Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin společenství vlastníků SVJ podle novely zákona o účetnictví

vloženo 14.10.2015

Povinnost zveřejnění závěrky také pro SVJ

Dne 1.1.2016 nabyl účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Novelou dochází mimo jiné ke změně povinnosti ve zveřejňování účetní závěrky společenstvím vlastníků jednotek ve sbírce listin. Do 31.12.2015 platí povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin  pro osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku (SVJ se do obchodního rejstříku nezapisuje), od 1.1.2016 zveřejňují účetní závěrku ty osoby, které se zapisují do veřejného rejstříku, účetní závěrku tedy budou ukládat ve sbírce listin také společenství vlastníků jednotek (SVJ), neboť rejstřík společenství vlastníků jednotek je dle zákona o veřejných rejstřících definován jako veřejný rejstřík. 

Podle přechodných ustanovení novely zákona o účetnictví je potřeba zveřejnit také účetní závěrku společenství vlastníků jednotek za rok 2014 a 2015, a to nejpozději do 31.3.2016 účetní závěrku za rok 2014 a do 30.11.2017 účetní závěrku za rok 2015. Ostatní účetní závěrky je potřeba zveřejnit do 30 dnů od jejich schválení příslušným orgánem účetní jednotky; v případě neschválení nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne (podle zákona o veřejných rejstřících bez zbytečného odkladu).

Při nesplnění povinnosti účetní závěrku zveřejnit hrozí pořádková pokuta 100 000 Kč. Pokud se jedná o opakované porušení této povinnosti, soud vyzve k nápravě a může dokonce přistoupit k zahájení řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací.


Zrušení povinnosti zveřejnit výkaz zisků a ztrát (výsledovku)

Novela zákona o účetnictví pro rok 2016 nově umožňuje pro malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, mezi které patří také drtivá většina bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, aby neukládali do sbírky listin výkaz zisků a ztrát (výsledovku). Povinnost sestavit výkaz zisků a ztrát však tímto není dotčena, pouze není povinnost ji zveřejňovat. To platí také pro další osoby zapsané ve veřejném rejstříku, tedy i obchodním rejstříku, pokud splňují kritéria malé a mikro účetní jednotky, a které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Zdůvodněním této zákonné úpravy je, aby tyto údaje nebyly využívány zejména konkurencí.


Mikro účetní jednotka = jednotka, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot: aktiva celkem 9 mil. Kč, čistý obrat 18 mil. Kč, průměrný počet zaměstnanců 10 za účetní období

Malá účetní jednotka = jednotka, která není mikro účetní jednotka a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot: aktiva 100 mil. Kč, čistý obrat 200 mil. Kč, průměrný počet zaměstnanců 50 za účetní období

Do 31.12.2015 se jedná o aktiva brutto, od 1.1.2016 se jedná o aktiva netto

Jakým způsobem lze účetní závěrku zveřejnit?

Pokud subjekt vlastní datovou schránku, je nejjednodušší způsob závěrku naskenovanou i s podpisy statutárního orgánu zaslat na příslušný obchodní soud prostřednictvím datové schránky. Do předmětu zprávy stačí napsat účetní závěrka k založení do sbírky listin, není potřeba zasílat průvodní dopis. Krajský soud závěrku automaticky uloží do sbírky listin během několika dní. Rozvahu, výkaz zisků a ztrát (pokud zveřejňujete) a přílohu, můžete naskenovat do jednoho souboru s označením účetní závěrka.

Pokud datovou schránku nevlastníte, zkuste závěrku odeslat na soud pouze e-mailem na podatelnu příslušného soudu s tím, že je žádáte o založení do sbírky listin. Některé soudy tuto formu podání akceptují, některé ne a pak je potřeba soud navštívit osobně nebo zaslat poštou žádost o založení závěrky do sbírky listin, která bude podepsána statutárním orgánem a k žádosti bude závěrka přiložena v elektronické podobě na CD nebo jiném nosiči dat. Závěrku nelze podat v papírové podobě.


 zpět do Aktualit