SVJ a nové ohlašovací povinnosti vlastníka jednotky dle § 1177 NOZ, § 1185 NOZ

vloženo 4.09.2014

1) Vlastník musí oznámit nabytí jednotky - vlastník oznámí ostatním vlastníkům jednotek prostřednictvím SVJ, že nabyl jednotku, a to do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl/mohl dozvědět, že se stal vlastníkem. V oznámení uvede také svou adresu (§ 1177 NOZ).

2) Vlastník musí oznámit počet osob, které mají v bytě domácnost - vlastník oznámí ostatním vlastníkům jednotek prostřednictvím SVJ počet osob, které budou mít v bytě domácnost. Vlastník oznámí bez zbytečného odkladu také veškeré změny (§ 1177 NOZ).

3) Vlastník musí oznámit přenechání jednotky do užívání jiné osobě - pokud vlastník neužívá byt osobně, ale byt přenechá do užívání jiné osobě (na základě pronájmu či ubytování apod.), pak toto musí bez zbytečného odkladu oznámit osobě odpovědné za správu domu a pozemku (SVJ). V oznámení uvede také jméno a adresu této osoby (§ 1177 NOZ).

4) Spoluvlastníci jednotky (také manželé v rámci SVJ) musí oznámit společného zástupce, který bude vystupovat vůči SVJ, tj. rovněž hlasovat na shromáždění za všechny spoluvlastníky jednotky (§ 1185 odst. 2 NOZ).

VZORY pro splnění oznamovací povinnosti vlastníka jednotky ke stažení.

§ 1177 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ):

(1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.

(2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

§ 1185 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ):

(2) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.zpět do Aktualit