Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Kotelna zkolaudována


Vážení vlastníci,


dne 11. ledna 2022 byla kotelna zkolaudována bez výhrad. V této chvíli je již také doplacena. Tabulku nákladů vynaložených na její pořízení naleznete v příloze.


Výbor SV

20.01.2022 vložil HLOUŠKOVÁ Vladimíra Mgr. (místopředseda výboru)

Vyjádření k prohlášení Bytového družstva Skuteckého - Laudova

Vážení vlastníci,


Výbor si prostudoval prohlášení Bytového družstva Skuteckého - Laudova a musí konstatovat, že to představenstvo družstva zase popletlo.


 1. Shromáždění se koná prezenčně a ne per rollam. Účastníci se budou zapisovat do prezenční listiny. Vhození volebního a hlasovacího lístku do urny musí vlastník provést osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby. Koneckonců, proč by Výbor vyžadoval plné moci při per rollam.
 2. Výbor na volební lístky napsal všechny kandidáty, kteří podali svou kandidátku na základě výzvy Výboru. Času na podání kandidátky bylo dostatek, což dokumentuje i příspěvek předsedy družstva na našem webu. Kdo nepodal kandidátku, tak samozřejmě nemohl být na volebním lístku.
 3. Časové omezení pro podání kandidátky vycházelo z toho, aby Výbor měl alespoň jeden den na vytisknutí volebních lístků.
 4. Výbor si je jistý napadením Shromáždění ze strany družstva, jelikož je to jedinečná příležitost pro současné představenstvo, jak více, rychle a efektivně vyvést peníze z účtu družstva prostřednictvím jeho právního zástupce.
 5. Kromě toho nezapomínejte, že družstvo a jeho předseda představenstva jsou největšími dlužníky našeho SV, takže mají největší důvod pozastavit fungování SV. Dokonce pan předseda představenstva družstva žádal, aby splatnost jeho platby byla posunuta až po volbách, z čehož vyplývá, že nemíní zaplatit vůbec.
 6. Pan Rábek prosí ty, kteří by mu chtěli dát plnou moc, aby volební a hlasovací lístek vyplnili sami a jeho zplnomocnili pouze k jejich vhození do uren.


Výbor SV


19.01.2022 vložil HLOUŠKOVÁ Vladimíra Mgr. (místopředseda výboru)

Pozvánka na Shromáždění Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

Vážení vlastníci,


Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386, se sídlem Laudova 1385/31, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 037 29 371

svolává

v souladu s čl. 7 stanov společenství vlastníků shromáždění vlastníků jednotek domu č. p. 1384 - 1386, ulice Laudova, 163 00 Praha 6 - Řepy, které se uskuteční dne

31. ledna 2022 od 17:30 hod. do 19:30 hod.

v prostoru původního výměníku v suterénu Laudova 1384/29, 163 00 Praha 6 – Řepy


Program shromáždění:

 1. Video beseda k bodům (na Google Meet, link: meet.google.com/qjp-sxcm-vcw) začátek besedy je od 18:00 hod.
 2. Informace o fungování SV v letech 2020 - 2021
 3. Informace k hlasovaným podbodům 1. - 10. bodu C)
 4. Volby (od 17: 30 hod do 19:30 hod v prostoru původního výměníku ve vchodu 1384/29 - suterén)
 5. Volba ověřovatele zápisu Shromáždění
 6. Volba členů Výboru
 7. Volba členů Kontrolní komise
 8. Hlasování (od 17: 30 hod do 19:30 hod v prostoru původního výměníku ve vchodu 1384/29 - suterén)
 9. Schválení účetních závěrek po opravě účetnictví za léta 2017, 2018, 2019 a 2020
 10. Schválení rozpočtu na léta 2022 a 2023
 11. Schválení plánu oprav na léta 2022 a 2023
 12. Schválení oprav bleskosvodů objektu Laudova 1384-1386 na základě revizní zprávy 
 13. Schválení výměny litinového potrubí odpadu a oprav obou WC v suterénu
 14. Schválení dokončení obnovy mezipanelových spár objektu (severní a východní strana)
 15. Schválení opravy výtahu ve vchodu 1386/33 na základě revizní zprávy
 16. Schválení opravy oplechování strojoven výtahů
 17. Schválení pořízení a instalace kamerového systému
 18. Schválení vyúčtovávání záloh na vlastní činnost společenstvíV Praze dne 15. ledna 2022


Za Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386 


Ing. Roman Rábek, předseda Výboru                                                   

Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru


Podklady pro jednání Shromáždění naleznete na www.svjlaudova.cz, záložka Dokumenty – Shromáždění. Shromáždění se mohou účastnit pouze oprávněné osoby. 

V případě SJM je nutné doložit plnou moc druhého z manželů a obdobně i v případě více spoluvlastníků jednotky.

Pro připojení k video besedě je nutné mít účet u Googlu / Gmail
15.01.2022 vložil HLOUŠKOVÁ Vladimíra Mgr. (místopředseda výboru)
Upraveno 16.01.

Změna výpočtu poplatku za komunální odpad ze strany Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2022


Vážení vlastníci,

Výbor SV obdržel od Magistrátu hl. m. Prahy Informaci o změně výpočtu poplatku za komunální odpad.

Uvedená informace je přiložena.

Výbor SV

14.01.2022 vložil ROMAN RÁBEK Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Pravidla pro konání Shromáždění vlastníků v době mimořádných opatření

Vážení vlastníci,


Výbor připravuje na 31. 1. 2022 Shromáždění. Pozvánka Vám bude zaslána nejpozději do konce tohoto týdne e-mailem a podklady budou vyvěšeny na webu Společenství.

Vzhledem k dlouhotrvajícím koronavirovým opatřením vlády a MZ ČR připravil Výbor ve spolupráci s právním zástupcem Pravidla pro konání Shromáždění vlastníků v době mimořádných opatření (dále jen Pravidla). Důvodem pro tento způsob Shromáždění je umožnit účast na hlasování a volbách co největšímu počtu vlastníků našeho Společenství a zároveň dodržet veškeré podmínky dané neustále se měnící legislativou.


V případě, že máte k přiloženým Pravidlům připomínky odůvodněné legislativou či Stanovami SV, zašlete je Výboru e-mailem na svjlaudova@seznam.cz nejpozději do 23. 1. 2022 (17.00 hod.). Výbor Vaše připomínky spolu s právním zástupcem posoudí a případně zapracuje do finálního znění Pravidel.


Finální znění Pravidel bude vyvěšeno na této webové stránce nejpozději 24. 1. 2022 (tedy 7 dní před konáním Shromáždění).


Výbor SV

13.01.2022 vložil HLOUŠKOVÁ Vladimíra Mgr. (místopředseda výboru)

Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.