Zákony pro bytová družstva (zákon o družstvech, zákon o službách, stavební zákon, zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech, Nařízení GDPR,....)


Základní dokument, kterým se řeší vztahy v rámci bytového družstva (uvnitř družstva) jsou jeho stanovy. Družstvo však musí řešit také vztahy družstva navenek nebo uvnitř družstva, které stanovy neupravují. Uvádíme přehled právních předpisů, které družstvo nejčastěji při své činnosti využívá a odkaz na jejich aktuální znění, v rámci webu https://www.zakonyprolidi.cz/:

Zákon o obchodních korporacích (Zákon č. 90/2012 Sb.Zákon o obchodních společnostech a družstvech) zákon upravuje družstva v hlavě VI zákona (§ 552 a násl.), specifika bytových družstev upravuje § 772 a násl.)

Zákon o obchodních korporacích s přehledným vyznačením změn od 1.7.2020

Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.) zákon upravuje nájem jiným osobám než členům družstva

Zákon o službách (Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty)

Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (vyhláška č. 269/2012 Sb.)

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu Nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon č. 133/2000 Sb.)  zákon upravuje nakládání s rodnými čísly!!!

Zákon o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb. - nový od 24.4.2019)

Nařízení GDPR (Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

Zákon o místních poplatcích (poplatek ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace)

Stavební zákon (Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu)

Zákon o dani z příjmů (Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů).

Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích (Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.)

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb.)

Zákon č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů  - řeší bezplatné převody jednotek v družstvech, která vznikla před 1.1.1992 a výstavba bytů byla provedena s pomocí státu 

Zákon č. 565/1990 Sb. Zákon české národní rady o místních poplatcích


zpět do Ke stažení