TOPlist

Mimořádná opatření dopadají také na družstva a SVJ, jak hlasovat po dobu trvání mimořádných opatření, odklad termínu pro projednání účetní závěrky, prodloužení funkčního období volených členů

vloženo 22.10.2020

aktualizováno 25.5.2021


Možnost konání členských schůzí a shromáždění vlastníků - info zde 


Také řešíte, jak schválit účetní závěrku, jak zvolit nové členy statutárního či kontrolního orgánu, jak například schválit rozpočet či opravy?

Po dobu trvání mimořádných opatření (nikoliv pouze po dobu trvání nouzového stavu), nejpozději však do 31.12.2020 (případně až do 30.6.2021 - viz. níže), můžete díky Zákonu č. 191/2020 Sb.:

  • přijmout usnesení v orgánech právnické osoby (také družstva a SVJ) formou per rollam (zcela mimo svolané shromáždění, členskou schůzi, představenstvo, výbor...) i v případě, že tuto možnost ve stanovách jinak nemáte, více o per rollam zde (družstvo, SVJ).
  • můžete hlasovat za použití technických prostředků,
  • využít možnosti automatického prodloužení funkčního období volených členů, 
  • využít posunutého termínu pro odsouhlasení účetní závěrky (až do 31.12.2020). 

Pro hlasování způsobem per rollam můžete využít rovněž hlasování prostřednictvím aplikace https://webdomu.cz/ (adresné hlasování Vašich členů se záznamem a exportem kdo, kdy a jak hlasoval).

Hlasování si můžete prohlédnout v našem demo SVJ nebo demo družstvo.


ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRÁVNICKÝM OSOBÁM

§ 18 

(1) Práva a povinnosti podle § 20 až 22 vznikají jen v době trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, nejdéle však do 31. prosince 2020, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Ustanovení § 19 se použije do 30. června 2021 bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii.

§ 19 Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob (do 30.6.2021)

(1) Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny.

(2) Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.

(3) Ustanovení § 652 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. Na rozhodování delegátů per rollam se použijí § 652 odst. 1 a § 653 až 655 obdobně.

§ 20 Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob

(1) Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

(2) Nesouhlasí-li člen voleného orgánu s prodloužením funkčního období podle odstavce 1, doručí nesouhlas před uplynutím funkčního období právnické osobě. V takovém případě se funkční období člena voleného orgánu neprodlužuje.

(3) Pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech stávajících členů orgánu, neurčuje-li zakladatelské právní jednání jinak.

(4) Členem voleného orgánu se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána.

§ 21 Zvláštní opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace

Pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020; ustanovení § 181 odst. 2, § 403 odst. 1 a § 638 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepoužijí.

§ 22 Přechodná ustanovení

(1) Pokud uplynulo funkční období člena voleného orgánu v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření při epidemii a dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jeho funkce se obnoví, souhlasí-li s tím a nebyl-li v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření při epidemii a dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za něj zvolen, jmenován nebo jinak povolán jiný člen voleného orgánu. Funkce člena voleného orgánu se obnoví dnem doručení souhlasu s obnovením funkce právnické osobě a zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření.

(2) Bylo-li rozhodování orgánu právnické osoby s využitím technických prostředků svoláno nebo rozhodování mimo zasedání v písemné formě zahájeno přede dnem skončení mimořádného opatření při epidemii, dokončí se za podmínek stanovených v tomto zákoně.


WEBOVÉ STRÁNKY DRUŽSTVA A SVJzpět do Aktualit