Odvody a daňové povinnosti při pobírání odměny v družstvu či SVJ, příjmy malého rozsahu

vloženo 08.02.2019

aktualizováno 11/2023


Výkon volené funkce nelze vykonávat na dohodu o provedení práce či dohody o pracovní činnosti!!!

Výkon volené funkce předsedy družstva, člena představenstva, kontrolní komise nebo člena výboru v případě SVJ nelze vykonávat na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Jedná se o volenou funkci, která je vykonávána v případě družstva dle zákona č. 90/2012 Sb., v případě SVJ dle zákona č. 89/2012 Sb. na základě smlouvy o výkonu funkce! Dohoda o provedení práce je upravena zákoníkem práce a nemůže být použita na výkon volené funkce statutárního či kontrolního orgánu družstva a SVJ.

Není však vyloučeno, aby měl například také člen statutárního nebo kontrolního orgánu uzavřenou dohodu o provedení práce na výkon jiné činnosti, která nesouvisí s výkonem této volené funkce, tj. může mít např. uzavřenou dohodu o PP na úklid v domě, úklid sněhu, údržbu domu apod.

Pak bude vedle funkční odměny za výkon funkce pobírat také odměnu na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti, přičemž dojde k souběhu dvou různých příjmů, avšak každý z nich podléhá jiným odvodům.

Záznam z webináře - BD a SVJ aktuálně (info o spotřebách, změny ve vyúčtování, hlasování per rollam prakticky, změny v DPP a DPČ, automatický průpis skutečného majitele)


Příjmy malého rozsahu, tj. hrubého příjmu nepřesahujícího 4000 Kč měsíčně (neplatí pro dohody o provedení práce)

ZDANĚNÍ

Od roku 2018 platí, že pokud je hrubý příjem 4000 Kč (včetně) a příjemce neuplatňuje slevu na dani (§ 38k odst. 4,5 nebo 7 zákona o dani z příjmů - známo jako růžový papír), pak se tento příjem zdaní srážkovou 15 % daní bez uplatnění slevy. Tato daň je konečná, takže po skončení kalendářního roku si příjemce nemusí z důvodu tohoto příjmu podávat daňové přiznání. Přiznání si však podat může, pokud to pro něj bude výhodné (například dodatečně zjistí, že slevu na dani neuplatnil za uplynulý rok v plné výši u jiného zaměstnavatele; za tímto účelem požádá zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příjmu a sražené dani).

Pokud je částka větší než 4000 Kč, anebo chce poplatník uplatnit slevu na dani, protože ji neuplatňuje jinde, podepíše prohlášení ke slevě na dani a uplatní se daň zálohová, rovněž ve výši 15 %. Z vypočtené daně se uplatní případná sleva na dani. V případě, že poplatník nemá již žádný další zdanitelný příjem, pak nevzniká díky tomuto příjmu povinnost podat po skončení roku daňové přiznání. Přiznání se podává pouze v případě souběhu dalšího zdanitelného příjmu (například příjmy ze zaměstnání, podnikání, pronájem apod.), a to na základě potvrzení vystaveného plátcem daně.

Příklad 1:

Předseda družstva SVJ/družstva pobírá odměnu 2000 Kč měsíčně a ve svém zaměstnání uplatňuje slevu na dani. Družstvo/SVJ mu strhne srážkovou daň 15 % a po skončení roku nemusí podávat daňové přiznání, neboť vedle příjmů ze zaměstnání a z družstva/SVJ již nemá další jiné zdanitelné příjmy. Pokud se jedná o člena družstva, pojistné se z této odměny neodvádí. Pokud se jedná o volenou funkci v SVJ, odměna podléhá rovněž odvodu zdravotního pojištění. 

Příklad 2:

Předseda družstva pobírá odměnu 2000 Kč s měsíční výplatou a je zároveň starobním důchodcem. V družstvu podepíše prohlášení ke slevě na dani, družstvo tedy uplatní zálohovou daň 300 Kč, ze které odečte slevu na dani na poplatníka, výsledná daň činí po odpočtu slevy na dani 0 Kč. Po skončení roku předseda nepodává daňové přiznání. Přiznání by musel podat pouze v případě, že má další zdanitelné příjmy např. z podnikání nebo pronájmu, nebo vykonává předsedu ještě v jiném družstvu/SVJ a má odměnu, ze které je odváděna rovněž zálohová daň (tj. odměna alespoň 4 tis. Kč měsíčně).

!!! V případě, že by však odměna byla vyplácená například čtvrtletně, tj. ve výši 3 x 2000 Kč = 6000 Kč, pak by nebylo možné z důvodu překročení limitu uplatnit srážkovou daň a odměna by byla zdaněna zálohovou daní s nutností podání daňového přiznání po skončení roku v případě souběhu více zdanitelných příjmů. Odměna by rovněž podléhala odvodu zdravotního a sociálního pojištění jak v případě družstva, tak SVJ.

!!! Příjmy zdaňované srážkovou daní se zaokrouhlují na celé koruny dolů, vypočtená daň se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

!!! Příjmy zdaňované zálohovou daní se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru (pokud je příjem do 100 Kč, pak na celé koruny nahoru), vypočtená daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Daňový nerezident

Odměna člena orgánu právnické osoby nebo likvidátora, který není daňovým rezidentem ČR, je vždy zdaněna srážkovou daní bez ohledu na podepsané prohlášení ke slevě na dani nebo bez ohledu na výši příjmů!

Rezidentem ČR je poplatník, který má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, tj. alespoň 183 dnů v kalendářním roce (souvisle nebo v několika obdobích). Započítává se každý započatý den pobytu. Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty vždy. Bydlištěm je místo, kde má poplatník stálý byt (nejedná se o trvalé bydliště) za okolností, z nichž se dá usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Potíže nastávají tam, kde má poplatník bydliště v jiném státě a současně i v České republice nebo má stálý byt v cizině a v České republice se zdržuje více než 183 dnů. V tomto případě je potřeba nahlédnout do smlouvy o zamezení dvojího zdanění s příslušným státem, jak je ve smlouvě řešena otázka vyloučení dvojího rezidenství. Doporučeným kritériem je středisko životních zájmů. Tam, kde má poplatník stálý byt, rodinu, majetek, bankovní účty, tam je rezidentem.

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ U PŘÍJMŮ MALÉHO ROZSAHU

Než 4000 Kč, raději odměnu 3999 Kč

Vzhledem k tomu, že nedošlo k úplnému sjednocení limitů pro příjmy malého rozsahu podle zákona o dani z příjmů a podle předpisů upravujících odvod nemocenského a důchodového pojištění, je vhodnější zvolit odměnu o 1 Kč nižší, než je stanoven příjem malého rozsahu, neboť by odměna byla zatížena odvody pojistného.

V případě odměny členů volených orgánů SVJ je potřeba zdravotní pojištění odvést bez ohledu na výši odměny. Sociální pojištění se odvádí až v případě, pokud odměna dosáhne částky alespoň 4000 Kč v daném měsíci (v roce 2022 alespoň 3500 Kč).

V případě členů volených orgánů DRUŽSTVA se platí zdravotní a sociální pojištění až při odměně 4000 Kč (včetně), pro rok 2022 při odměně alespoň 3500 Kč. Pojistné srazí zaměstnavatel, tedy družstvo a zašle na příslušné pojišťovny přihlášku k pojištění a každý měsíc pak přehled pojistného. Proto je vhodné odměnu v případě funkcionářů v družstvu stanovit v maximální výši 3999 Kč/měsíc, v roce 2022 ve výši 3499 Kč.

Zdravotní pojištění činí celkem 13,5 % z toho 1/3 hradí zaměstnanec, 2/3 zaměstnavatel. Sociální pojištění ve výši 24,8 % odvádí zaměstnavatel a ve výši 6,5 % odvádí zaměstnanec (od roku 2024 ve výši 7,1 %).

Pozor na doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu!

Je-li vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, který se rovná minimální mzdě, je zaměstnanec (funkcionář) povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů. Má-li zaměstnanec více zaměstnavatelů a ani v součtu nedosáhne minimálního vyměřovacího základu (např. z důvodu kratšího úvazku), je povinen provést takovýto doplatek pojistného prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého si zvolí. To neplatí, pokud si zaměstnanec hradí pojistné alespoň z minimální mzdy jako OSVČ, nebo se na něj nevztahuje povinnost hradit pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu (např. starobní nebo invalidní důchodce, ženy na mateřské, osoby pobírající rodičovský příspěvek nebo ženy na mateřské, osoby ZTP, uchazeči o zaměstnání apod., celý výčet naleznete na stránkách VZP na tomto odkaze.)

Pokud dopočet do minima neprovádíte, doporučujeme nechat podepsat zaměstnanci čestné prohlášení o tom, že se na něj nevztahuje minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění, nebo že si hradí pojistné alespoň z minimální mzdy jako OSVČ nebo v rámci jiného zaměstnání (žádejte potvrzení zaměstnavatele). Vzor potvrzení naleznete v našem demo. 


Zdanění dohod o provedení práce

T.č. se z dohody o provedení práce do 10.000 Kč/hrubého za měsíc se neodvádí zdravotní a sociální pojištění.

Při zdanění se uplatňuje 15 % daň. V případě, že poplatník podepíše prohlášení ke slevě na dani, uplatní se daň zálohová a z vypočtené daně se uplatní sleva na dani. Pokud poplatník nepodepíše prohlášení ke slevě na dani, pak se uplatní daň srážková.

!!! Změny v odvodech z dohod o provedení práce od 1.7.2024 naleznete zde.


Autor: Ing. Pavla Gajdáčková, autorská práva: webDOMU s.r.o.

 zpět do Aktualit