Obchodní podmínky

Provozovatel: webDOMU s.r.o., Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 02656060, vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 76947

Zákazník: zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže uvedeným postupem a za níže uvedených podmínek, a to prostřednictvím oprávněné osoby (statutární orgán).

Poskytovaná služba: internetová aplikace (dále jen „aplikace“) pro bytová družstva a společenství vlastníků, přístupná přes libovolný internetový prohlížeč na URL adrese webDOMU.cz v rámci které zákazníci zakládají webové stránky.

I. Poskytované služby

 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava poskytování služeb mezi provozovatelem a zákazníkem.
 2. Služby jsou poskytovány na základě projeveného zájmu zákazníka, a to založením webových stránek pro družstvo či SVJ na portále webdomu.cz s vybranou URL adresou.
 3. Aplikace je přizpůsobená pro praktické využití v bytových domech a je neustále vyvíjena dle potřeb a požadavků zákazníků, avšak vzhledem k hromadnému užití není možné realizovat veškeré požadavky našich zákazníků. Z důvodu neustálého vývoje si provozovatel vyhrazuje právo provádět změny, úpravy či jiné zásahy do aplikace bez předchozího souhlasu zákazníka. Provozovatel je však povinen vynaložit veškeré úsilí, aby prováděné změny byly vždy ku prospěchu zákazníka.
 

II. Zahájení služeb, fakturace a ukončení poskytovaných služeb

 1. Poskytování služeb je zahájeno na základě uzavřené smlouvy dle těchto obchodních podmínek, tj. založením webových stránek družstva/společenství vlastníků jednotek v aplikaci webdomu.cz zákazníkem, společně s projevením souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.
 2. Po založení webových stránek jsou služby poskytovány okamžitě v 30-ti denním zkušebním režimu bez nároku na úhradu za poskytované služby (ZDARMA).
 3. Po uplynutí 30-ti denního zkušebního režimu jsou služby nadále poskytovány pouze v případě, že poskytovatel obdrží od zákazníka úplatu na základě výzvy k platbě, kterou zákazník obdržel při založení stránek na svůj zadaný e-mail.
 4. V případě, že provozovatel neobdrží platbu ve lhůtě splatnosti, upozorní zákazníka na skončení bezplatného zkušebního období a v případě, že provozovatel neobdrží platbu ani v dodatečné 7-denní lhůtě po skončení bezplatného zkušebního období, má se za to, že zákazník nemá a neměl zájem o využívání služeb v placeném režimu. V tomto případě provozovatel zablokuje zákazníkovi poskytované služby.
 5. Po připsání platby od nás zákazník obdrží e-mailem fakturu (daňový doklad) s odečtením zálohy. Služby jsou poskytovány na dobu 12-ti kalendářních měsíců, které následují bezprostředně po skončení 30-ti denního zkušebního režimu.
 6. 30 dní před zahájením dalšího období poskytování služeb obdrží zákazník výzvu k platbě na dalších 12 kalendářních měsíců se splatností 15 dní.
 7. V případě, že provozovatel neobdrží platbu ve lhůtě splatnosti, provozovatel jej upozorní na možnost zablokování stránek a v případě, že provozovatel neobdrží platbu nejpozději poslední den, který předchází novému období poskytování služeb, má se za to, že zákazník již nemá zájem o využívání služeb na další období. V tomto případě provozovatel zablokuje zákazníkovi poskytované služby.
 8. Jsou-li služby zablokovány, můžou být znova obnoveny, a to na základě připsání platby na účet provozovatele nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od data splatnosti již dříve zaslané výzvy k platbě. V tomto případě jsou služby poskytovány za období od data přijetí platby až do dne skončení období dle odst. 6. Období se neprodlužuje o dobu, po kterou byly služby blokovány.
 9. V případě, že jsou služby zablokovány a zákazník neobnoví svůj zájem o poskytované služby dle předchozího odstavce, provozovatel vymaže veškeré záznamy a údaje zákazníka z poskytovaného prostoru na serveru provozovatele. Zákazník (oprávněná osoba – statutární orgán) může požádat provozovatele o vymazání dat dříve, a to písemně. V takovém případě již není možné poskytované služby obnovit, zákazník však může stránky založit opětovně.
 

III. Komunikace

 1. Pro komunikaci s provozovatelem jsou zákazníkovi k dispozici kontakty uvedené na https://webdomu.cz/s/kontakty.
 2. Služby provozovatele jsou poskytovány výhradně elektronicky. Sídlo společnosti neslouží ke styku se zákazníky.
 3. Pro komunikaci se zákazníkem slouží kontakty uvedené v záložce „kontakty“ na webových stránkách zákazníka. Zákazník je povinen tyto kontakty pravidelně aktualizovat po celou dobu využívání služeb.
 4. Veškerá komunikace mezi provozovatelem a zákazníkem probíhá písemně, tj. také e-mailem.
 

IV. Odpovědnost za škodu

 1. Nevyplývá-li z příslušných právních předpisů jinak, provozovatel nenese odpovědnost například za škody způsobené:
  1. porušením smluvní nebo zákonné povinnosti zákazníka,
  2. v důsledku krátkodobého přerušení nebo krátkodobě vadného poskytnutí služby,
  3. v důsledku výpadku či blokování služeb nebo změny struktury dat veřejných rejstříků, které využívá při poskytování služeb,
  4. uvedením nesprávných údajů ze strany zákazníka,
  5. viry, SPAMY, prozrazením či zneužitím přístupových údajů zákazníkem či osobami, kterým zákazník sdělil své přístupové údaje,
  6. provozováním poradny a uveřejněním či rozesláním aktualit.
 2. Provozovatel neodpovídá za kvalitu služeb poskytovaných provozovatelem datových (internetových služeb) zákazníka.

 3. Zákazník je povinen plnit své smluvní povinnosti také při krátkodobém přerušení poskytování služby provozovatelem (například z důvodu údržby serveru).
 4. Provozovatel neodpovídá za obsah dat, datových a jiných souborů vložených zákazníkem a jeho koncových uživatelů do internetové aplikace a dat uložených na serveru. V případě, že provozovatel zjistí, že data či vložené datové a jiné soubory jsou v rozporu se zákony České republiky, případně Evropské Unie, je oprávněn takováto data či soubory odstranit, a to i bez souhlasu zákazníka. Provozovatel však není povinen dohlížet na zákazníkem ukládaný či sdílený obsah, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah. V případě, že provozovateli vznikne škoda, kterou způsobil zákazník nebo koncoví uživatelé zákazníka, je povinen ji provozovateli uhradit, a to vč. případné reputační škody.
 

V. Reklamace služeb a ukončení smlouvy

 1. Pokud zákazník není spokojen s kvalitou poskytnutých služeb, má právo je reklamovat. Reklamaci je třeba podat písemně (také elektronicky) a zaslat provozovateli. V případě uznání reklamace má zákazník právo na poskytnutí přiměřené slevy nebo můžete odstoupit od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy má zákazník právo na vrácení poměrné části již uhrazených služeb.
 2. Provozovatel má právo změnit či upravit obchodní podmínky. Pokud zákazník nebude souhlasit se změnami obchodních podmínek, může smlouvu písemně vypovědět. Výpověď musí být doručena provozovateli do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny, nebo ode dne, kdy se o této změně zákazník dozvěděl, nebo mohl dozvědět.
 3. Zákazník může dále ukončit využívání služeb tím, že neuhradí platbu na další období poskytování služeb a provozovateli tuto skutečnost jednoduše ve lhůtě splatnosti oznámí.
 

VI. Právní předpisy

Na tyto obchodní podmínky se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

VII. Výhrada

Provozovatel poskytuje služby pouze za podmínek zde uvedených, a proto zaslání jiných návrhů zákazníkem provozovatel neakceptuje a nedochází tak k uzavření smlouvy.

 

VIII. Zpracování osobních údajů

 1. V souvislosti s plněním smlouvy, která je uzavřena podle čl. II těchto obchodních podmínek, dochází ke zpracování osobních údajů. V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) bude pro účely tohoto článku provozovatel označen za „zpracovatele“ osobních údajů, zákazník bude označen za „správce“ osobních údajů, členové zákazníka budou označeni jako „subjekty“ osobních údajů.
 2. Zpracovatel prohlašuje, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.
 3. Zpracovatel zpracovává osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem nebo jeho členy na základě doložených pokynů správce, přičemž zpracováním se rozumí automatizované ukládání, uchování a archivace osobních údajů na serveru bez dalšího zpracování. Zpracovatel osobní údaje neprofiluje a osobní údaje neposkytuje k marketingovým a podobným účelům.
 4. Zpracovatel pro správce zpracovává osobní údaje pouze za účelem provozování webové aplikace (webových stránek) správce, kterou správce využívá výhradně v rámci výkonu:
  1. správy družstva dle Zákona č. 90/2012 Sb. a dalších právních předpisů dle práva ČR nebo EU,
  2. správy společenství vlastníků dle Zákona č. 89/2012 Sb. a dalších právních předpisů dle práva ČR nebo EU.
  Správce a zpracovatel může zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jen pokud se jedná o zpracování podle tohoto a předchozího odstavce, k jinému zpracování je potřeba souhlasu subjektu údajů.
 5. Na základě pokynů správce zpracovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje:
  1. identifikační osobní údaje (jméno a příjmení, adresa bytu, bydliště),
  2. kontaktní údaje (bydliště, zasílací adresa, e-mail, telefon),
  3. další údaje a informace, které jsou potřebné pro výkon správy v oblasti bytových družstev a společenství vlastníků jednotek (číslo užívaného bytu, velikost podílu, kontakt na jinou osobu, která má přístup do bytu, číslo bankovního účtu).
 6. Zpracovatel nezpracovává genetické a biometrické údaje, ani údaje o zdravotním stavu.
 7. Zpracovatel pro správce zpracovává osobní údaje o těchto kategoriích subjektů údajů:
  1. členové družstva, členové společenství vlastníků jednotek, případně jimi určené kontaktní osoby,
  2. případně další uživatelé bytu nebo jimi určené kontaktní osoby.
 8. Osobní údaje do aplikace provozované zpracovatelem zadává správce, některé údaje zadává přímo subjekt údajů. Správce, případně subjekt údajů v rámci svého oprávnění, zadané údaje rovněž aktualizuje nebo vymazává. Zpracovatel do zpracovávaných dat zasahuje pouze výjimečně, a to na výslovný pokyn správce a za předem dohodnutých podmínek.
 9. Zpracovatel zpracovává data po dobu trvání smlouvy. V případě ukončení poskytování služeb je správce povinen osobní údaje z webové aplikace sám vymazat. V případě, že osobní údaje sám nevymaže, může o výmaz požádat zpracovatele, který v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.
 10. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž dojde při jejich zpracování do styku. Zpracovatel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci se zavázali k mlčenlivosti a v případě využití dalšího zpracovatele rovněž jeho zaváže ke stejné mlčenlivosti.
 11. Zpracovatel prohlašuje, že přijal všechna opatření uvedená v článku 32 Nařízení GDPR, která lze po něm lze spravedlivě požadovat s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Zpracovatel zejména:
  1. duplikuje data v datovém uložišti,
  2. server je umístěn v EU v zabezpečeném datovém centru s přístupem pouze autorizovaných osob,
  3. zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a to zejména vytvářením pravidelných záloh,
  4. šifruje data záloh,
  5. provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
  Aktuální přehled přijatých opatření je správci k dispozici na vyžádání.
 12. Správce souhlasí s tím, aby zpracovatel při splnění odst. 2 a 4 čl. 28 Nařízení GDPR, zapojil do zpracování dalšího zpracovatele za účelem technologického zajištění služby, tedy zejména vlastníka či provozovatele serveru, na kterém budou data umístěna, zpracovatele pro zajištění hostingových služeb a také zpracovatele pro zajištění dalšího vývoje aplikace. Za účelem splnění tohoto odstavce zpracovatel informuje správce o veškerých zamýšlených změnách, týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Zpracovatel v případě zapojení dalšího zpracovatele uloží tomuto dalšímu zpracovateli minimálně stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení.
 13. Zpracovatel zohledňuje povahu zpracování a je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení GDPR.
 14. Zpracovatel je při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici, správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení GDPR.
 15. Zpracovatel správci na jeho písemnou žádost poskytne informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené článkem 28 Nařízení GDPR, a umožní správci nebo správcem pověřenému auditorovi provádět audity, včetně inspekcí, a k těmto auditům přispěje.
 16. Zpracovatel je oprávněn požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním součinnosti podle odstavce 13, 14 a 15 tohoto článku, a to včetně náhrady odpovídající části mzdy zaměstnanců, kteří součinnost poskytovali nebo odměny účtované ze strany zapojených dalších zpracovatelů.
 17. Správce souhlasí s tím, že zpracovatel je oprávněn zasílat správci, na jeho e-mail uvedený v kontaktech nebo e-mail uvedený při založení webových stránek, informace o změnách poskytovaných služeb zpracovatelem. Obchodní sdělení, tj. sdělení, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku je zpracovatel oprávněn zaslat pouze na základě souhlasu správce.
 

IX. Účinnost

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1.11.2021.