Obchodní podmínky platné od 25.5.2018 (v souladu s Nařízením GDPR)

Poskytovatel: webDOMU s.r.o., Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 02656060, vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 76947

Zákazník: zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže uvedeným postupem a za níže uvedených podmínek, a to prostřednictvím oprávněné osoby (statutární orgán).

I. Poskytované služby

1. Poskytovanou službou je využívání internetové aplikace webdomu.cz zákazníkem, přístupné přes internetový prohlížeč na URL webdomu.cz. Každý zákazník obdrží jednoznačnou URL, která identifikuje vstup do stránek konkrétního bytového družstva nebo SVJ.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav bez nutnosti předchozího oznámení zákazníkovi, pokud tím nedochází ke zhoršení poskytovaných služeb zákazníkovi.

 

II. Objednání služeb/registrace nového zákazníka

1. Poskytování služeb je prováděno na základě uzavřené smlouvy. K uzavření smlouvy dochází okamžikem objednání služeb, tj. zaregistrováním družstva/společenství vlastníků jednotek v aplikaci webdomu.cz oprávněnou osobou (statutárním orgánem), společně s projevením souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek. Tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy a k zahájení poskytování služeb. Smlouva se uzavírá vždy na 12 kalendářních měsíců.

2. Při objednávce služeb/nové registraci bude zákazníkovi vygenerováno a elektronicky odesláno heslo, které si může kdykoli změnit.

 

III. Fakturace a cena služeb

1. Na základě provedené registrace obdrží zákazník na e-mail uvedený v registraci pokyny k zálohové platbě na 12 kalendářních měsíců, se splatností 30 dní.

2. V případě, že zákazník neprovede platbu ve lhůtě splatnosti na účet poskytovatele, má se za to, že zákazník nemá zájem na poskytování služeb webdomu.cz a na uzavřenou smlouvu se pohlíží, jako by nebyla nikdy uzavřena. V tomto případě poskytovatel zablokuje zákazníkovi již poskytovanou službu. O záměru zablokování služby je poskytovatel povinen zákazníka dopředu informovat.

3. V případě úhrady zálohové platby obdrží zákazník elektronicky ve lhůtě 15 kalendářních dní od data připsání platby řádnou fakturu s vyúčtováním provedené platby.

4. Poskytovatel není plátce DPH.

5. Zákazník vždy ke dni výročí faktury, kterým se rozumí datum registrace, obdrží nové pokyny k zálohové platbě na dalších 12 kalendářních měsíců, přičemž provedením úhrady se má za to, že zákazník uzavřel smlouvu na dalších 12 kalendářních měsíců.

6. V případě, že zákazník neprovede úhradu platby v souladu s bodem 5, má se za to, že již nemá zájem o další poskytování služeb. Poskytovatel v takovém případě zákazníkovi zablokuje poskytování služeb, a to do 14-ti kalendářních dnů od marného uplynutí data splatnosti.

7. V případě, že zákazník neobnoví svůj zájem o poskytované služby ve lhůtě 3 měsíců od okamžiku splatnosti platby, poskytovatel vymaže veškeré záznamy a údaje zákazníka z poskytovaného prostoru na serveru poskytovatele. Zákazník může požádat o vymazání dat dříve, a to písemně, dopisem zaslaným na sídlo poskytovatele.

 

IV. Komunikace s námi

Pro komunikaci s poskytovatelem, jsou zákazníkovi k dispozici kontakty uvedené na webdomu.cz. Služby poskytovatele jsou poskytovány výhradně elektronicky. Sídlo společnosti neslouží ke kontaktu se zákazníky.

 

V. Odpovědnost za škodu

1. Nevyplývá-li z příslušných právních předpisů jinak, poskytovatel nenese odpovědnost například za škody způsobené:

a) porušením smluvní povinnosti zákazníka,
b) v důsledku krátkodobého přerušení nebo krátkodobě vadného poskytnutí služby,
c) uvedením nesprávných údajů ze strany zákazníka,
d) viry, SPAMY, prozrazením či zneužitím přístupových údajů zákazníkem či osobami, kterým zákazník sdělil své přístupové údaje,
e) provozováním poradny a uveřejněním či rozesláním aktualit.

2. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu služeb poskytovaných provozovatelem datových (internetových služeb) zákazníka.

3. Zákazník je povinen plnit své smluvní povinnosti také při krátkodobém přerušení poskytování služby poskytovatelem (například z důvodu údržby serveru).

4. Poskytovatel neodpovídá za obsah dat, datových a jiných souborů vložených zákazníkem a jeho koncových uživatelů do internetové aplikace a dat uložených na serveru.

5. V případě, že poskytovatel zjistí, že data či vložené datové a jiné soubory jsou v rozporu se zákony České republiky, případně Evropské Unie, je oprávněn takováto data či soubory odstranit, a to i bez souhlasu zákazníka.

 

VI. Reklamace služeb a ukončení smlouvy

1. Pokud zákazník není spokojen s kvalitou poskytnutých služeb, má právo je reklamovat. Reklamaci je třeba podat písemně (také elektronicky) a zaslat poskytovateli na adresu poskytovatele. V případě uznání reklamace má zákazník právo na poskytnutí slevy nebo můžete odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy má zákazník právo na vrácení poměrné části již uhrazených služeb.

2. Poskytovatel má právo změnit či upravit obchodní podmínky. Pokud zákazník nebude souhlasit se změnami obchodních podmínek, může smlouvu písemně vypovědět. Výpověď musí být doručena poskytovateli do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny.

3. Zákazník může dále vypovědět uzavřenou smlouvu vždy ke dni výročí registrace, a to jednoduše tak, že neuhradí zálohovou platbu na dalších 12 měsíců.

 

VII. Doručování zákazníkovi

Veškerá oznámení bude poskytovatel zasílat zákazníkovi především elektronicky na zákazníkem zadané kontaktní e-mailové adresy. Je proto v zájmu zákazníka, aby své kontakty pravidelně aktualizoval.

 

VIII. Právní předpisy

Na tyto obchodní podmínky se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

IX. Výhrady

Poskytovatel poskytuje služby pouze za podmínek zde uvedených, a proto zaslání jiných návrhů zákazníkem poskytovatel neakceptuje a nedochází tak k uzavření smlouvy.

 

X. Zpracování osobních údajů

1. V souvislosti s plněním smlouvy, která je uzavřena podle čl. II těchto obchodních podmínek, dochází ke zpracování osobních údajů. V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) bude pro účely tohoto článku poskytovatel označen za „zpracovatele“ osobních údajů, zákazník bude označen za „správce“ osobních údajů, členové zákazníka budou označeni jako „subjekty“ osobních údajů.

2. Zpracovatel prohlašuje, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

3. Zpracovatel zpracovává osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem nebo jeho členy na základě doložených pokynů správce, přičemž zpracováním se rozumí automatizované ukládání, uchování a archivace osobních údajů na serveru bez dalšího zpracování. Zpracovatel osobní údaje neprofiluje a osobní údaje neposkytuje k marketingovým a podobným účelům.

4. Zpracovatel pro správce zpracovává osobní údaje pouze za účelem provozování webové aplikace (webových stránek) správce, kterou správce využívá výhradně v rámci výkonu:

a) správy družstva dle Zákona č. 90/2012 Sb. a dalších právních předpisů dle práva ČR nebo EU,
b) správy společenství vlastníků dle Zákona č. 89/2012 Sb. a dalších právních předpisů dle práva ČR nebo EU.

Správce a zpracovatel může zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jen pokud se jedná o zpracování podle tohoto a předchozího odstavce, k jinému zpracování je potřeba souhlasu subjektu údajů.

5. Na základě pokynů správce zpracovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje:

a) identifikační osobní údaje (jméno a příjmení, adresa bytu, bydliště)
b) kontaktní údaje (bydliště, zasílací adresa, e-mail, telefon)
c) další údaje a informace, které jsou potřebné pro výkon správy v oblasti bytových družstev a společenství vlastníků jednotek (číslo užívaného bytu, velikost podílu, kontakt na jinou osobu, která má přístup do bytu, číslo bankovního účtu)

6. Zpracovatel nezpracovává genetické a biometrické údaje, ani údaje o zdravotním stavu.

7. Zpracovatel pro správce zpracovává osobní údaje o těchto kategoriích subjektů údajů:

a) členové družstva, členové společenství vlastníků jednotek, případně jimi určené kontaktní osoby,
b) případně další uživatelé bytu nebo jimi určené kontaktní osoby.

8. Osobní údaje do aplikace provozované zpracovatelem zadává správce, některé údaje zadává přímo subjekt údajů. Správce, případně subjekt údajů v rámci svého oprávnění, zadané údaje rovněž aktualizuje nebo vymazává. Zpracovatel do zpracovávaných dat zasahuje pouze výjimečně, a to na výslovný pokyn správce a za předem dohodnutých podmínek.

9. Zpracovatel zpracovává data po dobu trvání smlouvy. V případě ukončení poskytování služeb je správce povinen osobní údaje z webové aplikace sám vymazat. V případě, že osobní údaje sám nevymaže, může o výmaz požádat zpracovatele, který v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.

10. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž dojde při jejich zpracování do styku. Zpracovatel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci se zavázali k mlčenlivosti a v případě využití dalšího zpracovatele rovněž jeho zaváže ke stejné mlčenlivosti.

11. Zpracovatel prohlašuje, že přijal všechna opatření uvedená v článku 32 Nařízení GDPR, která lze po něm lze spravedlivě požadovat s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Zpracovatel zejména:

a) duplikuje data v datovém uložišti,
b) server je umístěn v EU v zabezpečeném datovém centru s přístupem pouze autorizovaných osob,
c) zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a to zejména vytvářením pravidelných záloh,
d) šifruje data záloh,
e) provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

Aktuální přehled přijatých opatření je správci k dispozici na vyžádání.

12. Správce souhlasí s tím, aby zpracovatel při splnění odst. 2 a 4 čl. 28 Nařízení GDPR, zapojil do zpracování dalšího zpracovatele za účelem technologického zajištění služby, tedy zejména vlastníka či poskytovatele serveru, na kterém budou data umístěna, zpracovatele pro zajištění hostingových služeb a také zpracovatele pro zajištění dalšího vývoje aplikace. Za účelem splnění tohoto odstavce zpracovatel informuje správce o veškerých zamýšlených změnách, týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Zpracovatel v případě zapojení dalšího zpracovatele uloží tomuto dalšímu zpracovateli minimálně stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení.

13. Zpracovatel zohledňuje povahu zpracování a je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení GDPR.

14. Zpracovatel je při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici, správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení GDPR.

15. Zpracovatel správci na jeho písemnou žádost poskytne informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené článkem 28 Nařízení GDPR, a umožní správci nebo správcem pověřenému auditorovi provádět audity, včetně inspekcí, a k těmto auditům přispěje.

16. Zpracovatel je oprávněn požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním součinnosti podle odstavce 13, 14 a 15 tohoto článku, a to včetně náhrady odpovídající části mzdy zaměstnanců, kteří součinnost poskytovali nebo odměny účtované ze strany zapojených dalších zpracovatelů.

17. Správce souhlasí s tím, že zpracovatel je oprávněn zasílat správci, na jeho e-mail uvedený v kontaktech nebo e-mail uvedený při založení webových stránek, informace o změnách poskytovaných služeb zpracovatelem. Obchodní sdělení, tj. sdělení, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku je zpracovatel oprávněn zaslat pouze na základě souhlasu správce.

 

XI. Účinnost

Všeobecné podmínky jsou účinné od 25. 5. 2018.