Zákony pro společenství vlastníků jednotek (občanský zákoník, zákon o službách, nařízení GDPR a další)


Zhodnocení financí družstva či SVJ ve výši 4,2 % na běžném účtu a ve výši 4,7 % na spořícím účtu a vedení obou účtů zdarma. Nabídka je neveřejná a je poskytována ve spolupráci s MONETA Money bank. V případě Vašeho zájmu vyplňte tento krátký formulář (akce platí do odvolání, případně do doby změny sazeb MONETOU Money bank). Nabídka platí pouze pro nové zákazníky MONETA Money bank.

Základní dokument, kterým se řeší vztahy v rámci společenství vlastníků (uvnitř SVJ) jsou jeho stanovy. Společenství vlastníků však musí řešit také vztahy navenek nebo uvnitř SVJ, které stanovy neupravují. Uvádíme přehled právních předpisů, které SVJ nejčastěji při své činnosti využívá a odkaz na jejich aktuální znění, v rámci portálu https://www.zakonyprolidi.cz/:

Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.) zákon upravuje bytové spoluvlastnictví v oddíle 5 zákona (§ 1158 a násl.)

Občanský zákoník s přehledným vyznačením změn od 1.7.2020

Zákon o vlastnictví bytů 72/1994 Sb. (ZvB) - zákon byl sice paradoxně zrušen, ale stále se jím řídí vlastnické poměry a jednotky, vzniklé podle tohoto zákona (§ 2, 8, 17, 18, 20, 21, 30)

Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (Nařízení vlády č. 366/2013 Sb) - podpůrné nařízení, které není právně závazné

Zákon o službách (Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty)

Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (vyhláška č. 269/2012 Sb.)

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. (pro případ, že vlastník byt pronajímá)

Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon č. 133/2000 Sb.)  zákon upravuje nakládání s rodnými čísly!!!

Zákon o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb. - nový od 24.4.2019)

Nařízení GDPR (Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

Zákon o místních poplatcích (poplatek ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace)

Stavební zákon (Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu)

Zákon o dani z příjmů (Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů).

Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích (Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.)

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb.)

Zákon č. 565/1990 Sb. Zákon české národní rady o místních poplatcích


zpět do Ke stažení