Převod bytů do osobního vlastnictví - kdo rozhoduje o převodu bytů do osobního vlastnictví

vloženo 21.09.2015

O převodu bytů družstva do osobního vlastnictví svých členů rozhoduje členská schůze družstva, a to v souladu s § 656 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, "zákon o obchodních korporacích" neboli "ZOK". Usnesení se v souladu s § 659 ZOK osvědčuje veřejnou listinou, tj. rozhodnutí musí být učiněno za účasti notáře.  


§ 656 ZOK: členská schůze

m) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,

Přičemž závod je v § 502 NOZ (zákon č. 89/2012 Sb.) definován jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. V případě bytového družstva se tedy jedná o družstevní majetek, tedy byty a pozemky. Podnikatelem je potřeba chápat rovněž bytové družstvo.


§ 659 ZOK odst. 2: usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o

a) změnu stanov,

b) zrušení družstva s likvidací,

c) přeměnu družstva,

d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva.


K souhlasu převodu bytů do osobního vlastnictví svých členů, kteří jsou nájemci těchto bytů, rozhoduje členské schůze většinou hlasů přítomných členů, neurčí-li stanovy větší počet hlasů potřebných ke schválení. Jestli dal nájemce byt dále do podnájmu nic na této skutečnosti nemění.

Pokud by však družstvo rozhodovalo o převodu bytů do vlastnictví jiných osob než členů družstva, kteří jsou nájemci těchto bytů, pak by se muselo jednat o souhlas dle § 751 ZOK, kde je potřeba získat souhlas všech členů družstva, kteří jsou nájemci těchto bytů a tento souhlas musí být písemný s úředně ověřeným podpisem.


regulace topení na patě domu

 

 zpět do Aktualit