
   • b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
   • c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
  • 2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
  • 3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
  • 4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se zákazníky;
 • V. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat.

Ostatní platná omezení - maloobchodu a služeb, omezení provozu škol a úřadů a další na tomto odkaze 


V případě, že v tuto dobu potřebujete přijmout neodkladná usnesení, máte možnost využít hlasování mimo konané shromáždění způsobem per rollam nebo hlasování za použití technických prostředků, a to i v případech, kdy to stanovy neumožňují, a to po celou dobu trvání mimořádných opatření (tj.l také po skončení nouzového stavu, pokud budou platit některá mimořádná opatření, např. rozestupy, roušky, omezení počtu účastníků apod.), nejpozději však do 31.12.2020. Mimořádná opatření vyhlašuje ministerstvo zdravotnictví nebo krajská hygienická stanice. Přehled mimořádných opatření vyhlášených ministerstvem zdravotnictví.

Po dobu trvání mimořádných opatření při epidemii rovněž dochází k prodloužení funkčního období volených členů orgánů právnických osob, neboť nová volba těchto členů je značně stížena.

Více informací zde 

Per rollam u bytových družstev

Per rollam u společenství vlastníků jednotek

Hlasování za použití technických prostředků

 zpět do Aktualit