Smlouva o úplatném převodu družstevního podílu VZOR


VZOROVÁ smlouva o převodu družstevního podílu je definována jako úplatná.

Právní účinky převodu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu (tj. až po zaplacení sjednané úplaty). Přesto však doporučuji vždy využití notářské či advokátní úschovy (nikoliv úschovy advokátní kanceláře, která není na danou činnost ze zákona pojištěna a o své peníze můžete snadno přijít).

Převod družstevního podílu v bytovém družstvu nepodléhá souhlasu žádného orgánu bytového družstva. V souvislosti s převodem však může být ze strany družstva účtován manipulační poplatek v řádech stovek až tisícovek korun. 

V případě, že se jedná o společné členství v družstvu (manželů, případě jiných osob), je potřeba, aby smlouvu podepsali všichni tito společní členové. 

Pokud se jedná o výlučné členství pouze jednoho z manželů, ale jedná se o společný nájem bytu manžely, nesmí manžel bez souhlasu druhého manžela nájem ukončit, nebo jej omezit právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, přičemž souhlas musí mít písemnou formu. Bez souhlasu se může manžel dovolat neplatného právního jednání.


§ 747 Zákona č. 89/2012 Sb.:

(1) Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.

(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu s odstavcem 1, může se tento manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.

§ 748 Zákona č. 89/2012 Sb.:

(1) Mají-li manželé společné nájemní právo k domu nebo bytu, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, platí § 747 odst. 1 věta první obdobně. Manžel nesmí bez souhlasu druhého manžela nájem ukončit, nebo jej omezit právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny.

(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu s odstavcem 1, může se tento manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.


§ 736 Zákona č. 90/2012 Sb.:

Převod družstevního podílu v bytovém družstvu

(1) Převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva.

(2) Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.


V souvislosti s převodem, respektive nabytím družstevního podílu žádejte potvrzení o členství v družstvu, nájmu bytu a potvrzení o bezdlužnosti!


 


Smlouva o prevodu druzstevniho podilu 2019.doczpět do Ke stažení