Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Pozvánka na zasedání shromáždění - květen 2022

Předseda výboru SVJ Společenství vlastníků Králův Dvůr 364 a 365, IČO 04057716, se sídlem Nad Stadionem 364, 267 01 Králův Dvůr, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka S 16468/MSPH, svolává shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 24. 5. 2022 v 18:00 hodin v Místnosti shromáždění v suterénu BD Nad Stadionem 364, 26701 Králův Dvůr.


Program:

1. Zahájení a volba řídícího schůze, zapisovatele a ověřovatelů

2. Informace ke stavu SVJ v roce 2021

3. Informace ke stavu úvěrů na zateplení bytového domu

4. Návrh na potvrzení plateb SVJ k úvěrům na zateplení bytového domu

5. Návrh na navýšení plateb za správu SVJ Agenturou Gama

6. Návrh na navýšení plateb do fondu oprav SVJ

7. Schválení účetní závěrky za rok 2021, roční vyúčtování záloh

8. Odložený nábytek ve společných prostorech

9. Různé, diskuze


Vaše osobní účast je velmi důležitá!


V případě zastupování vlastníka je nutná řádně vyplněná a podepsaná plná moc (nemusí být úředně ověřená).

25.04.2022 vložil PŘIKRYL Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)

Odečty bytových vodoměrů - leden 2022

Dne 6. 1. 2022 od 17:00 budou probíhat odečty vodoměrů v bytových jednotkách.

Prosíme tímto vlastníky o součinnost a zpřístupnění jednotek.

Děkuji.

Za výbor SVJ Přikryl

20.12.2021 vložil PŘIKRYL Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)

Oprava rozvodů topení v domě

Od středy 29. 9. 2021 do pátku 1. 10. 2021 bude probíhat oprava na rozvodech topení v suterénech domu. V tuto dobu bude topení odstaveno!


PROSÍME O OTEVŘENÍ VENTILŮ NA TOPENÍ NA MAXIMUM (STUPEŇ 5)

 

Součástí opravy bude i možnost přetěsnění kapajících šroubení radiátorů v bytech. Prosím zájemce zapsat na seznam.

Kontrola v bytech bude probíhat 30. 9. 2021 cca od 13:00.

 

Prosíme tímto vlastníky o součinnost a zpřístupnění.

Děkuji Přikryl

27.09.2021 vložil PŘIKRYL Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)

Servis oken

Dne 16. 9. 2021 a 18. 9. 2021 bude od 8:00 do 17:00 probíhat servis oken v bytových jednotkách.

Základní servis a seřízení je v režii SVJ, náhradní díly si hradí vlastníci sami.

Prosíme tímto vlastníky o součinnost a zpřístupnění.

Děkuji

13.09.2021 vložil PŘIKRYL Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)

Hlasování způsobem per rollam 06/2021 (v elektronické + tištěné podobě)

Vážení členové,

do konce července musíme schválit účetní závěrku za rok 2020. Vzhledem ke stále přetrvávající covidové situaci a nepřehlednosti vydávaných vládních opatření, rozhodl výbor dne 18.5.2021, že uskuteční hlasování všech vlastníků mimo shromáždění (písemnou formou = elektronicky + v tištěné podobě). Hlasování per rollam nám umožňuje § 19 Zákona č. 191/2020, který zmírňuje dopady epidemie.

Dle § 562/1 NOZ je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Výbor proto rozhodl o využití možnosti hlasování elektronickými prostředky i přímo na těchto webových stránkách SVJ (je zachována písemná forma i vlastnoruční podpis člena - viz. níže).


Hlasování způsobem per rollam bude probíhat do 24.06.2021, a to písemně (dle § 562 NOZ také elektronicky či za použití jiných technických prostředků).


Členové mohou hlasování provést jedním z těchto způsobů (prosím použijte pouze jeden z nich!):

1)     Vyplněním a odevzdáním tištěné listiny, kterou obdržíte do své schránky (vhozením do schránky společenství SVJ ve vchodu 364 nebo schránky č.1 p. Přikryl v 365, zasláním poštou na adresu společenství, zaslání naskenované na e-mail vybor@svjkd.cz)

 2)     Hlasováním na webových stránkách společenství zde.

(hlasování je možné pouze po přihlášení se na webové stránky Vaší e-mailovou adresou, kterou jste nám poskytli a je vedena v seznamu členů společenství). Na spuštění hlasování budete automaticky upozorněni.


Nebydlícím členům bude formulář zaslán téhož dne na adresu uvedenou v katastru nemovitostí, případně na jinou adresu určenou pro doručování.


V případě, že usnesení z Vaší strany neobdržíme zpět v uvedené lhůtě, má se za to, že jste nehlasovali.

Vzhledem k tomu, že k přijetí usnesení způsobem per rollam je zapotřebí získat nadpoloviční většinu všech hlasů, prosíme, abyste všichni v rámci hlasování vyjádřili svůj názor.


V případě více spoluvlastníků (také manželů) hlasuje pouze zvolený společný zástupce (§ 1185 NOZ).


O výsledku hlasování budete informování prostřednictvím těchto stránek bez zbytečného odkladu po ukončení hlasování.


Děkujeme za Váš aktivní přístup a účast na tomto hlasování!


20.05.2021 vložil PŘIKRYL Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.