Odstoupení z výkonu funkce představenstva nebo kontrolní komise


Podle odst. (5) § 59 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích může člen orgánu družstva ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Neurčují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán družstva na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

Před ostoupením z funkce je potřeba nahlédnout do stanov, zda není přijata jiná úprava než v § 59 ZOK, tj. zda není potřeba odstoupení předložit přímo orgánu, jehož jste členem a z něhož tedy vystupujete.

ve smyslu § 1 ZOK je za obchodní korporaci považována obchodní společnost a družstvo

ve smyslu § 3 ZOK se rozumí společníkem také člen družstva 

ve smyslu § 3 ZOK se rozumí společenskou smlouvou také stanovy družstva


Odstoupení z výkonu funkce představenstva.doczpět do Ke stažení