Jak postupovat při zániku funkce člena výboru nebo kontrolní komise a co je to kooptace členů volených orgánů?

vloženo 08.10.2015

Podle § 246 NOZ (nový občanský zákoník) mohou členové volených orgánů (statutárního a kontrolního orgánu SVJ), jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat (povolat) náhradní členy tohoto voleného orgánu do nejbližšího zasedání shromáždění. Kooptace je přípustná pouze v případě, že ji stanovy SVJ nezakazují nebo jinak neomezují. O tom, kdo bude kooptován, rozhoduje tedy přímo orgán, kterému daný člen/členové chybí. Pokud stanovy SVJ neomezují, že členem voleného orgánu může být pouze člen společenství, pak může být kooptován kdokoliv, tj. také osoba, která není členem společenství. refinancování úvěru, úvěry pro bytová družstva a SVJ

V případě, že je například výbor tříčlenný a podle stanov rozhoduje výbor všemi 3 hlasy nebo právní jednání podepisují 3 členové výboru, pak je kooptace více než na místě, aby činnost výboru mohla nadále probíhat bez omezení.  Pokud však k rozhodování a podepisování stačí 2 osoby členů výboru ze 3, není potřeba ke kooptaci přistupovat, protože výbor je nadále schopen plnit svou funkci. Pak je však na místě neodkladně svolat shromáždění k volbě chybějícího člena výboru, protože pokud by odstoupil další člen výboru, pak už nelze kooptaci použít a je možné činit pouze takové úkony, o kterých již bylo rozhodnuto v době, kdy měl výbor dostatečný počet členů oprávněných o dané věci rozhodovat. Vystupovat a podepisovat navenek je možné pouze v případě, že ve výboru zůstal takový člen výboru, který je k tomu podle stanov a zápisu v rejstříku oprávněn.

Kooptovaní členové plní svou funkci pouze do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě, tj. je zcela na místě na tomto zasedání chybějící členy výboru nebo kontrolní komise zvolit.

Dle § 165 NOZ v případě, že počet členů statutárního orgánu - výboru SVJ (zde není možno použít postup pro kontrolní orgán SVJ) není dostatečný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným ve stanovách, jinak soud jmenuje SVJ opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoliv se o tom při své činnosti dozví. Zde bude zřejmě rychlejší svolat shromáždění, než čekat na jmenování členů výboru soudem.


Buďte také moderní, buďte on-line, založte si u nás nezávazně webové stránky pro Vaše bytové družstvo nebo SVJ.zpět do Aktualit