Výstraha před vyloučením člena z bytového družstva § 615 ZOK


Hradí člen družstva opakovaně nájemné a služby se zpožděním? Pošlete mu upomínku.

Došla Vám již trpělivost s neustále pozdě hrazeným nájemným nebo s jiným opakovaným nebo hrubým porušováním členských povinností? Pošlete mu výstrahu před vyloučením z bytového družstva - dole ke stažení.


§ 734 ZOK

(1) Člena bytového družstva nebo společné členy bytového družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze vyloučit z družstva,

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo

b) byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.

(2) Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu se pro nájem družstevního bytu nepoužijí.

(3) Zánikem členství v bytovém družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebo nájem družstevního bytu. Zánikem členství zaniká právo bytového družstva na splnění vkladové povinnosti; právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. To neplatí při převodu nebo přechodu družstevního podílu.


Pozn.: Vzhledem k tomu, že ZOK nedefinuje hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu, měly by toto definovat stanovy družstva! Například jako trojnásobek nájemného a záloh na služby, opakované pozdní hrazení nájemného až na základě upomínky apod.

Vyloučení z družstva však musí předcházet písemná výstraha (§ 615 ZOK). 

O udělení výstrahy a také o vyloučení rozhoduje představenstvo družstva (§ 615 a § 617 ZOK). Členská schůze může o vyloučení rozhodnout pouze pokud je to uvedeno ve stanovách. 

Ve výstraze se musí uvést důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů.


Nejsme jen pouhé webové stránky, jsme aplikace, která vede databázi Vašich členů, umíme za Vás rozesílat e-maily a SMS z nástěnky, hlídat revize Vašeho domu.... Vyzkoušejte nezávazně pro Váš dům.

Výstraha před vyloučením z bytového družstva.doczpět do Ke stažení