Bytové družstvo a účetní závěrka

vloženo 20.09.2014

Podle § 638 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, musí každá společnost a také bytové družstvo, schválit účetní závěrku do 6 měsíců po skončení účetního období, kterým je zpravidla kalendářní rok. V bytovém družstvu závěrku schvaluje členská schůze. Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát (výsledovka) a příloha, která vysvětluje jednotlivé položky rozvahy a výsledovky a obsahuje údaje požadované v § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí něktará ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha) je přílohou přiznání k dani z příjmů právnických osob, tj. je také předkládána finančnímu úřadu. Účetní závěrka se dále zveřejňuje ve sbírce listin příslušného krajského soudu.

Při nesplnění povinnosti účetní závěrku zveřejnit hrozí pořádková pokuta 100 000 Kč. Pokud se jedná o opakované porušení této povinnosti, soud vyzve k nápravě a může dokonce přistoupit k zahájení řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací.

Novela zákona o účetnictví pro rok 2016 nově umožňuje pro malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, mezi které patří také drtivá většina bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, aby neukládali do sbírky listin výkaz zisků a ztrát (výsledovku). Povinnost sestavit výkaz zisků a ztrát však tímto není dotčena, pouze není povinnost ji zveřejňovat ve sbírce listin. To platí také pro další osoby zapsané ve veřejném rejstříku, pokud splňují kritéria malé a mikro účetní jednotky, a které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Zdůvodněním této zákonné úpravy je, aby tyto údaje nebyly využívány zejména konkurencí.

Mikro účetní jednotka = jednotka, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot: aktiva celkem 9 mil. Kč, čistý obrat 18 mil. Kč, průměrný počet zaměstnanců 10 za účetní období

Malá účetní jednotka = jednotka, která není mikro účetní jednotka a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot: aktiva 100 mil. Kč, čistý obrat 200 mil. Kč, průměrný počet zaměstnanců 50 za účetní období

Pozn.: do 31.12.2015 se jedná o aktiva brutto, od 1.1.2016 se jedná o aktiva netto (upravené o odpisy a opravné položky)

Jakým způsobem lze účetní závěrku zveřejnit?

Pokud subjekt vlastní datovou schránku, je nejjednodušší způsob závěrku naskenovanou i s podpisy statutárního orgánu zaslat na příslušný obchodní soud prostřednictvím datové schránky. Do předmětu zprávy stačí napsat účetní závěrka k založení do sbírky listin. Krajský soud bez nutnosti dalšího (např. průvodního dopisu) závěrku automaticky uloží do sbírky listin během několika dní. Rozvahu, výkaz zisků a ztrát (pokud zveřejňujete) a přílohu, můžete naskenovat do jednoho souboru s označením účetní závěrka.

Pokud datovou schránku nevlastníte (například v případě SVJ, kde datová schránka není povinná), zkuste závěrku odeslat na soud pouze e-mailem na podatelnu příslušného soudu s tím, že je žádáte o založení do sbírky listin. Některé soudy tuto formu podání akceptují, některé ne a pak je potřeba soud navštívit osobně nebo zaslat poštou žádost o založení závěrky do sbírky listin, která bude podepsána statutárním orgánem a k žádosti bude závěrka přiložena v elektronické podobě na CD nebo jiném nosiči dat. Závěrku nelze podat v papírové podobě.

Závěrka ke stažení (rozvaha, výkaz zisků a ztrát pro družstva a podnikatele, postupující podle vyhlášky 500/2002 Sb. pro podnikatele)
zpět do Aktualit