TOPlist

Změny pro družstva a SVJ od 1.7.2020 - velká novela NOZ, novela ZOK, směrnice 2012/24/EU o energetické účinnosti

vloženo 07.05.2020

Vážení čtenáři a odběratelé aktualit,

dne 1.7.2020 vstupuje v účinnost velká novela Občanského zákoníku, Zákona o obchodních korporacích a bytových družstvech, a zároveň bude od 25.10.2020 implementována směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, která mimo jiné zavádí povinnost dálkového odečtu tepla a teplé vody a častější vyúčtování nákladů na služby/informaci o nákladech a spotřebách, a to ve čtvrtletním, potažmo měsíčním intervalu. Nejdůležitější změny jsme pro Vás popsali a neleznete je na těchto odkazech:

Nejvýraznější legislativní změny pro bytová družstva  

Nejvýraznější legislativní změny pro SVJ


Další přehled změn pro společenství vlastníků "SVJ" (bude rozebráno později):

od 1.7.2020:

 • zrušení časově neomezeného předkupního práva spoluvlastníků jednotky, 
 • prohlášení vlastníka a zjednodušení podmínek jeho změny,
 • změna versus přizpůsobení stanov, veřejná listina (notářský zápis), 
 • přechod dluhů (na správu domu, ale také záloh na služby),
 • ohlašovací povinnost vlastníka jednotky se stavebními úpravami uvnitř bytu a možnost kontroly ze strany SVJ,
 • povinnost předchozího ohlášení podnikání vlastníkem jednotky (vč. pronájmu přes Airbnb, Booking apod.)
 • zjednodušení postupu při prodeji jednotky "nepřízpusobivého vlastníka",
 • změna ve stanovení příspěvku na správu domu a pozemku,
 • možnost konání náhradního shromáždění a jeho usnášení schopnost,
 • možnost pořizování kopií dokumentů SVJ vlastníkem jednotky,
 • možnost převzetí dluhu z úvěru společenstvím,
 • přezkoumání rozhodnutí shromáždění soudem,
 • povinnost hlásit v bytě osoby, kterým je poskytnut byt i k jiným účelům než k zajištění bytové potřeby (krátkodobý pronájem), a to pro účely rozdělení nákladů na zajišťované služby,
 • změny v souvislosti se vznikem SVJ, SVJ o 1 vlastníkovi,
 • kdy má přednost zákon a kdy stanovy.

od 25.10.2020:

 • povinnost dálkového odečtu vody a tepla, 
 • povinnost instalace měřičů (teplo, voda) s dálkovým odečtem
 • zrušení/změna v měrných ukazatelích tepla, chlazení a teplé vody,
 • rozšíření povinnosti opatřit PENB i pro budovy kde SVJ nevzniklo,
 • změna v povinnosti SVJ předkládat PENB vlastníkům jednotek,
 • nové termíny a četnost informací o spotřebě a nákladech pro konečné uživatele (čtvrtletně, od r. 2022 měsíčně),
 • nové informační povinnosti obsažené ve vyúčtování,
 • zpřístupnění a doručení vyúčtování konečným uživatelům, další změny

od 1.1.2021: 

 • povinnost uchovávat po celou dobu existence zápisy z jednání nejvyššího orgánu společnosti (shromáždění) společně s přílohami.

Pro bytová družstva dojde k úpravám či změnám zejména v těchto bodech: 

 • upravuje se založení družstva na ustavující schůzi, ale také možnost založení družstva bez nutnosti konání ustavující schůze,
 • povinnost umístit pozvánku na informační desce družstva,
 • zavedení možnosti zaslání pozvánky na schůzi pouze elektronicky,
 • snížení 100 % souhlasu všech členů při změně podmínek (stanov), za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a podmínek upravujících nájem bytu,
 • zavedení povinnosti notářského zápisu s přijetím rozhodnutím dle předchozího bodu,
 • povinnost upravit běžnou údržbu a drobné opravy stanovami a dále stanovit podmínky a okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat družstevní byt a dům,
 • možnost rozdělení 1/3 vytvořeného zisku, v případě, že to stanovy dovolují,
 • povinnost hlásit v bytě osoby, kterým je poskytnut byt i k jiným účelům než k zajištění bytové potřeby (krátkodobý pronájem), a to pro účely rozdělení nákladů na zajišťované služby,
 • kdy má přednost zákon a kdy stanovy.

od 25.10.2020:

 • povinnost dálkového odečtu vody a tepla, 
 • povinnost instalace měřičů (teplo, voda) s dálkovým odečtem,
 • zrušení/změna v měrných ukazatelích tepla, chlazení a teplé vody, 
 • nové termíny a četnost informací o spotřebě a nákladech pro konečné uživatele (čtvrtletně, od r. 2022 měsíčně), 
 • nové informační povinnosti obsažené ve vyúčtování, 
 • zpřístupnění a doručení vyúčtování konečným uživatelům, další změny

od 1.1.2021: 

 • povinnost zápisu fyzické osoby do obchodního rejstříku - zástupce právnické osoby, která vykonává funkci ve voleném orgánu,
 • povinnost zpřístupnit závěrku alespoň 15 dní před konáním členské schůze, která ji schvaluje, v sídle družstva nebo v jiném místě určeném v pozvánce (např. na webových stránkách),
 • zákaz konkurence člena představenstva (nesmí být společníkem ve společnosti s neomezeným ručením nebo být ovládající osobou jiné osoby se stejným či obdobným předmětem podnikání),
 • povinnost uchovávat po celou dobu existence zápisy z jednání nejvyššího orgánu společnosti (členská schůze) společně s přílohami,
 • povinnost přizpůsobit stanovy do 31.12.2021.

  WEBOVÉ STRÁNKY DRUŽSTVA A SVJzpět do Aktualit