Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Informace o stavu účetnictví BD

Vážení družstevníci,


v minulosti jste nás opakovaně žádali o vrácení přeplatků za roky 2011 – 2014, které byly zveřejněny Ing. Rábkem a nebyly nijak projednány ani k nim nebylo možné dohledat přezkoumatelné podklady. Předchozí správce dostal od minulého představenstva objednávku na rekonstrukce účetnictví za roky 2011 – 2016, přičemž výstupy z rekonstrukce 2011 – 2014 předal představenstvu začátkem tohoto roku po dlouhém vyjednávání. Za tuto rekonstrukci si nárokuje doplatek cca 180 000 Kč – v tuto chvíli soudní cestou, přičemž 120 000 Kč mu již bylo uhrazeno minulý rok opět bez projednání. Současná účetní firma – pí. Muzikantová, byla požádána, aby se vyjádřila k rekonstruovanému účetnictví a posoudila, zdali uveřejněné přeplatky odpovídají účetnictví a zdali je možné je tedy vyplatit. Vzhledem k tomu, že účetní měla k těmto výstupům řadu výhrad, požádali jsme formou poptávky u Komory Auditorů o pomoc a nechali auditovat rok 2014. Kompletní zpráva bude koncem července, ovšem dostali jsme již nyní předběžnou zprávu, která účetnictví označila termínem „nepodává věrný a pravdivý obraz k předmětu účetnictví“ a také neodpovídá zákonu o účetnictví.


To je velmi špatná zpráva. V družstvu zůstává posledních několik bytů a otázka vypořádání s vlastníky je tak velice aktuální. Auditorka analyzuje možnosti, jak situaci vyřešit s co nejmenšími náklady. Provádět několik let rekonstrukci účetnictví za statisíce korun se nám v tuto chvíli nejeví jako ideální varianta.


Zároveň z neznámých důvodů nám po ukončení spolupráce předchozí správcovská firma odmítá vrátit účetnictví za rok 2020 – v tuto chvíli tedy nemáme podané daňové přiznání ani dokumenty pro úvěrovou banku. Škody ve formě správních pokut a ceny za účetnictví, které bude muset dodělat někdo jiný apod. Vám předložíme na členské schůzi a sami rozhodnete, zdali je budeme, či nebudeme chtít vymáhat.


V příloze naleznete předběžnou zprávu auditora. Celková cena auditu je 30 000 Kč.


Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD


Július Szabó

místopředseda představenstva BD

14.06.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Informace o škodě BD - prodej nebytové jednotky

Vážené členky a členové družstva,


jak jsme avizovali v minulém příspěvku, budeme Vás postupně seznamovat s jednotlivými případy vzniklých škod, které vedly ke snížení majetku družstva. Jako řádní hospodáři se všemi škodami zabýváme a snažíme se nalézt řešení, které by bylo především v zájmu družstva.


Na základě usnesení představenstva BD byla zadána právní analýza možných škod při prodeji nebytové jednotky 1383/10, což je v tuto chvíli jediná prodaná nebytovka.


Výsledkem je zjištění, že družstvu (tedy nám všem) vznikla škoda více jak 1.500.000,- Kč.


Z právní analýzy, provedené také na základě odhadované ceny dle ceny obdobné nebytové jednotky stanovené znaleckým posudkem podaným ústavem kvalifikovaným pro výkon znalecké činnosti, vyplývá, že jednotka byla prodána hluboko pod tržní cenou a že transakce byla v rozporu se stanovami BD, usneseními členské schůze i směrnicemi BD.  


Jsme si vědomi, že soudní řízení je velmi nákladná věc a náhrada vynaložených peněz je možná až na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Vzhledem k tomu, že bytové družstvo je účastníkem řady dalších soudních sporů, je pro nás zahájeni nového sporu až možností poslední volby a chceme nejprve využít všechny mimosoudní cesty, které by mohly vést ke sjednání nápravy v této věci. Kontaktovali jsme proto všechny členy předchozího představenstva a rádi bychom s nimi zahájili jednání k možným způsobům řešení vzniklé škody. 


Pevně věříme, že bude možné najít dohodu - stále jsme sousedé.


Přejeme Vám pevné zdraví.


Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD


Július Szabó

místopředseda představenstva BD12.04.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Aktuální informace představenstva BD

Vážení členky a členové družstva,


současná epidemiologická situace bohužel neumožňuje konání další členské schůze, kde by se projednávaly důležité záležitosti družstva. Jako představenstvo tedy v tuto dobu činíme úkony v rámci naší pravomoci, avšak žádné zásadní kroky bez členské schůze dělat nechceme ani nesmíme.


Rádi bychom Vás tedy touto cestou informovali o naší dosavadní činnosti a o nových událostech.


1) Prodej nebytovky:

V souladu se schváleným usnesením poslední členské schůze jsme připravili podklady k prodeji nebytovky ve vchodě 1386 (dosud užívána jako kancelář družstva). Rámcové podmínky jsou součástí zápisu z představenstva z 25.3.2021. Tak jak bylo schváleno usnesením členské schůze, v prvním kole budeme nebytovku nabízet pouze členům družstva. Vše bude transparentní a otevřené – vyhlášení bude předmětem samostatného příspěvku, jenž obdržíte během několika týdnů. O každém kroku bude vždy předem informováni.


2) Vypovězení smluv uživatelům nebytových jednotek

V souladu s usnesením poslední členské schůze jsme zaslali výpovědi "nájemcům" nebytových prostor tak, abychom je mohli začít připravovat k prodeji. Výzvu zatím akceptoval jeden nájemce - tímto mu chceme za jeho férový přístup poděkovat. Ostatní výzvu k vystěhování odmítli, snaží se vystěhování z nebytovky zabránit žalobou na neplatnost poslední členské schůze, kde jste o vypořádání nebytovek hlasovali, případně nekomunikují vůbec.


3) Nová účetní firma bytového družstva

V představenstvu jsme schválili novou účetní firmu – paní Muzikantovou. Je to stejná účetní, která spravuje finance i SVJ Skuteckého. Službu jsme poptali na poptávkovém serveru AAApoptávky, cenově byla nabídka v pásmu nižšího průměru (cca 1500 Kč měsíčně).

Hlavním argumentem byla dobrá zkušenost Spolku Garáže a skutečnost, že mezi SVJ Skuteckého a BD je řada nevyjasněných finančních transakcí a je potřeba tento stav co nejrychleji narovnat.

Smlouva je prozatím uzavřena na dobu jednoho roku.


4) Vrácení záloh, stav účetnictví

Vzhledem k tomu, že v posledních měsících jsme byli svědky "živelného" vracení finančních prostředků, jejichž výši nebylo možno nikde ověřit, a vzhledem k tomu, že zároveň na peníze, které nám náleží, všichni čekáme, požádali jsme p. Muzikantovou, aby se tímto přednostně zabývala.

Po dlouhé analýze a také na základě odborného doporučení nové účetní jsme dospěli k názoru, že jediným "bezpečným" řešením, vedoucím nejen k vrácení přeplatků, ale hlavně k dokončení rekonstrukce účetnictví, je audit. Rozhodli jsme se tedy zadat rok 2014 ke kontrole auditorem (členem komory auditorů). Obdrželi jsme dvě nabídky v relaci 20 – 30 000 Kč.

Jeden z auditorů má zkušenosti s auditem družstev po tunelování, věříme, že výsledky auditu pomohou i našemu družstvu v orientaci, co dál. O výsledcích Vás budeme neprodleně informovat.


5) Škody

Během analýzy dokumentů v účetnictví jsme objevili celou řadu nedoložených transakcí, které vysvětlují fakt, že během dvou let se účet družstva snížil z původních 11 milionů na současné 4 miliony, a to bez výraznějších oprav na bytových domech a nutných investic. Našimi právníky byly některé operace jednoznačně vyhodnoceny jako škoda a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Téma je poměrně dlouhé a bude předmětem samostatného příspěvku s konkrétními případy a částkami.


6) Soudní kauzy

V současné době je družstvo účastníkem řady soudních sporů, které enormně zatěžují rozpočet družstva.

I přesto, že družstvo od poslední členské schůze žádný nový soudní spor nezahájilo, vyšplhaly se náklady za právní služby v aktuálně vedených soudních sporech na zhruba 180 000 Kč.


Upozorňujeme, že právní služby jsou poskytovány za srovnatelných cenových podmínek, které byly ujednány s  předchozím advokátem družstva panem Mgr. Suttnerem s tím, že jednotlivé položky jsou účtovány zejména dle advokátního tarifu platného v ČR.


Z důvodu stávající finanční zátěže družstva plynoucí ze zastupování v aktuálních soudních sporech, například spor s panem Zítkem, jsme se rozhodli ukončit na základě usnesení představenstva, neboť pokračování ve sporu, kdy se družstvo domáhá zjištění, zda pan Zítko před mnoha lety byl či nebyl řádně zvolen do výboru SVJ Skuteckého je plýtvání prostředky.


Dále jednáme o vypořádání mimosoudní cestou s panem Šigutem tak, aby prostor, který dle našeho názoru neoprávněně užívá, byl co nejrychleji vyklizen a připraven k prodeji.


A konečně vypořádání mimosoudní cestou s uživateli nebytovek by bylo také řešením kauzy Nebytovky.


Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD


Július Szabó

místopředseda představenstva BD

31.03.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Výměna vodoměrů v domě Skuteckého 1379-1383

Vážení členové družstva,


na začátku února proběhne v domech Skuteckého 1379-1383 k výměně vodoměrů.


Správce nemovitosti pověřil výměnou vodoměrů společnost ista Česká republika s.r.o.


Při výměně v jednotlivých vchodech bude postupováno od shora dolů. Výměny proběhnout v jednotlivých vchodech v těchto dnech a časech:


Skuteckého 1379 // 1.2.2021 (14.00 - 19.00hod)

Skuteckého 1380 // 2.2.2021 (14.00 - 19.00hod)

Skuteckého 1381 // 3.2.2021 (14.00 - 19.00hod)

Skuteckého 1382 // 4.2.2021 (14.00 - 19.00hod)

Skuteckého 1383 // 5.2.2021 (14.00 - 19.00hod)


V případě nejasností kontaktujte prosím přímo společnost ista Česká republika na čísle 602370022, případně organizace pověřenou správou a údržbou nemovitosti HADRMAN s. r. o. na č. tel. 222769861.

28.01.2021 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Úspěch u soudu v kauze "Střecha"

Vážení členové BD,


BD včera, v úterý 24.11.2020, u Městského soudu v Praze vyhrálo soudní řízení ve věci náhrady škody za opravu střechy (kauza "Střecha"). Družstvo bylo zcela úspěšné a soud přiznal BD nárok na náhradu škody v plné výši. Rozhodnutí zatím není pravomocné, očekáváme písemné vyhotovení rozsudku, se kterým Vás také ihned seznámíme.


Věříme, že tím byly rozptýleny nepravdy těch, kteří tvrdili, že nově složené představenstvo BD s novou advokátní kanceláří bude chtít vybrané soudní spory ukončovat v neprospěch družstva. Je to právě naopak a po sérii prohraných sporů je tento prvním úspěšným. Věříme, že další budou následovat.


Děkujeme za Vaši důvěru, kterou nám vyjadřujete i prostřednictvím e-mailů. Bez ní bychom nemohli pokračovat.


Bc. Tomáš Soukup, předseda BD Július Szabó, místopředseda BD


25.11.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)