Obchodní podmínky platné od 1.4.2014 do 24.5.2018

Poskytovatel: Amentes s.r.o., Lelkova 873/48, 637 00 Brno, IČ: 02656060, zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C 82042

Zákazník: zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže uvedeným postupem a za níže uvedených podmínek, a to prostřednictvím oprávněné osoby (statutární orgán)

I. Poskytované služby

1. Poskytovanou službou je využívání internetové aplikace webdomu.cz zákazníkem, přístupné přes internetový prohlížeč na URL webdomu.cz. Každý zákazník obdrží jednoznačnou URL, která identifikuje vstup do stránek konkrétního bytového družstva nebo SVJ.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav bez nutnosti předchozího oznámení zákazníkovi, pokud tím nedochází ke zhoršení poskytovaných služeb zákazníkovi.

 

II. Objednání služeb/registrace nového zákazníka

1. Poskytování služeb je prováděno na základě uzavřené smlouvy. K uzavření smlouvy dochází okamžikem objednání služeb, tj. zaregistrováním družstva/společenství vlastníků jednotek v aplikaci webdomu.cz oprávněnou osobou (statutárním orgánem), společně s projevením souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek. Tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy a k zahájení poskytování služeb. Smlouva se uzavírá vždy na 12 kalendářních měsíců.

2. Při objednávce služeb/nové registraci bude zákazníkovi vygenerováno a elektronicky odesláno heslo, které si může kdykoli změnit.

 

III. Fakturace a cena služeb

1. Na základě provedené registrace obdrží zákazník na e-mail uvedený v registraci pokyny k zálohové platbě na 12 kalendářních měsíců, se splatností 30 dní.

2. V případě, že zákazník neprovede platbu ve lhůtě splatnosti na účet poskytovatele, má se za to, že zákazník nemá zájem na poskytování služeb webdomu.cz a na uzavřenou smlouvu se pohlíží, jako by nebyla nikdy uzavřena. V tomto případě poskytovatel zablokuje zákazníkovi již poskytovanou službu. O záměru zablokování služby je poskytovatel povinen zákazníka dopředu informovat.

3. V případě úhrady zálohové platby obdrží zákazník elektronicky ve lhůtě 15 kalendářních dní od data připsání platby řádnou fakturu s vyúčtováním provedené platby.

4. Poskytovatel není plátce DPH.

5. Zákazník vždy ke dni výročí faktury, kterým se rozumí datum registrace, obdrží nové pokyny k zálohové platbě na dalších 12 kalendářních měsíců, přičemž provedením úhrady se má za to, že zákazník uzavřel smlouvu na dalších 12 kalendářních měsíců.

6. V případě, že zákazník neprovede úhradu platby v souladu s bodem 5, má se za to, že již nemá zájem o další poskytování služeb. Poskytovatel v takovém případě zákazníkovi zablokuje poskytování služeb, a to do 14-ti kalendářních dnů od marného uplynutí data splatnosti.

7. V případě, že zákazník neobnoví svůj zájem o poskytované služby ve lhůtě 3 měsíců od okamžiku splatnosti platby, poskytovatel vymaže veškeré záznamy a údaje zákazníka z poskytovaného prostoru na serveru poskytovatele. Zákazník může požádat o vymazání dat dříve, a to písemně, dopisem zaslaným na sídlo poskytovatele.

 

IV. Komunikace s námi

Pro komunikaci s poskytovatelem, jsou zákazníkovi k dispozici kontakty uvedené na webdomu.cz. Služby poskytovatele jsou poskytovány výhradně elektronicky. Sídlo společnosti neslouží ke kontaktu se zákazníky.

 

V. Odpovědnost za škodu

1. Nevyplývá-li z příslušných právních předpisů jinak, poskytovatel nenese odpovědnost například za škody způsobené:

a) porušením smluvní povinnosti zákazníka,
b) v důsledku krátkodobého přerušení nebo krátkodobě vadného poskytnutí služby,
c) uvedením nesprávných údajů ze strany zákazníka,
d) viry, SPAMY, prozrazením či zneužitím přístupových údajů zákazníkem či osobami, kterým zákazník sdělil své přístupové údaje,
e) provozováním poradny a uveřejněním či rozesláním aktualit.

2. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu služeb poskytovaných provozovatelem datových (internetových služeb) zákazníka.

3. Zákazník je povinen plnit své smluvní povinnosti také při krátkodobém přerušení poskytování služby poskytovatelem (například z důvodu údržby serveru).

4. Poskytovatel neodpovídá za obsah dat, datových a jiných souborů vložených zákazníkem a jeho koncových uživatelů do internetové aplikace a dat uložených na serveru.

5. V případě, že poskytovatel zjistí, že data či vložené datové a jiné soubory jsou v rozporu se zákony České republiky, případně Evropské Unie, je oprávněn takováto data či soubory odstranit, a to i bez souhlasu zákazníka.

 

VI. Reklamace služeb a ukončení smlouvy

1. Pokud zákazník není spokojen s kvalitou poskytnutých služeb, má právo je reklamovat. Reklamaci je třeba podat písemně a zaslat poskytovateli na adresu poskytovatele. V případě uznání reklamace má zákazník právo na poskytnutí slevy nebo můžete odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy má zákazník právo na vrácení poměrné části již uhrazených služeb.

2. Poskytovatel má právo změnit či upravit obchodní podmínky. Pokud zákazník nebude souhlasit se změnami obchodních podmínek, může smlouvu písemně vypovědět. Výpověď musí být doručena do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny poskytovateli.

3. Zákazník může vypovědět uzavřenou smlouvu vždy ke dni výročí registrace a to jednoduše tak, že neuhradí zálohovou platbu na dalších 12 měsíců.

 

VII. Doručování zákazníkovi

Veškerá oznámení bude poskytovatel zasílat zákazníkovi především elektronicky na zákazníkem zadané kontaktní e-mailové adresy. Je proto v zájmu zákazníka, aby své kontakty pravidelně aktualizoval.

 

VIII. Právní předpisy

Na tyto obchodní podmínky se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

IX. Výhrady

Poskytovatel poskytuje služby pouze za podmínek zde uvedených, a proto zaslání jiných návrhů zákazníkem poskytovatel neakceptuje a nedochází tak k uzavření smlouvy.

 

X. Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů poskytovatel informuje zákazníka o těchto skutečnostech:

a) rozsah zpracování osobních údajů - uchovávání osobních údajů na serveru bez dalšího zpracování, a dále za účelem plnění smluvních povinností,
b) účel zpracování osobních údajů – pouze za účelem plnění smluvních povinností,
c) správce osobních údajů: Amentes s.r.o., Lelkova 873/48, 637 00 Brno
d) způsob zpracování osobních údajů – automatizované ukládání vložených dat a jejich zálohování v elektronické podobě,
e) osobní údaje není poskytovatel oprávněn poskytnout a zpřístupnit třetím osobám, kromě zákonem stanovených výjimek,
f) poskytovatel je povinen zabránit přístupu k osobním údajům třetím osobám vhodnými prostředky.

2. Zákazník poskytuje osobní údaje dobrovolně a není k jejich poskytnutí povinen.

3. Správce může zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jen pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů).

4. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

5. Zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zasílat zákazníkovi jakékoli emailové zprávy, obsahující informace o novinkách a změnách poskytovaných služeb poskytovatelem.

6. V případě, že zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a uzavře smlouvu výše uvedeným postupem, uděluje tím současně výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat dle tohoto článku správci osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje zákazník na dobu neurčitou, a tento souhlas může být zákazníkem kdykoliv odvolán. Tento souhlas je udělen také pro zpracovatele osobních údajů, pověřeného poskytovatelem.

 

XI. Účinnost

Všeobecné podmínky jsou účinné od 13. 2. 2014.