TOPlist

Hlasování mimo členskou schůzi per rollam v případě bytového družstva (BD)


U bytových družstev ZOK (Zákon č. 90/2012 Sb.) nevyžaduje vlastnoruční podpis člena družstva na vyjádření v případě hlasování per rollam, narozdíl od SVJ, kterým tuto náležitost předepisuje NOZ. Bytová družstva tudíž mohou pro hlasování per rollam využít různé formy, vč. on-line hlasování na internetových stránkách, pokud splňují podmínky zákona a pokud zákon nepředepisuje pro hlasování v dané věci formu veřejné listiny (notářského zápisu), pro které on-line hlasování formu nesplňuje. webDOMU.cz zatím z důvodu anonymního hlasování na stránkách družstev hlasování per rollam neumožňuje, nevylučujeme však variantu také neanonymního hlasování, které může podmínky hlasování per rollam splňovat. Zde je však nutno upozornit, že návrh musí být doručen všem členům družstva a dále nedoručí-li člen ve lhůtě podle § 653 písm. b) ZOK družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Aby návrh usnesení měl šanci na jeho platnost a jeho přijetí, je potřeba aby stránky využívali aktivně všichni členové družstva, jinak není možné považovat podmínku doručení všem členům družstva za splněnou. Pozor na portály, které hlasování per rollam deklarují, aniž by upozornili na podmínky platnosti takového usnesení, zejména podmínku doručení všem členům družstva. Není-li tato splněna, hlasování nemůže být považované za platné.

Hlasování per rollam lze u bytového družstva využít, přípouštějí-li to stanovy. Družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze zašle všem členům návrh rozhodnutí, který obsahuje:

- text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,

- lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,

- podklady potřebné pro jeho přijetí a

- další údaje, určí-li tak stanovy.

Nedoručí-li člen ve lhůtě podle § 653 písm. b) družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Výsledek rozhodování podle § 652 až 654, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.
zpět do Aktualit