TOPlist

Hlasování mimo shromáždění per rollam v případě společenství vlastníků (SVJ)

V souvislosti s požadavky našich zákazníků k možnosti hlasování per rollam na stránkách webDOMU.cz pro SVJ sdělujeme, že stránky webDOMU.cz, ani jakékoliv jiné stránky není možné v podmínkách SVJ k hlasování per rollam použít, a to z důvodu § 1212 NOZ, který požaduje, aby bylo vyjádření vlastníka k hlasování vlastnoručně podepsáno. Podpis není možné nahradit jinou formou, například identifikací při přihlašování na stránky. V případě, že se jiné portály chlubí touto možností hlasování, pak jde o jejich neznalost NOZ a pro SVJ takovéto hlasování znamená jeho neplatnost pro nedodržení předepsané formy.

Kdy je možné použít rozhodování per rollam v případě SVJ?

1) Pokud se stanovy SVJ o možnosti hlasování per rollam vůbec nezmiňují, pak je možné hlasování per rollam použít pouze v případě dle § 1210 odst. 1), tj. není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

2) V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pouze pokud to připouštějí stanovy.

Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní.

K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.


Buďte také moderní, buďte on-line, založte si u nás nezávazně webové stránky pro Vaše bytové družstvo nebo SVJ. Prohlédnout demo stránky.

 

 

 zpět do Aktualit