Potvrzení o existenci dluhu SVJ, přechod dluhů na vlastníka jednotky

vloženo 30.09.2015

Dle § 1106 a 1107 NOZ kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a povinnosti s věcí spojená. Kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu; jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno, anebo stanoví-li tak zákon. Závady, které nepřejdou, zanikají. Ustanovení § 1106 a 1107 platí obdobně také při nabytí vlastnického práva jinak než převodem.


§ 1186 NOZ:

(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu.

(2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu (SVJ) na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

(3) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; potvrzení vydá nabyvateli se souhlasem převodce také osoba odpovědná za správu domu. Má se za to, že nabyvatel nemohl tyto dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu nebo nevydala-li tato osoba potvrzení bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána.


Neznalost zákona neomlouvá, proto by měl nabyvatel vždy ještě před uzavřením kupní smlouvy na potvrzení trvat, aby věděl, jaké dluhy s převodem souvisejí a o tyto dluhy upravit sjednanou kupní cenu.  

Potvrzení o bezdlužnosti v SVJ.doc     

Potvrzení o existenci dluhu v SVJ.doc     


Buďte také moderní, buďte on-line, založte si u nás nezávazně webové stránky pro Vaše bytové družstvo nebo SVJ.zpět do Aktualit